Anunt ocupare post vacant cu normă întreagă de cercetător ştiinţific medic primar confirmat în specialitatea obstetrică ginecologie

Tematica medic specialist cercetare ginecologie


Nr. 65480/14.12.2018

 

ANUNŢ OCUPARE POST VACANT CU NORMĂ ÎNTREAGĂ

DE CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC MEDIC PRIMAR

CONFIRMAT ÎN SPECIALITATEA OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

LA COLECTIVUL DE CERCETARE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 cu completarile şi modificările ulterioare, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureştiscoate la concurs un post vacant cu normă întreagă de cercetător ştiinţific medic primar confirmat în specialitatea obstetrică ginecologie la Colectivul de Cercetare Obstetrică Ginecologie.

Dosarul de înscriere la concurs, va cuprinde obligatoriu, următoarele acte:

a)    cerere de înscriere;

b)   copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, insoţite de foaia matricolă ;

c)    copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie – extras din Registrul general de evidenţă al salariaţilor, pentru a dovedi vechimea;

d)   copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;

e)    curriculum vitae;

f)    lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative;

g)   declaraţie scrisă că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu  postul pentru care doreşte să concureze;

h)   certificat privind starea de sănătate;

i)     certificat profesional curent eliberat de Colegiul Medicilor;

j)     alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare;

k)   chitanţa de plata a taxei de concurs.

l)     copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist specialitatea obstetrică ginecologie, şi va fi afişata la sediul instituţiei.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 30 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ.

Durata şi finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de concurs, şi de 45 de zile la nivelul instituţiei de la depunerea raportului comisiei de concurs.

 

MANAGER

ŞEF LUCRĂRI DR. NICA ADRIANA ELENA

DIRECTOR RESURSE UMANE INTERIMAR

Consilier Juridic Mihăilă Andreea

Şef Serv. Resurse Umane interimar

Ref. Spec. Bratu Laura Daniela