Anunt concurs Sef Achizitii

Acasă » Anunt concurs Sef Achizitii

Operator de date cu carcter personal nr. 9351

Nr.33.513/28.06.2017

ANUNŢ

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti organizează concurs conform Legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative si H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice pentru ocuparea următoarelor posturi contruactuale vacante:

Serv. Achiziţii Publice

–  Şef serviciu – 1 post

  • Diplomă de licenţă în profil economic
  • Studii postuniversitare
  • Vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani
  • Cursuri de perfecţionare sau specializare in achiziţii publice şi administraţie publică

 

Poate ocupa un post vacant  persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta intre orele 09.00 – 13.00 la Serv. RUNOS un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

g) curriculum vitae.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului este :

03.07.2017 – 14.07.2017 – inscrierea candidatilor

17.07.2017 ora 1300 – afisarea rezultatelor de verificare a dosarelor

rezultatul selectarii dosarelor de concurs se va afisa la sediul SUUB – Serv. RUNOS, si pe

site-ul spitalului ( www.suub.ro ) .

17.07.2017, ora 1300 – 18.07.2017  ora 1300 – formularea contestatiilor fata de rezultatele de

verificare a dosarelor

19.07.2017, ora 1300 – afisarea rezultatelor contestatiilor

20.07.2017, ora 1000 – sustinerea probei scrise la Sala de Consiliu a S.U.U.B. ( etaj 1 )

21.07.2017, ora 1000 – afisarea rezultatelor probei scrise

( se va afisa la sediul SUUB – Serv. RUNOS, si pe site-ul spitalului  www.suub.ro ) .

24.07.2017 ora 1000 – 25.07.2017, ora 1000 – solutionarea contestatiilor probei scrise

26.07.2017, ora 1000 – sustinerea probei interviu la Sala de Consiliu a S.U.U.B. ( etaj 1 )

27.07.2017 , ora 1000 – afisarea rezultatelor probei interviu

( se va afisa la sediul SUUB – Serv. RUNOS, si pe site-ul spitalului  www.suub.ro ) .

27.07.2017 ora 1000 – 28.07.2017, ora 1000 – solutionarea contestatiilor probei interviu

31.07.2017 , ora 1000 – afisarea rezultatelor finale

( se va afisa la sediul SUUB – Serv. RUNOS, si pe site-ul spitalului  www.suub.ro ) .

Sunt declarati admisi la probele de concurs candidatii care au obtinut minimum 70 de puncte .

Candidatii se vor prezenta in sala de concurs cu cartea de identitate in original .

  • Taxa concurs 100 lei achitata la caseria S.U.U.B.  ( etaj 1 )

 

Bibliografie :

–        Legea Nr. 98/2016 privind achizitiile publice

–        Legea Nr. 500/2002 privind finantele publice

–        Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si servicii, precum si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

–        Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public privat

–        Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

–        HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului cadru din legea 98/2016 privind achizitiile publice

–        Ordinul 281/2016 din 12 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale programului annual al achizitiilor publice si programului annual al achizitriilor sectoriale

–        Ordinul comun nr 1082/731 al Ministerului Sanatatii si al prersedintelui ANAP pentru aprobarea modelului de documentatie de atribuire privind achizitiile de produse biocide

Relatii suplimentare se pot obtine de la Sediul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti –  Splaiul Independentei nr.169, sector 5, Bucuresti – Serv. RUNOS – tel.: 021/318.05.22 int.195 sau 395.

MANAGER INTERIMAR                                       DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

ŞEF LUCRĂRI DR. NICA ADRIANA ELENA                                         EC. SAULEA LIANA


Şef interimar Serv. Resurse Umane

Ref.Spec. Bratu Laura Daniela