Anunt concurs promovare grade sau trepte profesionale

Acasă » Anunt concurs promovare grade sau trepte profesionale

               Nr.63065/ 09.12.2020

                                                                   

 

 

A N U N T

 

 

            In conformitate cu H.G. nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti anunta examen de promovare pentru:

           

 • 1 agent DDD debutant SSPLIAAM – agent DDD
 • 1 asistent medical debutant (PL) Secția Clinică Chirurgie Generală IV – asistent medical (PL)
 • 1 asistent medical debutant (PL) Secția Clinică Medicină Internă II – asistent medical (PL)
 • 1 asistent medical debutant (PL) Sterilizare – asistent medical (PL)
 • 1 infirmieră debutantă Secția Clinică Obstetrică Ginecologie – infirmieră
 • 14 muncitori calificați III – liftiere Serviciul Administrativ – muncitori calificați II – liftiere
 • 5 muncitori calificați IV – liftiere Serviciul Administrativ – muncitori calificați III – liftiere
 • 1 muncitor calificat II – bucătar Bloc Alimentar – muncitor calificat I – bucătar
 • 1 muncitor calificat III – fochist Serviciul Tehnic – muncitor calificat II – fochist
 • 1 operator debutant Secția Clinică Ortopedie și Traumatologie II – operator
 • 1 operator III Compartiment Chirurgie Toracică – operator II
 • 1 operator III Laborator Clinic Radiologie și Imagistică Medicală – operator II
 • 1 operator III Laborator Medicină Nucleară – operator II
 • 1 registrator medical Secția Clinică Anestezie și Terapie Intensivă II – registrator medical principal
 • 1 registrator medical Secția Clinică Chirurgie Generală II – registrator medical principal

 

           

BIBLIOGRAFIE EXAMEN PROMOVARE:

 

            Bibliografie pentru promovare asistenti medicali debutanti

 1. Lucretia Titirca – Urgente medico-chirurgicale –Sinteze, Editura Medicala , Bucuresti, 2011 ;
 2. Chiru F, Chiru G, Moraru L – Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos- manual pentru şcolile sanitare postliceale, Editura Cison, Bucureşti;
 3. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical;
 4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. O.M.S Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 6. O.M.S. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. O.M.S. Nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale;
 8. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 669 bis din 31 octombrie 2013;
 9. Legea nr.282/ 05.10.2005 republicată, privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice;
 10. O.M.S. nr.1224/ 09.10.2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale.
 11. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
 12. Legea drepturilor pacientului – Nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003.
 13. O.M.S. nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.
 14. REGULAMENT U.E. nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
 15. DIRECTIVA (UE) 2016/680 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.
 16. O.M.S. nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare.

 

            Bibliografie pentru promovare registratori/ operatori

 

 1. Utilizarea Microsoft Office Suite (Word, Excell)
 2. Utilizarea sistem operare Windows
 3. Legea 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
 4. Legea nr.46/2003 – Legea drepturilor pacientului
 5. Regulamentul intern SUUB (poate fi accesat pe website-ul SUUB)
 6. Regulamentul de functionarea si organizarea SUUB (poate fi accesat pe website-ul SUUB)

           

Bibliografie pentru promovare infirmiere debutante

 1. Ordinul M.S. 961/2016 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare
 2. Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN 1226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
 3. Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.
 4. M.S Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 5. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Bibliografie pentru promovare agent DDD

 

 1. Ordinul M.S. nr.1226/03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
 2. Ordinul M.S. nr.961/19.08.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie trata si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare;
 3. Ordinul M.S. nr.1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.

 

Bibliografie pentru promovare muncitor calificat – liftier Serviciul Administrativ

 

 1. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. HG nr.1425/2006 Norme de aplicare a Legii nr.319/2006
 3. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
 5. Prescriptie tehnica PT R2/2010 – ascensoare electrice si hidraulice de persoane si marfuri cu comanda interioara – Monitorul Oficial 634 bis din 09.09.2010

 

            Bibliografie pentru promovare muncitor calificat – fochist Serviciul Tehnic

 

 1. Prescriptii Tehnice pt A1 – 2010:

      –  Clasificarea si autorizarea fochistilor;

      – Partile principale ale unui cazan;

      – Exploatarea cazanelor;

      – Cazane si instalatii de incalzire centrala – cazane de apa calda;

      – Deservirea cazanelor de incalzire centrala;

            – Revizia interioara, incercarea la presiune hidraulica, incercarea la cald si revizia exterioara a cazanelor;

      – Supravegherea cazanelor si organizarea salii cazanelor;

      – Evidentaexploatarii cazanelor;

            – Pregatirea cazanului pentru aprinderea focului, aprinderea focului, pornirea cazanului, functionarea cazanului, oprirea, racirea si golirea cazanului;

 1. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 2. OMAI nr.163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor
 3. Legea nr.319/2006, H.G. nr.1425/2006, H.G. nr.955/2006-legislatia de securitate si sanatate in munca

 

Bibliografie pentru promovare muncitori calificati – bucatari Bloc Alimentar

 

 1. H.G. nr. 924/11.08.2005 privnd aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.
 2. O.M.S. nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare
 3. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.
 4. O.M.S. nr. 976 din 16 decembrie 1998 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de igiena privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor.
 5. Manual de dietetica – Prof. dr. docent Iulian Mincu, Editura Medicala – Bucuresti 1973.

 

 

            Examenul va consta intr-un test scris si se va desfasura dupa cum urmeaza:

            – in data de 29.12.2020, de la ora 10:00, la SALA DE CURS ETAJ 3 – Asistenti medicali debutanti/ Infirmiere debutante/ Agent DDD debutant

            – in data de 29.12.2020, de la ora 09:00, la SERVICIUL DE STATISTICA SI EVALUARE MEDICALA ETAJ 1 – Registratori medicali/ Operatori debutanti/ Operatori III

            – in data de 29.12.2020, de la ora 09:00, LA NIVELUL LOCULUI DE MUNCA: la Serviciul Administrativ – Liftiere; la Bloc Alimentar – Bucătar; La Serviciul Tehnic – Fochist.

 

            Rezultatele examenului de promovare se afiseaza pe data de 30.12.2020, ora 11:00 la Serviciul Resurse Umane si pe pagina de internet a SUUB.

            Contestatiile fata de rezultatele examenului de promovare se pot depune incepand cu data de 30.12.2020, ora 11:00 pana pe data de 31.12.2020, ora 11:00 la Registratura S.U.U.B.

            Rezultatele contestatiilor se afiseaza pe data de 05.01.2021, ora 11:00 la Serviciul Resurse Umane si pe pagina de internet a SUUB.

            Rezultatele finale ale examenului de promovare se vor afisa pe data de 06.01.2021, ora 11:00 la Serviciul Resurse Umane si pe pagina de internet a SUUB.

 

 

 

 

 

MANAGER INTERIMAR

Prof. Univ. Dr. Cirstoiu Florin Catalin

 

 

 

 

Director Financiar – Contabil                                

Ec. Stan Georgeta                                               

Sef Serv. Resurse Umane Interimar

Ref. Spec. Bratu Laura Daniela