Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

PENTRU NOI URGENTA ESTE O PRIORITATE !

100 ani Romania 1918 - 2018
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

AMBULATORIU

Orice pacient care intra in ambulatoriu este intampinat de o intreaga echipa:
un medic si o asistenta medicala care fac trierea bolnavilor, registratori, casiera si, ca o noutate absoluta pentru o unitate sanitara „de stat”, de o persoana de „indrumare” care, la nevoie, il insoteste pe pacient la cabinetele solicitate.
 

BLOC OPERATOR

Blocul operator al SUUB este format din 17 sali de operatie utilate conform standardelor si in care se desfasoara activitati chirurgicale in urmatoarele ramuri medicale: Chirurgie Ortopedica si Traumatologie, Chirurgie Generala, Chirurgie Ginecologica si Obstetricala, Chirurgie Toracica, Chirurgie Vasculara, Chirurgie Cardiaca, Chirurgie ORL, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Chirurgie Oftalmologica, Neurochirurgie.

UNITATEA CLINICA DE PRIMIRI URGENTE

Avand dotari de ultima generatie si o echipa bine pusa la punct, unitatea de primire urgente este gata sa faca fata oricarei provocari venite din partea pacientilor.

Contact

Adresa: Splaiul Independentei Nr.169 Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021.318.05.19 - 29, 021.318.05.23, 021.318.05.45

Anunt concurs pentru ocuparea postului vacant de Director Medical

Publicat pe: 13/10/2017

Operator de date cu carcter personal nr. 9351

Nr. 51.523/ 10.10.2017

 

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile O.M.S. nr.284/ 2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi O.M.S. nr.954/2017, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucucreşti organizează concurs/ examen pentru ocuparea postului vacant de Director Medical.

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice:

Criterii generale:

a) au domiciliul stabil în România;

b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

a) sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;

b) sunt confirmați cel puțin medic specialist;

c) au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;

d) copie de pe certificatul de medic specialist;

e) curriculum vitae;

f) adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

g) cazierul judiciar;

h) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;

i) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

j) proiectul de specialitate;

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Candidații al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluționare a contestațiilor.

Concursul/ examenul pentru ocuparea funcţiei de director medical va avea loc la sediul spitalului, Sala de consiliu, etaj 1 şi cuprinde următoarele probe de evaluare:

a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;

b) susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;

c) interviul de selecție.

 

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului/examenului media finală cel puţin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare.

Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepţia interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la afişare. Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

Publicaţia de concurs, tematica pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor şi temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate se găsesc şi pot fi consultate pe site-ul unităţii noastre: www.suub.ro sau la Serviciul RUNOS, Splaiul Independenţei nr.169, telefon 021.318.05.22, interior 195.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfăşurarea concursului

privind ocuparea funcţiei de DIRECTOR MEDICAL

 

Calendarul de desfăşurare a concursului/ examenului

 

 

Nr. crt. Data şi ora Etapa concursului/ examenului
1 27.10.2017, ora 14:00 Termen limită de înscriere a candidaţilor (de luni până joi ora 08:00-16:00; vineri ora 08:00-14:00)
2 30.10.2017 Verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs (verificarea dosarelor)
3 30.10.2017, ora 14:00 Afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul spitalului
4 30.10.2017, ora 14:00-

31.10.2017, ora 14:00

Primirea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor
5 01.11.2017, ora 10:00 Afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere la sediul spitalului
6 06.11.2017, începând cu ora 09:00 Susţinerea testului grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului
7 07.11.2017, ora 09:00 Susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului după susţinerea testului grilă
8 07.11.2017, ora 13:00 Interviul de selecţie, după susţinerea proiectului de speciaitate
9 08.11.2017, ora 10:00 Afişarea rezultatelor concursului la sediul spitalului
10 08.11.2017, ora 10:00-

09.11.2017, ora 10:00

Primirea eventualelor contestaţii privind rezultatele concursului
11 10.11.2017, ore 10:00 Afişarea la sediul spitalului a rezultatelor după soluţionarea eventualelor contestaţii şi finalizarea concursului

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

Concurs pentru ocuparea funcţiei de director medical la

SPITALUL UNVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI

 

 

A. DIN DOMENIUL LEGISLAŢIEI

1. Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare – (Titlul I, VII, XII, XV);

2. Hotărârea Guvernului Nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementeazăcondiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017;

3. Ordinul MS nr. 870/01/07/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar;

4. Ordinul MS nr.921/27.07.2006 pentru stabilirea atribuŃiilor comitetului director din cadrul spitalului public;

 

5. Ordinul MS nr.919/27.07.2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului;

6. Ordinul MS nr.914/26.07.2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare;

7. Legea nr.53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;

8. Ordinul MS nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;

9. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale cu modificările şi completările ulterioare şi normele de aplicare;

10. Hotărârea Guvernului Nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006;

11. Ordinul MS nr.39/16.01.2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului.

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR

1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Managementul spitalului, editura Public H Press, 2006 Bucureşti.

 

 

 

TEME CADRU

pentru proiectul de specialitate pentru ocuparea

funcţiei de DIRECTOR MEDICAL

 

 

1. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale

a) Analiza circuitelor funcţionale;

b) Analiza structurii pe secţii (clinice, paraclinice, administrative etc);

c) Evaluarea relaţiei dintre structurile spitalului şi serviciile furnizate

d) Dezvoltara platoului tehinic pentru intervenţii diagnostice şi terapeutice;

e) Propuneri de îmbunătăţire a structurii şi organizării spitalului.

 

2. Îmbunătăţirea maangementului resurselor umane

a) Evaluarea încadrării cu personal pe categorii;

b) Evaluarea relaţiei dintre structura spitalului şi încadrarea cu personal;

c) Evaluarea relaţiei dintre serviciile furnizate şi încadrarea cu personal;

d) Metode de creştere a performanţei personalului;

e) Stimularea satisfacţiei profesionale a personalului medical.

 

3. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital

a) Analiza activităţii clinice a spitalului, pe tipuri de servicii furnizate (codificare, colectare, transmitere, validare);

b) Analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate (codificare, colectare, transmitere, validare);

c) Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor;

d) Propuneri de îmbunătăţire a performanţei spitalului pe baza analizei activităţii clinice;

 

4. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii

a) Calitatea serviciilor;

b) Calitatea datelor raportate;

c) Calitatea personalului;

d) Satisfacţia pacienţilor.

 

Proiectul de specialitate trebuie să fie realizat individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 și trebuie să fie depus la înscriere.

 

 

STRUCTURA PROIECTULUI DE SPECIALITATE

 

 

A. Descrierea situaţiei actuale a spitalului;

B. Analiza SWOT a spitalului, puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări;

C. Identificarea problemelor critice;

D. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;

E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată;

1. Scop;

2. Obiective – indicatori;

3. Activităţi;

a) definire;

b) încadrare în timp – grafic Gantt;

c) resurse necesare – umane, materiale, financiare;

d) responsabilităţi.

4. Rezultate aşteptate;

5. Monitorizare – indicatori;

6. Evaluare – indicatori.

 

 

 

 

MANAGER                                                      DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

ŞEF LUCRĂRI DR. NICA ADRIANA ELENA                                          EC. SAULEA LIANA


Şef interimar Serviciul Resurse Umane

Ref.Spec. Bratu Laura Daniela