Anunt ocupare post Farmacist Sef la Farmacia cu circuit inchis a Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti

  BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA


Nr. 30518/31.05.2019

 

 

ANUNŢ OCUPARE POST FARMACIST ŞEF LA FARMACIA CU CIRCUIT ÎNCHIS A SPITALULUI UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI

 

 

            În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 869/2015 cu modificările şi completarile ulterioare, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti scoate la concurs postul de farmacist şef la Farmacia cu circuit închis a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente :

  1. cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
  2. copia de pe diploma de licenţă şi adeverinţă / certificat de confirmare în gradul profesional;
  3. copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
  4. dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la O.M.S. nr. 869/2015;
  6. cazierul judiciar;
  7. certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
  8. chitanţa de plată a taxei de concurs;
  9. copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Documentele depuse la dosarul de înscriere la concurs în copie xerox, vor fi însoţite de documentele originale pentru conformitate.

Taxa de concurs este de 150 lei conform art. 31 din O.M.S. nr. 869/2015.

La concurs se pot înscrie numai candidați care au obținut minimum două puncte la cele prevăzute la punctul 9 din anexa 3 la O.M.S. nr. 869/2015.

La concurs se pot prezenta farmaciști cu minimum doi ani experiență profesională.

La proba scrisă un subiect va fi din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare

            Bibliografia și tematica de concurs vor fi afișate pe sitte-ul unității www.suub.ro .

     Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viata Medicala”.

     Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti – Splaiul Independenţei nr.169, sector 5, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane – tel.: 021/318.05.22 int.195.

 

 

MANAGER

ŞEF LUCRĂRI DR. NICA ADRIANA ELENA

 

 

 

 

 

DIRECTOR RESURSE UMANE INTERIMAR                

Consilier Juridic Mihăilă Andreea                                      

 Şef Serv. Resurse Umane interimar

Ref. Spec. Bratu Laura Daniela