Anunt concurs Director Financiar Contabil

Acasă » Anunt concurs Director Financiar Contabil

Operator de date cu carcter personal nr. 9351

Nr. 2552/15.01.2019

 

ANUNŢ


În conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 284 / 2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucucreşti organizează concurs/examen pentru ocuparea postului vacant de Director Financiar-Contabil la Comitetul Director.

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice:

Criterii generale:

a) au domiciliul stabil în România;

b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;

b) au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

c) deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;

d) curriculum vitae;

e) adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;

f) cazierul judiciar;

g) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

i) copie de pe certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;

j) proiectul de specialitate;

 

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Candidații al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluționare a contestațiilor.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcţiei de Director Financiar-Contabil va avea loc la sediul Spitalului, Sala de Consiliu, etaj 1 şi cuprinde următoarele probe de evaluare:

a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;

b) susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;

c) interviul de selecție.

 

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului/examenului media finală cel puţin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare.

Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepţia interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la afişare. Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

Publicaţia de concurs, tematica pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor şi temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate se găsesc şi pot fi consultate pe site-ul unităţii noastre: www.suub.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Splaiul Independenţei nr.169, telefon 021.318.05.22, interior 195.

 

Desfăşurarea concursului

privind ocuparea funcţiei de DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

Calendarul de desfăşurare a concursului/ examenului

Nr. crt. Data şi ora Etapa concursului/ examenului
1 06.02.2019 ora 16.00 Termen limită de înscriere a candidaţilor
2 11.02.2019 Verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs (verificarea dosarelor)
3 11.02.2019 ora 13.00 Afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul spitalului
4 11.02.2019 ora 13.00

12.02.2019 ora 13.00

Primirea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor
5 13.02.2019 ora 13.00 Afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere la sediul spitalului
6 14.02.2019 ora 09.00 Susţinerea testului grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului
7 15.02.2019 ora 09.00 Susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului după susţinerea testului grilă
8 15.02.2019 ora 12.00 Interviul de selecţie, după susţinerea proiectului de speciaitate
9 18.02.2019 ora 10.00 Afişarea rezultatelor concursului la sediul spitalului
10 18.02.2019 ora 10.00 – 19.02.2019 ora 10.00 Primirea eventualelor contestaţii privind rezultatele concursului
11 20.02.2019 ora 10.00 Afişarea la sediul spitalului a rezultatelor după soluţionarea eventualelor contestaţii şi finalizarea concursului

 

BIBLIOGRAFIE

Concurs pentru ocuparea funcţiei de Director Financiar-Contabil la

SPITALUL UNVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI

 

I.  DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR

–      Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificările si completările ulterioare, Titlul Vll-Spitale;

–      Legea Finanţelor Publice nr.500/2002, cu modificările si completările ulterioare;

–      Ordinul M.F.P. nr.1792/17.01.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările si completările ulterioare;

–      Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare;

–      Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice; HG nr.395/2016;

–      Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar- preventiv, cu modificările si completările ulterioare;

–      Ordinul M.F.P. nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu;

–      Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale;

–      Ordonanţa Guvernului nr.81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice cu modificările si completările ulterioare

–      Legea nr.15/1994 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

–      Ordinul 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a H.G. nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019;

–      HG nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor institutiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

–      Ordinul M.S. nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli la institutiile sanitare finantat din venituri proprii cu modificările si completările ulterioare;

–      Ordonanţa de Urgenta a Guvernului 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

–      Ordin MS nr.921/27.07.2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public, cu modificările si completările ulterioare;

–      Ordinul M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelormetodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările si completările ulterioare;

–      Ordinul M.F.P. nr.2021/2013 actualizat, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP 1917/2005;

–      Ordinul M.S. nr.414/2006 pentru aprobarea reglementarilor contabile specifice domeniului sanitar;

–      Ordinul M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările si completările ulterioare;

–      Ordinul M.S. nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

 

II.  DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR

–      Şcoala Naţionala de Sanatate Publica si management Sanitar -Managementul spitalului.

 

 

TEME PROIECT DE SPECIALITATE

Concurs pentru ocuparea funcţiei de Director Financiar-Contabil la

SPITALUL UNVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI

 1. Analiza situatiei economico-financiare a spitalului
 • Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii;
 • Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, secţii etc.);
 • Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului, precum si de reducere a cheltuielilor efective.
 1. Evaluarea spitalului pe baza indicatorilor de performanta economico- financiari
 • Execuţia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat;
 • Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii si in funcţie de sursele de venit.
 1. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii activitatii spitalului
 • Fundamentarea activitatilor;
 • Determinarea cheltuielilor pe secţii si tipuri de cheltuieli;
 • Indicatori de eficienta determinati pe baza veniturilor si cheltuielilor spitalului.
 1. Strategia managementului in activitatea de investitii
 • In echipamente;
 • Modernizarea de secţii;
 • Extinderi;
 • Reparaţii capitale.

 

Candidaţii aleg una din temele de mai sus si dezvolta un proiect de specialitate, care vizeaza Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti (într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 in Arial cu spaţiere la un rand).

 

STRUCTURA PROIECTULUI /LUCRĂRII DE SPECIALITATE

 

A. Descrierea situaţiei actuale a spitalului;

B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări;

C. Identificarea problemelor critice;

D. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;

E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată:

1. Scop;

2. Obiective-indicatori;

3. Activităţi:

a) Definire;

b) Încadrare în timp – grafic Gantt;

c) Resurse necesare – umane, materiale, financiare;

d) Responsabilităţi;

4. Rezultate asteptate;

5. Monitorizare – indicatori;

6. Evaluare – indicatori.

 

 

MANAGER

ŞEF LUCRĂRI DR. NICA ADRIANA ELENA


Director Resurse Umane interimar

Consilier Juridic Mihăilă Andreea

Şef Serv. Resurse Umane interimar

Ref. Spec. Bratu Laura Daniela