Anunt ocupare post, medic specialist Neurochirurgie

Acasă » Anunt ocupare post, medic specialist Neurochirurgie

ANUNT OCUPARE POST

 

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii, nr.869/2015 cu completarile si modificarile ulterioare, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, scoate la concurs:

  • un post de medic specialist confirmat in specialitatea Neurochirurgie la Sectia Clinica Neurochirurgie I – temporar vacant pana la 01.07.2017, cu posiblitatea de prelungire.

 

Dosarul de inscriere la concurs, va cuprinde obligatoriu, urmatoarele acte:

  • cerere in care se mentioneaza postul pentru care se doreste sa concureze;
  • copie xerox de pe diploma de medic si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional;
  • copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
  • dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art.628 alin (1) lit. d) sau e) din Legea nr.95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
  • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr.3 la ordin;
  • cazier judiciar;
  • certificatul medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
  • chitanta de plata a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.

Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 10 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in maximum 30 de zile lucratoare, de la publicarea in „Viata medicala”, dar nu mai devreme de 6 zile lucratoare de la incheierea inscrierilor.

 

23.12.2016

 

 

 

 

 

Manager,

Director Medical
Asist. Univ. Dr. Davitoiu Dragos

Sef Serviciu RUNOS

Ec. Capatana Despina