Anunt concurs Serv. Achizitii Publice si Consilier juridic

Fisa post Referent spec. Achizitii

Fisa post Economist Achizitii

Fisa de post Consilier Juridic


 

 

 

ANUNŢ

 

 

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (Cod fiscal 4283570) organizează concurs conform H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

 

 • Serviciul Achizitii Publice Contractare

–  Economist debutant – 1 post

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul economic
 • nu necesită vechime în specialitatea studiilor
 • nu necesită vechime în domeniul achiziţii publice

–  Referent de specialitate gr. I – 1 post

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice/economice/tehnice/administraţie publică
 • vechime în specialitatea studiilor minim 6 ani şi 6 luni
 • vechime în activitate, în domeniul achiziţii publice, de cel puţin 1 an

–  Referent de specialitate debutant  – 1 post

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice/economice/tehnice/administraţie publică
 • nu necesită vechime în specialitatea studiilor
 • nu necesită vechime în domeniul achiziţii publice
 • Compartiment juridic

–  Consilier juridic gr. II – 1 post

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice
 • vechime în specialitatea studiilor minim 6 luni
 • vechime în activitate, în domeniul juridic, de cel puţin 6 luni.

 

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a)     are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)    are capacitate deplină de exerciţiu;

e)     are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)     îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii se vor prezenta de luni până joi între orele 08.00 – 16.00 şi vineri între orele 08.00 – 14.00 la Serviciul Resurse Umane cu dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 • candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 • adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

g) curriculum vitae.

 

Actele prevăzute la lit. b),c), d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă şi o probă practică.

–  proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă, şi testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul

–  proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează, şi are următoarele criterii de evaluare :

a) capacitatea de adaptare;

b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;

c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;

d) capacitatea de comunicare;

e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.

 

 

Calendarul de desfăşurare a concursului este :

 

23.07.2018 – 03.08.2018 – inscrierea candidaţilor de luni până joi între orele 0800 – 1600 şi vineri între orele 0800 – 1400

06.08.2018 ora 1400 – selecţie dosare

07.08.2018 ora 1000 – afişarea rezultatelor de verificare a dosarelor

rezultatul selectării dosarelor de concurs se va afişa la sediul SUUB – Serv. Resurse Umane şi pe

site-ul spitalului ( www.suubucuresti.ro ) .

07.08.2018, ora 1000 – 08.08.2018 ora 1000 – formularea contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare a dosarelor

09.08.2018, ora 1000 – afişarea rezultatelor contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare a dosarelor

16.08.2018, ora 1000 – susţinerea probei scrise la Sala de Consiliu a SUUB (etaj 1)

17.08.2018, ora 1200afişarea rezultatelor probei scrise

( se va afişa la sediul SUUB – Serv. Resurse Umane şi pe site-ul spitalului  www.suubucuresti.ro )

17.08.2018, ora 1200 – 20.08.2018, ora 1200formularea contestaţiilor faţă de rezultatele probei scrise

21.08.2018, ora 1200 afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisa

23.08.2018, ora 1000 – susţinerea probei practice la Sala de Consiliu a SUUB (etaj 1)

24.08.2018, ora 1000afişarea rezultatelor probei practice

( se va afişa la sediul SUUB – Serv. Resurse Umane şi pe site-ul spitalului  www.suubucuresti.ro )

24.08.2018, ora 1000 – 27.08.2018, ora 1000formularea contestaţiilor faţă de rezultatele probei practice

28.08.2018, ora 1000afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba practică

28.08.2018, ora 1200 – afişarea rezultatelor finale

( se va afişa la sediul SUUB – Serv. Resurse Umane şi pe site-ul spitalului  www.suubucuresti.ro ) .

 

Sunt declarati admisi la probele de concurs candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte .

Candidaţii se vor prezenta în sala de concurs cu cartea de identitate în original .

 

BIBLIOGRAFIE ECONOMIST DEBUTANT; REFERENT DE SPECIALITATE GR. I; REFERENT DE SPECIALITATE DEBUTANT-LA SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE CONTRACTARE:

 

 1. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Legea. nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările si completările ulterioare;
 3. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 4. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 5. Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie;
 6. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor institutiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Ordin nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale.

 

 

BIBLIOGRAFIE CONSILIER JURIDIC GR. II:

 

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările si completările ulterioare;
  1. Legea nr. 46/2003 – Legea drepturilor pacientului;
  2. Ordinul Ministrului Sanatatii nr.386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
   1. Noul Cod Civil- Legea nr. 287/2009;
   2. Noul Cod de procedura civila- Legea nr. 134/2010;
   3. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
   4. Hotararea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările aduse prin H.G. nr. 478/2016;
    1. Codul penal- Legea nr. 286/2009;
    2. Codul de procedura penala – Legea nr. 135/2010;

10.  Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;

11.  Statutul profesiei de consilier juridic;

12.  Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;

13.  Legea nr .213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

14.  H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017;

15.  Ordinul comun M.S si C.N.A.S. nr.196/139 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a Hotararii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017;

16.  Legea nr. 53 /2003 – Codul Muncii, republicata;

17.  Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare;

18.  Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti –  Splaiul Independenţei nr.169, sector 5, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane – tel.: 021/318.05.22 int.195 sau 395 şi pe pagina de internet a unităţii, respectiv www.suubucuresti.ro .

 

 

MANAGER

ŞEF LUCRĂRI DR. NICA ADRIANA ELENA

 

DIRECTOR MEDICAL                                   DIRECTOR INTERIMAR FINANCIAR CONTABIL

CONF. DR. IONESCU DORIN                                                        EC. SAULEA LIANA

AVIZ JURIDIC                                                                 Şef interimar Serv. Resurse Umane

Cons. Juridic I Mihăilă Andreea                                                     Ref. Spec. I Bratu Laura Daniela