Anunț concurs

DESCARCA CERERE DE INSCRIERE LA CONCURS


Nr. 26764/13.05.2021

 

ANUNŢ

 

 

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (Cod fiscal 4283570) organizează concurs conform H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante cu normă întreagă:

 

 1. SERVICIUL FINANCIAR:

economist specialist gradul IA – 2 posturi

 1. studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul economic
 2. vechime în specialitatea studiilor minim 6 ani şi 6 luni

 

contabil gradul IA – 1 post

 1. diplomă de bacalaureat;
 2. vechime în specialitate minim 6 ani și 6 luni

 

casier1 post

 1. diplomă de bacalaureat
 2. vechime în activitatea postului minim 6 luni

 

 1. SERVICIUL CONTABILITATE ȘI GESTIUNE:

șef serviciu -1 post

 1. studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul economic
 2. vechime în specialitatea studiilor minim 2 ani

 

 • SERVICIUL SALARIZARE:

economist specialist gradul IA1 post

 1. studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul economic;
 2. vechime în specialitatea studiilor minim 6 ani şi 6 luni;

 

referent de specialitate gradul III1 post

 1. studii superioare absolvite cu examen de licenţă;
 2. vechime în specialitatea studiilor minim 6 luni;

 

referent gradul IA1 post

 1. diplomă de bacalaureat;
 2. vechime în specialitate minim 6 ani și 6 luni;

 

 1. SERVICIUL RESURSE UMANE:

referent de specialitate gradul III2 posturi

 1. studii superioare absolvite cu examen de licenţă;
 2. vechime în specialitatea studiilor minim 6 luni;

 

 1. COMPARTIMENT JURIDIC:

consilier juridic gradul I – 1 post

 1. diplomă de licență în specialitate;
 2. minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitate;

 

 

 1. SERVICIUL STATISTICĂ ȘI EVALUARE MEDICALĂ:

Registrator medical debutant6 posturi

 1. diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
 2. nu necesita vechime în funcţie;

 

Registrator medical 1 post

 1. diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
 2. vechime în funcţie minim 6 luni;

 

operator debutant8 posturi

 1. diplomă de absolvire a învățământului postliceal sau diplomă de bacalaureat;
 2. nu necesita vechime în funcţie;

 

 • BLOC ALIMENTAR:

muncitor calificat I – bucătar -1 post

 1. diplomă de studii generale
 2. vechime în meserie minim 9 ani
 3. curs autorizat de calificare în meseria de bucătar

 

 • SERVICIUL TEHNIC:

muncitor calificat I  – lăcătuș – 3 posturi

 1. diplomă de absolvire școală profesională sau certificat de calificare;
 2. minim 9 ani vechime în meserie;

 

muncitor calificat I  – electrician – 2 posturi

 1. diplomă de absolvire școală profesională sau certificat de calificare;
 2. minim 9 ani vechime în meserie;

 

muncitor calificat I  – electronist – 1 post

 1. diplomă de absolvire școală profesională sau certificat de calificare;
 2. minim 9 ani vechime în meserie;

 

muncitor calificat I  – frigotehnist – 1 post

 1. diplomă de absolvire școală profesională sau certificat de calificare;
 2. minim 9 ani vechime în meserie;

 

muncitor calificat I  – instalator – 1 post

 1. diplomă de absolvire școală profesională sau certificat de calificare;
 2. minim 9 ani vechime în meserie;

 

muncitor calificat I  – tâmplar – 1 post

 1. diplomă de absolvire școală profesională sau certificat de calificare;
 2. minim 9 ani vechime în meserie;

 

muncitor calificat III – fochist – 1 post

 1. diplomă de absolvire școală profesională sau certificat de calificare;
 2. minim 3 ani vechime în meserie;
 3. autorizație ISCIR

 

 

 

 1. SERVICIUL ADMINISTRATIV

            portar – 1 post

 1. diplomă de absolvirea a şcolii generale;
 2. certificat si atestat agent paza si ordine

 

            pompier – 3 posturi

 1. diplomă de absolvire a școlii generale
 2. certificat servant pompier

 

șofer autosanitară III1 post 

 1. diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
 2. nu necesită vechime în funcţie;
 3. permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C;
 4. certificat ambulanțier;

 

șofer autosanitară II2 posturi 

 1. diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
 2. 3 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist;
 3. permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C;
 4. certificat ambulanțier;

 

muncitor calificat III – telefonist  – 1 post 

 1. certificat de calificare pentru meseria de telefonist;
 2. 3 ani vechime în activitate;
 3. diplomă de absolvire a școlii generale

 

muncitor calificat I  – instalator – 1 post

 1. diplomă de absolvire școală profesională sau certificat de calificare;
 2. minim 9 ani vechime în meserie;

 

șofer II2 posturi 

 1. diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
 2. nu necesită vechime în funcţie;
 3. permis de conducere pentru şofer profesionist valabil sau diplomă de absolvire a învăţământului
 4. mediu ori profesional de specialitate;

 

manipulant bunuri – 1 post

 1. diplomă de studii generale
 2. nu necesita vechime în funcţie

 

Compartiment managementul deșeurilor și curățenie

muncitor necalificat – 1 post

 1. diplomă de studii generale
 2. nu necesita vechime în funcţie

 

 

 

 

 

 

 

 

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii se vor prezenta de luni până joi între orele 10.00 – 14.00  şi vineri între orele 09.00 – 12.00  la Spitalul Universitar de Urgență București, intrarea AMFITEATRUL MARE cu UN DOSAR PLIC care va conţine OBLIGATORIU următoarele documente:

 

 1. cerere de înscriere la concurs (anexată prezentului anunț);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
 1. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
 2. curriculum vitae

 

Actele prevăzute la lit. b), c), d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă şi o probă practică sau interviu.

 • proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă, şi testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul
 • proba practică/interviul constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează, şi are următoarele criterii de evaluare:
 1. a) capacitatea de adaptare;
 2. b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
 3. c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
 4. d) capacitatea de comunicare;
 5. e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.

 

 

Precizări suplimentare:

Sunt declaraţi admişi la probele de concurs candidaţii care au obţinut minimul 50 de puncte pentru ocuparea posturilor de execuție.

La selecția dosarelor nu se vor lua în considerare dosarele de concurs:

 1. depuse pentru alte locuri de muncă decât cele mențioante în anunțul de concurs;
 2. depuse pentru mai multe posturi în aceiași cerere din cele mențioante în anunțul de concurs;
 3. depuse în afara perioadei de înscriere.

       Candidaţii se vor prezenta în sala de concurs cu cartea de identitate în original

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI:

 

19.05.2021 – 02.06.2021– inscrierea candidaţilor de luni până joi între orele 10.00 – 14.00  şi vineri între

                                            orele 09.00 – 12.00  la Spitalul Universitar de Urgență București, intrarea

                                            AMFITEATRUL MARE

03.06.2021 – selecţie dosare

04.06.2021 ora 1200 – afişarea pe site-ul spitalului ( www.suub.ro ) a rezultatelor de verificare a dosarelor

04.06.2021, ora 1200 – 07.06.2021 ora 1200 – formularea contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare a

                                     dosarelor, contestații care se vor depune la Registratura SUUB;

08.06.2021, ora 1200 – afişarea pe site-ul spitalului ( www.suub.ro ) a rezultatelor contestaţiilor faţă de

                                     rezultatele de verificare a dosarelor

10.06.2021, ora 0900 – susţinerea probei scrise la sediul SUUB – Amfiteatrul mare – etaj 1

11.06.2021, ora 1200afişarea pe site-ul spitalului ( www.suub.ro ) a rezultatelor probei scrise

11.06.2021, ora 1200 – 14.06.2021, ora 1200formularea contestaţiilor faţă de rezultatele probei scrise,

                                                                          contestații care se vor depune la Registratura SUUB;

15.06.2021, ora 1200  afişarea pe site-ul spitalului ( www.suub.ro )  a rezultatelor contestaţiilor la proba

                                      scrisa

16.06.2021, ora 0900 – susţinerea probei practice/interviu la sediul SUUB – Amfiteatrul mare – etaj 1

17.06.2021, ora 1000afişarea pe site-ul spitalului ( www.suub.ro )  a rezultatelor probei practice/ interviu

17.06.2021, ora 1000 – 18.06.2021, ora 1000formularea contestaţiilor faţă de rezultatele probei practice/

                                                                            Interviu, contestații care se vor depune la Registratura                                                                               SUUB;

18.06.2021, ora 1200afişarea pe site-ul spitalului ( www.suub.ro ) a rezultatelor contestaţiilor la proba

                                     practică/interviu

18.06.2021, ora 1300 – afişarea pe site-ul spitalului  www.suub.ro ) a rezultatelor finale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS

 

 

ECONOMIST SPECIALIST IA/CONTABIL IA – SERVICIUL FINANCIAR

 1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ultrioare;
 6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 1. Legea nr. 95/2006, republicată privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ultrioare, TITLUL VII – SPITALE.

CASIER

 1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 95/2006, republicată privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ultrioare, TITLUL VII – SPITALE
 3. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 1. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare

 

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE

 1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Ordonanţa de urgenţă nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 1. ORDIN M.F.P. Nr. 517/2016 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug.
 1. Hotărârea Guvernului nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice;
 2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 3. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.
 6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
 1. Legea nr. 95/2006, republicată privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ultrioare, TITLUL VII – SPITALE.

 

SERVICIUL SALARIZARE / SERVICIUL RESURSE UMANE

 1. Legea nr. 53/2003, republicată, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate – conform Ordinului comun al ministrului finanțelor publice nr.1024/2017, ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.1582/2017 și al ministrului sănătății nr.934/2017, valabil începând cu 10/2017;
 3. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. G nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Sănătate şi asistenţă socială”, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul Ministrului Sanatatii 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul Ministrului Sănătăţii 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 8. Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordinul nr. 833/4446/2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală;
 10. Legea nr. 95/2006, republicată privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ultrioare, TITLUL VII – SPITALE;
 11. Ordonanţă de urgenţă nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ultrioare;

 

 

CONSILIER JURIDIC

 1. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr. 53 /2003 – Codul Muncii, republicata;
 3. Legea-cadru  nr. 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
 4. Organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;
 5. Drept Civil;
 6. Drept Procesual Civil;
 7. Drept Penal;
 8. Drept Procesual Penal;
 1. Legea nr. 46/2003, drepturile pacientului;

10.   Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice;

 1. G. nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
 2. Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

SERVICIUL STATISTICĂ  ȘI EVALUARE MEDICALĂ

 

 1. Legea nr. 95/2006, republicată privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ultrioare, TITLUL VII – SPITALE;
 2. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Utilizare Microsoft Office Suite (Word, Excell);
 4. Utilizare sistem operare Windows.

 

MUNCITOR CALIFICAT I – BUCĂTAR

 1. H.G. nr. 924/11.08.2005 privnd aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.
 1. M.S. nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare
 1. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.
 2. O.M.S. nr. 976 din 16 decembrie 1998 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de igiena privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor.
 3. Manual de dietetica – Prof. dr. docent Iulian Mincu, Editura Medicala – Bucuresti 1973.

 

MUNCITOR CALIFICAT I  – LĂCĂTUȘ

 1. REZISTENTA MATERIALELOR SI ORGANE MASINI
 2. Autori: V.Drobota, M.Atanasiu, N.Stere
 3. NORME de protectia muncii specifice industriei const.de masini
 4. Autor: Min.ind.const.de masini
 5. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 6. OMAI nr.163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor
 7. Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 955/2006-legislatia de securitate si sanatate in munca

 

MUNCITOR CALIFICAT I  – ELECTRICIAN

 1. Agenda electricianului – Autor: E.Pietrareanu
 2. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 3. OMAI nr.163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor
 4. Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 955/2006-legislatia de securitate si sanatate in munca

 

MUNCITOR CALIFICAT I  – ELECTRONIST

 1. Circuite cu semiconductoare în industrie. Amplificatoare și oscilatoare, A. Vătășelu;
 2. Circuite electrice, M. Săvescu;
 3. Mărimi electronice, Editura Nicolau;
 4. Îndreptar pentru electroniști vol. I – III, C. Găzdaru, M. Constantinescu;
 5. Circuite integrate analogice. Catalog , R. Râpeanu;
 6. Manualul muncitorului electronist, I. Ristea;
 7. Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
 8. Ordinul nr. 231/25.09.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului.
 9. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor OMAI nr.163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor 
 10. Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 955/2006-legislatia de securitate si   sanatate in munca

 

MUNCITOR CALIFICAT I  – FRIGOTEHNIST

 1. Masini si instalatii frigorifice comerciale si casnice reparatie, intretinere – exploatare. Editura de Vest. Mihai C.Ionescu. Timisoara 1994.
 2. Normativ I 5/2010 – Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare.
 3. Legea nr.319/2006 – Legea sanatatii si securitatii in munca.
 4. Legea nr.307/2006 – Legea privind apararea impotriva incendiilor.

 

MUNCITOR CALIFICAT I  – INSTALATOR

 1. Instalatii tehnico-sanitare si de gaze – Stefan Vintila; Gheorghe  Constantinescu reeditare imbunatatita a editiei din anul 1987;
 2. Instalatii de incalzire sanitare si gaz ( Exploatare: Intretinere; Reparatii ) –  Mihai Ilina; Constantin Luta Editura Tehnica Bucuresti 1974;
 3. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 4. OMAI nr.163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor
 5. Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 955/2006-legislatia de securitate si sanatate in munca

 

MUNCITOR CALIFICAT I  – TÂMPLAR

 1. Manualul dulgherului – A.plesea, Ed.Tehnica
 2. Norme de Tehnica Securitatii in Munca pentru timplar.
 3. Materiale de constructii – Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti 1993.
 4. Cartea timplarului universal – A.Hinescu
 5. Legea nr.319/2006 (actualizata) a securitatii si sanatatii in munca.
 6. Legea nr.307/2006 (actualizata) privind apararea impotriva incendiilor.

 

MUNCITOR CALIFICAT III – FOCHIST

 1. Prescriptii Tehnice pentru A1 – 2010
 • Clasificarea si autorizarea fochistilor;
 • Partile principale ale unui cazan;
 • Exploatarea cazanelor;
 • Cazane si instalatii de incalzire centrala – cazane de apa calda;
 • Deservirea cazanelor de incalzire centrala;
 • Revizia interioara, incercarea la presiune hidraulica, incercarea la cald si revizia exterioara a cazanelor;
 • Supravegherea cazanelor si organizarea salii cazanelor;
 • Evidentaexploatarii cazanelor;
 • Pregatirea cazanului pentru aprinderea focului, aprinderea focului, pornirea cazanului, functionarea cazanului, oprirea, racirea si golirea cazanului;
 1. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 2. OMAI nr.163/2007 – Norme generale de aparare impotriva incendiilor
 3. Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 955/2006 – legislatia de securitate si sanatate in munca

 

MUNCITOR CALIFICAT III – TELEFONIST

 1. Legea 319/2006, a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.

MUNCITOR  NECALIFICAT COMPARTIMENT DEȘEURI

 1. Ordinul 1101/2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor în unitățile sanitare, Anexa 4 – Precauțiile standard,
 2. 1226/2012, pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale, cap. 2, definiții.
 3. Legea 319/2006, a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.

 

PORTAR

 1. Legea nr. 307/2006, apararea impotriva incendiilor
 1. Legea 319/2006, a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea 333/2003, privind paza obiectivelor, cu modificările și completările ulterioare.
 3. HG 301/2012, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a legii 333/2003.

 

ȘOFER  AUTOSANITARĂ  II/III

 1. Ordinul MS nr. 1101/2016.
 2. Ordinul MS nr. 961/2016 privind normele tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare.
 3. Legea nr. 307/2006, apararea impotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Legea 319/2006, a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Codul rutier actualizat.

 

POMPIERI

 1. Legea nr. 307/2006, apararea impotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea 319/2006, a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
 3. OMAI 163/28.02.2007, cu modificările și completările ulterioare.

MANIPULANT  BUNURI

 1. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu completările şi modificările ulterioare;
 2. C.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor;
 3. Legea nr. 307/2006, apararea impotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Legea 319/2006, a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

MUNCITOR  CALIFICAT  INSTALATOR

 1. Legea nr. 307/2006, apararea impotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea 319/2006, a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Agenda instalatorului de apă şi canal. Editura Tehnică. Aurel Simonetti. Bucureşti 1984.
 4. Instalatii tehnico-sanitare şi de gaze – Ştefan Vintilă; Gheorghe Constantinescu reeditare îmbunătăţită a ediţiei din anul 1987.

 

ȘOFER II

 1. Codul rutier actualizat.
 2. Legea nr. 307/2006, apararea impotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 3. OMAI nr. 163/2007.
 4. Legea 319/2006, a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

 

Notă: În cazul în care apar modificări ale actelor normative după publicarea anunţului, candidaţii au obligaţia să cunoască forma în vigoare la data susţinerii probei scrise.

 

            Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti – Splaiul Independenţei nr.169, sector 5, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane – tel.: 021/318.05.22 int.195, 304 sau 395 şi pe pagina de internet a unităţii, respectiv www.suub.ro .

 

 

MANAGER INTERIMAR

PROF. UNIV. DR. CÎRSTOIU FLORIN CĂTĂLIN

 

 

DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL

STAN GEORGETA

 

 

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE INTERIMAR

REF. SPEC. BRATU LAURA DANIELA