BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI

Acasă » BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI
Publicat pe: 26/05/2021

Nr. 28875/24.05.2021

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI

 

 

 

 

 1. Din domeniul legislației:

 

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare – Titlul I – Sănătatea anita, Titlul II: Programele naționale de sănătate, Titlul VII: Spitalele, Titlul VIII: Asigurările sociale de sănătate, Titlul XVI: Raspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice;

 

 1. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Legea nr. 46/2003 – privind drepturile pacientului, cu modificările ulterioare;

 

 

 1. Ordinul ministrului sănătății nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;

 

 

 1. Hotărârea nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Ordinul ministrului sănătății și președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului – cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Ordin ministrului sănătății nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate anita pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Ordin MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Ordinul ministrului sănătății nr. 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de competență;

 

 

 1. Ordin MS nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Ordin MSP nr. 320/2007 privind aprobarea conținutului contractului de administrare a secției/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Ordin MS nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public;

 

 

 1. Ordonanța nr. 119 din 31 august 1999, republicată, privind controlul intern și controlul financiar anitarya;

 

 

 1. Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar anitarya și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar anitarya propriu – Republicare

 

 

 1. Ordinul secretarului general al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitătilor publice;

 

 

 1. Ordinul secretarului general al Guvernului nr.201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;

 

 

 1. Ordin MSP nr. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea standardelor, procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor;

 

 

 1. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Legea nr. 346/2002, republicată, privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor anitaryal și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 1. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologiec de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție anita/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

 

 

 

 1. Din domeniul managementului anitary:
 • Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în domeniul anitary – ,,Managementul spitalului”, editura Public H.Press, 2006, București;

 

 

 

 

 

Comisia de concurs:

 

Presedinte   PROF DR VICTOR LORIN PURCAREA

 

MEMBRII  COMISIEI :

 

PROF DR DANA GALETA MINCA

CONF DR FLORENTINA LIGIA FURTUNESCU

 

SECRETAR – DR. SILVIA NICA

 

OBSERVATOR – VIRGIL GORAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 28876/24.05.2021

 

 

TEMELE – CADRU

 

PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT

 

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI

 

 

 

 1. Planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2. Siguranța si satisfacția pacientului;
 3. Managementul calității serviciilor medicale;
 4. Mangementul resurselor umane;
 5. Performanța clinică și financiară a activităților spitalului.

 

Candidații aleg una dintre temele de mai sus și realizează un proiect de management care vizează spitalul într-un volum de maxim 15-20 de pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spațierea la un rând, conform structurii de mai jos:

 

 1. Descrierea situației actuale a spitalului;
 2. Analiza SWOT a spitalului(puncte tari, puncte slabe, amenințări);
 3. Identificarea problemelor critice;
 4. Selecționarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute;
 5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată/problemele prioritare identificate:
 6. a) Scop
 7. b) Obiective
 8. c) Activități

              – definire

              – încadrare în timp – graphic Gantt

              – resurse necesare – umane, materiale, financiare

              – responsabilități 

 1. d) Rezultate așteptate
 2. e) Indicatori – evaluare, monitorizare
 3. f) Cunoașterea legislației relevante

 

 

Comisia de concurs:

 

Presedinte   PROF DR VICTOR LORIN PURCAREA

 

MEMBRII  COMISIEI  :

 

PROF DR DANA GALETA MINCA

CONF DR FLORENTINA LIGIA FURTUNESCU

 

SECRETAR – DR. SILVIA NICA

 

OBSERVATOR – VIRGIL GORAN