Anunt concurs pentru ocuparea postului vacant de Ingrijiri Medicale

Acasă » Anunt concurs pentru ocuparea postului vacant de Ingrijiri Medicale

Operator de date cu carcter personal nr. 9351

Nr.51.544/ 10.10.2017

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile O.M.S. nr.284/ 2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr.954/2017, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucucreşti organizează concurs/ examen pentru ocuparea postului vacant de Director de îngrijiri.

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice:

Criterii generale:

a) au domiciliul stabil în România;

b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

a) sunt asistenți medicali generaliști principali;

b) au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali generaliști principali;

c) sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licență/absolvire.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;

d) copia certificatul de absolvire a examenului de grad principal;

e) curriculum vitae;

f) adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

g) cazierul judiciar;

h) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;

i) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

j) proiectul de specialitate.

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Candidații al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluționare a contestațiilor.

Concursul/ examenul pentru ocuparea funcţiei de director de îngrijiri va avea loc la sediul spitalului, Sala de consiliu, etaj 1 şi cuprinde următoarele probe de evaluare:

a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;

b) susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;

c) interviul de selecție.

 

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului/examenului media finală cel puţin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare.

Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepţia interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la afişare. Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

Publicaţia de concurs, tematica pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor şi temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate se găsesc şi pot fi consultate pe site-ul unităţii noastre: www.suub.ro sau la Serviciul RUNOS, Splaiul Independenţei nr.169, telefon 021.318.05.22, interior 195.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfăşurarea concursului

privind ocuparea funcţiei de DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI

 

Calendarul de desfăşurare a concursului/ examenului

 

Nr. crt. Data şi ora Etapa concursului/ examenului
1 27.10.2017, ora 14:00 Termen limită de înscriere a candidaţilor (de luni până joi ora 08:00-16:00; vineri ora 08:00-14:00)
2 30.10.2017 Verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs (verificarea dosarelor)
3 30.10.2017, ora 14:00 Afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul spitalului
4 30.10.2017, ora 14:00-

31.10.2017, ora 14:00

Primirea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor
5 01.11.2017, ora 10:00 Afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere la sediul spitalului
6 06.11.2017, începând cu ora 13:00 Susţinerea testului grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului
7 08.11.2017, ora 10:00 Susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului după susţinerea testului grilă
8 08.11.2017, ora 13:00 Interviul de selecţie, după susţinerea proiectului de speciaitate
9 09.11.2017, ora 10:00 Afişarea rezultatelor concursului la sediul spitalului
10 09.11.2017, ora 10:00-

10.11.2017, ora 10:00

Primirea eventualelor contestaţii privind rezultatele concursului
11 13.11.2017, ore 10:00 Afişarea la sediul spitalului a rezultatelor după soluţionarea eventualelor contestaţii şi finalizarea concursului

 

 

BIBLIOGRAFIE

Concurs pentru ocuparea funcţiei de director de îngrijiri la

SPITALUL UNVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI

 

I. DOMENIU: LEGISLAŢIE

1. LEGEA nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată:

-Titlul VII – Spitalele;

-Titlul XVI – Raspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice;

2. O.M.S. nr. 961/19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportulcare urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şieficienţei procesului de sterilizare;

3. O.M.S.P. nr. 921 din 27 iulie 2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;

4. O.M.S.P. nr.914 din 26 iulie 2006 (actualizat) pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;

5. O.M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infectiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

6. O.M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

7. LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 (actualizată) drepturilor pacientului

8. O.M.S. nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;

9. O.M.S. nr. 1.408 din 12 noiembrie 2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de conpetenţă;

10. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 (actualizată) privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

11. O.M.S. nr. 870 din 1 iulie 2004 (actualizat) pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuareagarzilor in unitatile publice din sectorul sanitar;

II. DOMENIU : MANAGEMENT SANITAR

1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Managementul Spitalului,

Bucureşti, 2009.

 

 

 

 

TEME PROIECT DE SPECIALITATE

pentru ocuparea funcţiei de

DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI

 

 

 

1. CONTROLUL INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE ÎN UNITĂŢILE SANITARE

– Identificarea factorilor de risc

– Măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale

 

2. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE ACORDATE ÎN SPITAL

– Focalizarea pe necesităţile/ aşteptările pacientului

– Acţiuni de îmbunătăţire a îngrijirii şi serviciilor

 

3. COMUNICAREA ASISTENT-PACIENT: PERCEPŢIE, PROFESIONALISM, DEONTOLOGIE MEDICALĂ

– Esenţa conţinutului activităţii medicale, relaţia asistent-pacient

– Propuneri de îmbunătăţire a procesului de comunicare

 

4. PROCESUL DE ANALIZĂ A NEVOII DE FORMARE ÎN SĂNĂTATE

– Evaluare comparativă a rezultatelor cursurilor de formare

– Propunere scrisă a planului de analiză a nevoii de formare

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURA PROIECTULUI DE SPECIALITATE

A. Descrierea situaţiei actuale a spitalului;

B. Analiza SWOT a spitalului, puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări;

C. Identificarea problemelor critice;

D. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;

E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată;

1. Scop;

2. Obiective – indicatori;

3. Activităţi;

a) definire;

b) încadrare în timp – grafic Gantt;

c) resurse necesare – umane, materiale, financiare;

d) responsabilităţi.

4. Rezultate aşteptate;

5. Monitorizare – indicatori;

6. Evaluare – indicatori.

 

 

 

MANAGER                                                              DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

ŞEF LUCRĂRI DR. NICA ADRIANA ELENA                                             EC. SAULEA LIANA


Şef interimar Serviciul Resurse Umane

Ref.Spec. Bratu Laura Daniela