ANUNT RECRUTARE SI SELECTIE EXPERTI PENTRU PROIECT “SPER”

Acasă » ANUNT RECRUTARE SI SELECTIE EXPERTI PENTRU PROIECT “SPER”

Nr.  103 /28.08.2019

 

ANUNT RECRUTARE SI SELECTIE EXPERTI PENTRU PROIECT “SPER – Formare specifică pentru prevenirea, eliminarea și reducerea cancerului colo-rectal

 

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti anunta organizarea unei proceduri de recrutare si selectie in vederea angajarii expertilor pentru proiectul “SPER – Formare specifică pentru prevenirea, eliminarea și reducerea cancerului colo-rectal” (Cod SMIS 2014+: 111207), proiect cofinantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

 1. Descrierea proiectului

Sursa de finantare: Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Prioritatea de investitii 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general, Obiectiv specific 4.8.: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical.

Durata proiectului este de 36 luni, de la data semnarii contractului de finantare

Regiunea/regiunile de implementare ale proiectului: NIVEL NATIONAL (toate regiunile Romaniei)

Obiectivul general al proiectului:

 Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical in domeniul prioritar de sanatate, prin derularea unui program de formare specifica in domeniul CANCERULUI COLO-RECTAL, pentru 800 de profesionisti din domeniul medical, asigurarea unui nivel inalt de calitate al formarii prin actualizarea programelor existente si participarea la schimburi de experienta schimburi de bune practici in domeniile prioritare de sanatate, pentru promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, avand ca prioritate cresterea accesului la servicii durabile si de inalta calitate in domeniul asistentei medicale.

 

Activitatile proiectului:

 

 1. Activitatea 1 – Recrutarea grupului tinta
 2. Activitatea 2 – Administrarea Grupului Tinta al proiectului
 3. Activitatea 3 – Dezvoltarea si acreditarea programei de formare
 4. Activitatea 4 – Derularea programelor de formare profesionala specifica
 5. Activitatea 5 – Dezvoltarea de ghiduri nationale de protocoale / proceduri terapeutice
 6. Activitatea 6 – Workshopuri pentru aplicarea ghidurilor medicale in activitatea profesionistilor din categoriile de grup tinta in cele 8 regiuni
 7. Activitatea 7 – Vizite de bune practici transnationale europene
 8. Activitatea 8 – Transferul de bune practici europene

 

 1. Selectia expertilor

Pentru implementarea proiectului se scot la concurs urmatoarele posturi:

Nr crt

Posturi vacante

Experienta specifica solicitata

Nr.posturi vacante

1

LECTOR TEORIE REGIUNEA SUD-EST Curs 1 medici specialisti SUUB

5-10 ani

1

2

LECTOR practică 1  

5-10 ani

1

 

Descrierea atributiilor pentru toate pozitiile mai sus mentionate, precum si cerintele specifice de ocupare a acestor pozitii se regasesc in fisele de post, anexa la prezentul anunt.

 1. Criteriile de evaluare pe baza carora vor fi selectati expertii din echipa de implementare:

3.1           Competenta si perfomanta necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor proiectului; Respectarea acestui criteriu implica: experienta profesionala, competente si abilitati sociale, experienta in implementarea unor proiecte cu finantare nerambursabila, experienta specifica in domeniul medical.

                         3.2    Valoarea adaugata a fiecarui candidat

Respectarea acestui criteriu implica: capacitatea de a lua decizii, capacitatea de analiza si sinteza, abilitati impuse de functie, motivatia candidatului, capacitatea de ascultare activa, capacitatea de a indeplini mai multe sarcini in acelasi timp (multitasking).

 

Continutul Dosarului de selectie

 1. cerere de inscriere la procesul de recrutare si selectie (cerere tip – va cuprinde denumirea postului pentru care se candideaza);
 2. CV, datat si semnat pe fiecare pagina, in format Europass, in care sa se mentioneze postul vizat de candidat;
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 4. copii acte studii;
 5. adeverinte/diplome/ certificate care atesta efectuarea unor specializari;
 6. documente justificative care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor, respectiv care sa ateste experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea postului (ex. contracte de munca, fise de post, recomandari etc…), copii conforme cu originalele;
 7. Cazier judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de catre candidatul desemnat castigator intr-un termen de 10 zile lucratoare de la publicarea rezultatului final al procesului de recrutare si selectie;
 8. Adeverință medical care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii procedurii de recrutare si selectie, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 9. Declarație de disponibilitate privind timpul alocat

 

 

 

 Grila de verificare a eligibilitatii dosarelor

Criteriu

Da

Nu

Cerere de inscriere tip

 

 

CV datat si semnat pe fiecare pagina in format Europass

 

 

Act de identitate

 

 

Acte studii-copii

 

 

Adeverinte/diplome/ certificate care atesta efectuarea unor specializari

 

 

Documente justificative care atesta vechimea in munca

 

 

Cazier judiciar sau o declarative pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale

 

 

Adeverință medical care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare

 

 

Declarație de disponibilitate privind timpul alocat

 

 

Nota: Candidatul se considera admis numai in cazul in care la toate criteriile de ELIGIBILITATE a fost bifata rubrica “DA”

 

 

 

 

 

 

 

Grila de evaluare si selectie –partea I

 

Criteriu

Punctaj acordat

Evaluarea calitativa a experientei din CV

experienta sub 1 an: 10 puncte

experienta intre 1-5 ani: 15 puncte

experienta mai mare de 5 ani: 20 puncte

Competențe și abilități sociale (capacitate de planificare și organizare, capacitate de comunicare și socializare)

Se acordă punctaj pe o scală de la 1(nesatisfăcător) – 10(foarte bine)

Experienta in implementarea unor proiecte cu finantare nerambursabila

1 proiect – 5 puncte

2-3 proiecte – 10 puncte

peste 3 proiecte – 15 puncte

Experienta specifica in domeniul medical

0-2 ani – 5 puncte

3-5 ani – 10 puncte

Peste 5 ani – 15 puncte

Total

60 puncte

 

 

Grila de evaluare si selectie –partea II-interviu

 

Criteriu

Punctaj acordat

Capacitatea de a lua decizii

Maxim 5

Capacitatea de analiza si sinteza  

Maxim 5

Abilitati impuse de functie

Maxim 10

Motivatia candidatului

Maxim 5

Capacitatea de ascultare activa

Maxim 5

Capacitatea de a indeplini mai multe sarcini in acelasi timp (multitasking)

Maxim 10

Total

40 puncte

 

 

 

 

 1. Calendar selectie

Concursul de ocupare a posturilor pentru personalul contractual in cadrul proiectului se desfasoara dupa urmatorul calendar:

 

28.08.2019

Anunț pentru recrutare și selecție candidați

28.08.2019, ora 08:00 – 11.09.2019, ora 16:00

Depunere dosare candidati

12.08.2019 – incepand cu ora 10:00

Evaluare dosare si sustinere interviuri cu candidatii selectati la sediul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti

                                             13.09.2018 ora 10:00

Afisare anunt cu rezultate evaluare dosare si sustinere interviuri cu candidatii selectati la sediul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti

13.09.2018 ora 10:00 – 16:00

Depunere contestatii la sediul

Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti

17.09.2018

Solutionare contestatii

17.09.2018 ora 15:00

Afisare rezultatele finale dupa contestatii

 

MANAGER

ŞEF LUCRĂRI DR. NICA ADRIANA ELENA

 

 

 

 

    Director Medical                                Director Interimar Financiar Contabil

Conf. Dr. Ionescu Dorin                                             Ec. Stan Georgeta

 

 

 

 

       Aviz Juridic                                       Şef interimar Serv. Resurse Umane

Cons. Juridic I Mihăilă Andreea                            Ref. Spec. I Bratu Laura Daniela