Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

PENTRU NOI URGENTA ESTE O PRIORITATE !

100 ani Romania 1918 - 2018
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

AMBULATORIU

Orice pacient care intra in ambulatoriu este intampinat de o intreaga echipa:
un medic si o asistenta medicala care fac trierea bolnavilor, registratori, casiera si, ca o noutate absoluta pentru o unitate sanitara „de stat”, de o persoana de „indrumare” care, la nevoie, il insoteste pe pacient la cabinetele solicitate.
 

BLOC OPERATOR

Blocul operator al SUUB este format din 17 sali de operatie utilate conform standardelor si in care se desfasoara activitati chirurgicale in urmatoarele ramuri medicale: Chirurgie Ortopedica si Traumatologie, Chirurgie Generala, Chirurgie Ginecologica si Obstetricala, Chirurgie Toracica, Chirurgie Vasculara, Chirurgie Cardiaca, Chirurgie ORL, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Chirurgie Oftalmologica, Neurochirurgie.

UNITATEA CLINICA DE PRIMIRI URGENTE

Avand dotari de ultima generatie si o echipa bine pusa la punct, unitatea de primire urgente este gata sa faca fata oricarei provocari venite din partea pacientilor.

Contact

Adresa: Splaiul Independentei Nr.169 Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021.318.05.19 - 29, 021.318.05.23, 021.318.05.45

BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI

Publicat pe: 26/05/2021

Nr. 28875/24.05.2021

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI

 

 

 

 

 1. Din domeniul legislației:

 

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare – Titlul I – Sănătatea anita, Titlul II: Programele naționale de sănătate, Titlul VII: Spitalele, Titlul VIII: Asigurările sociale de sănătate, Titlul XVI: Raspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice;

 

 1. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Legea nr. 46/2003 – privind drepturile pacientului, cu modificările ulterioare;

 

 

 1. Ordinul ministrului sănătății nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;

 

 

 1. Hotărârea nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Ordinul ministrului sănătății și președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului – cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Ordin ministrului sănătății nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate anita pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Ordin MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Ordinul ministrului sănătății nr. 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de competență;

 

 

 1. Ordin MS nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Ordin MSP nr. 320/2007 privind aprobarea conținutului contractului de administrare a secției/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Ordin MS nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public;

 

 

 1. Ordonanța nr. 119 din 31 august 1999, republicată, privind controlul intern și controlul financiar anitarya;

 

 

 1. Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar anitarya și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar anitarya propriu – Republicare

 

 

 1. Ordinul secretarului general al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitătilor publice;

 

 

 1. Ordinul secretarului general al Guvernului nr.201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;

 

 

 1. Ordin MSP nr. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea standardelor, procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor;

 

 

 1. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Legea nr. 346/2002, republicată, privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor anitaryal și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologiec de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție anita/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

 

 

 

 1. Din domeniul managementului anitary:
 • Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în domeniul anitary – ,,Managementul spitalului”, editura Public H.Press, 2006, București;

 

 

 

 

 

Comisia de concurs:

 

Presedinte   PROF DR VICTOR LORIN PURCAREA

 

MEMBRII  COMISIEI :

 

PROF DR DANA GALETA MINCA

CONF DR FLORENTINA LIGIA FURTUNESCU

 

SECRETAR – DR. SILVIA NICA

 

OBSERVATOR – VIRGIL GORAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 28876/24.05.2021

 

 

TEMELE – CADRU

 

PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT

 

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI

 

 

 

 1. Planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2. Siguranța si satisfacția pacientului;
 3. Managementul calității serviciilor medicale;
 4. Mangementul resurselor umane;
 5. Performanța clinică și financiară a activităților spitalului.

 

Candidații aleg una dintre temele de mai sus și realizează un proiect de management care vizează spitalul într-un volum de maxim 15-20 de pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spațierea la un rând, conform structurii de mai jos:

 

 1. Descrierea situației actuale a spitalului;
 2. Analiza SWOT a spitalului(puncte tari, puncte slabe, amenințări);
 3. Identificarea problemelor critice;
 4. Selecționarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute;
 5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată/problemele prioritare identificate:
 6. a) Scop
 7. b) Obiective
 8. c) Activități

              – definire

              – încadrare în timp – graphic Gantt

              – resurse necesare – umane, materiale, financiare

              – responsabilități 

 1. d) Rezultate așteptate
 2. e) Indicatori – evaluare, monitorizare
 3. f) Cunoașterea legislației relevante

 

 

Comisia de concurs:

 

Presedinte   PROF DR VICTOR LORIN PURCAREA

 

MEMBRII  COMISIEI  :

 

PROF DR DANA GALETA MINCA

CONF DR FLORENTINA LIGIA FURTUNESCU

 

SECRETAR – DR. SILVIA NICA

 

OBSERVATOR – VIRGIL GORAN