INVITATIE DE PARTICIPARE NEGOCIERE REACTIVI

Acasă » INVITATIE DE PARTICIPARE NEGOCIERE REACTIVI

Nr.inreg. :12946/13.03.2018

 

INVITATIE DE PARTICIPARE


 

Catre:

TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Documentele de atribuire si caietul de sarcini pot fi solicitate de la autoritatea contractanta printr-o adresa transmisa prin e-mail sau fax, pana cel tarziu 15.03.2018 ora 12.00, la urmatoarele puncte de contact:

–       e-mail: achizitiipublice.suub@gmail.com

–       Fax: 021-314.15.00

 

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, str. Splaiul Independenţei nr. 169, sector 5, tel.021/318.05.55, fax 021/3180554, reprezentată de Sef Lucrari Dr. Adriana Elena NICA – Manager, va invita a participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de Furnizare Recativi de laborator prin Negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, in conformitate cu prevederile art. 104, alin. 1,  lit. c) din Legea privind achizitiile publice , nr. 98 / 23.05.2016.

  1. Obiectul contractului: Reactivi laborator
  2. Cod CPV – 33696500-0

CANTITATE: conform Anexa 1

3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica:

NEGOCIERE FARA PUBLICAREA PREALABILA A UNUI ANUNT DE  PARTICIPARE, in conformitate cu art. 104, alin. 1,  lit. c) din Legea privind achizitiile publice , nr. 98 / 23.05.2016.

4. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit:

FONDURI BUGETARE

5. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda:

●       Documente de calificare (inregistrare, capacitate economico-financiara)

●       Propunerea tehnica

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini.

●       Propunerea financiara

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum şi la alte conditii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

6. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 15.03.2018, ora 12,00.

7. Limba de redactare a ofertei: Limba romana

8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii ofertelor

9. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA si echivalent Euro.

10. Data pentru care se determina echivalenta Leu/Euro: cursul Leu/Euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei  in  data de 05.03.2018 1euro=4.6598 lei.

11. Pretul ofertei este ferm in lei.

  • NU se accepta actualizarea pretului contractului

12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: pretul cel mai scazut.

13. La oferta de baza:

  • NU se accepta oferte alternative

14. Termenul de valabilitate al contractului: 45  zile de la data semnarii

15. Plata pretului contractului se va face in maxim 60 zile de la data receptionarii facturii.

16. Documentele de calificare: vezi Anexa 2.

17. Data limita pentru depunerea ofertei: 16.03.2018, ora 10.00.

18. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 16.03.2018, ora 10,30. SERV. ACHIZITII

–  Ofertele vor fi depuse la sediul SPITALULUI UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI din str. Splaiul Independenţei nr. 169, sector 5 – REGISTRATURA,

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel/fax: 021 – 314.15.00, 021-314.00.15 sau la adresa mai sus mentionata.

 

 

 

APROB

MANAGER

Sef Lucrari Dr. Adriana Elena NICA

 

 

 

 

 

 

Intocmit,

Ec.Anghel SEBESTEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1

Nr.crt.
lot
Denumire
produs
U.M. Cantitate
estimata
Contract
1 Pachet reactivi , controale,calibratori si consumabile compatibil cu analizor de coagulare ACL 500, 700 CTS
1 Preparat din fosfolipide sintetice-APTT Synthetic cutie 18
2 Solutie de curatare- pe  baza de acid clorhidric -Cleaning solution flacon 5
3 Solutie de curatare -pe baza de  sodiu hipoclorit  -Cleaning agent flacon 5
4 Cuve reactie-Cuvettes cutie/2400 buc. 20
5 Solutie salina  pentru calibrare-Factor diuent flacon 20
6 Reactiv trombina pentru
Fibrinogen-Fibrinogen Clauss XL
cutie/10 flac.x 5 ml 11
7 Factor tisular uman imbogatit cu fosfolipide-Recombiplastin cutie/10 flac.x 20 ml 15
8 Solutie de spalare-Rinse cutie/4 bid.x1 l 18
2 Pachet reactivi ,controale, calibratori si consumabile  compatibil cu analizor imunologie ACCES 2
1 BHCG kit 1
2 SUBSTRAT  CHEMILUMINISCENT flacon 6
3 TSH kit 1
4 VASE REACTIE cutie 3
5 VITAMINA B 12 kit 2
6 WASH BUFFER-detergent spalare cutie 6
7 WASTE BAGS-punga reziduuri cutie 1
8 AFP kit 3
9 CEA kit 3
10 CA 125 kit 2
11 CA 15-3 kit 1
12 CA 19-9 kit 3
13 PSA kit 1
14 Free PSA kit 1
15 HCV Ab PLUS kit 1
16 HCV Ab PLUS Calibrator cutie 1
17 HCV Ab PLUS QC control cutie 1
3 Pachet reactivi controale, calibratori si consumabile  compatibil cu analizor de imunologie Pathfast
1 CTINI cutie 18
2 CK-MB cutie 1
3 D-DIMER cutie 6
4 MYO cutie 1
5 NTproBNP cutie 12
6 HsCRP cutie 1
7 Varfuri reactie cutie 16
8 Hartie termica-10 role/cutie cutie 2
9 Presepsin cutie 1

ANEXA 2

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei
III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:
Cerinta nr. 1

Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca operatorul economic nu se află in, având în vedere acţiunile sau inacţiunile săvârşite înainte de initierea procedurii, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea privind achizitiile publice nr. 98 / 23.05.2016.

Prezentare declaratiilor solicitate
Cerinta nr. 2

Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca operatorul economic nu se află in una din situatiile prevazute la SECŢIUNEA a 4-a – Reguli de evitare a conflictului de interese, Art. 59 si Art. 60 din Legea privind achizitiile publice nr. 98 / 23.05.2016, precum si faptul ca se obliga sa informeze autoritatea contractanta in cazul in care pe parcursul derularii procedurii de atribuire apare o situatie care poate fi considerata a fi un conflict de interese asa cum este reglementat in cadrul aceleiasi sectiuni din actul normativ mai sus mentionat.

In conformitate cu Art. 63, alin. (1) din Legea privind achizitiile publice nr. 98 / 23.05.2016, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante la care se va face referire in declaratie sunt :

Manager:Sef Lucrari Dr. Adriana Elena Nica

Director Medical:Conf. Dr. Dorin Ionescu;

Director Financiar – Contabil: Ec. Liana Saulea

Director Ingrijiri – As. Pr. Speranta Mihaela Turchina

Prezentare declaratiilor solicitate
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:
Cerinta nr. 1

Certificat de Inregistrare (CUI)

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii: xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea “Conform cu originalul”
III.2.2) Capacitatea economică şi financiară
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:
Cerinta nr. 1

Informatii privind cifra medie de afaceri globala, care vizeaza activitatea din cel mult  ultimii 3 ani   (2014,2015,2016) -completare formular 1 – fisa informatii generale care cuprinde si media cifrei de afaceri. Cursul mediu valutar leu/alta valuta va fi cel afisat de Banca Nationala Romana.

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii: Completarea formularului nr. 3
III.2.3) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:
Cerinta nr. 1

Declaratie privind lista principalelor livrari de produse din ultimi 3 ani

Modalitatea de indeplinire:

Completarea formularului 4