Anunt ocupare posturi Managementul Calitatii

Acasă » Anunt ocupare posturi Managementul Calitatii

ANUNT

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contruactuale vacante :

 • Serv. Managementul Calitatii

–  Sef serviciu economist specialist IA specialitatea stiinte economice – 1 post

 • Vechime in specialitate minim 6 ani si 6 luni, si curs „auditul calitatii in domeniul sanitar”

–  Inginer specialist IA specialitatea inginerie economica – 1 post

 • Vechime in specialitate minim 6 ani si 6 luni

Concursul va avea loc la sediul spitalului,  dupa cum urmeaza :

1. 16.01.2017 ora 10.00  – proba scrisa la Sala de Consiliu

2. 18.01.2017 ora 10.00  – proba interviu la Sala de Consiliu

Candidatii se vor prezenta in sala de concurs cu cartea de identitate in original .

Afisarea rezultatelor probelor de concurs se va face astfel :

 

 1. rezultate proba scrisa 17.01.2017
 2. rezultate proba interviu 19.01.2017
 3. rezultate finale 20.01.2017

 

Dosarul de concurs se va depune in termen de 10 zile lucratoare de la publicare in

Monitorul Oficial partea a III – a, respectiv in perioada : 23.12.2016 – 09.01.2017 – inclusiv,

intre orele 09.00 – 13.00 la Serv. RUNOS, si va contine urmatoarele documente :

 • Dosar plic
 • Cerere de inscriere privind postul
 • Curriculum vitae
 • Copia actului de identitate
 • Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor
 • Copia carnetului de munca, sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca
 • Cazierul judiciar
 • Adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie, sau unitati sanitare abilitate
 • Taxa concurs 100 lei achitata la caseria S.U.U.B.  ( etaj 1 )

 

In data de 11.01.2017 rezultatul selectarii dosarelor de concurs se va afisa la sediul SUUB – Serv. RUNOS, si pe site-ul spitalului ( www.suub.ro ) .

Concursul va consta intr-o proba scrisa si o proba practica sau interviu.

Sunt declarati admisi la probele de concurs candidatii care au obtinut minim 50 de puncte pentru functiile de executie, si mimim 70 de puncte pentru cele de conducere.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la probele de concurs, candidatii nemultumiti pot face contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor.

Bibliografie :

Managementul calitatii:

 1. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatii, cu modificarile si completarile ulterioare ( titlu Vll, Vlll);
 2. Ordinul nr. 871/2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor;
 3. Legea 46/2003 privind drepturile pacientilor;
 4. Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;
 5. Standardul ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calitatii;
 6. Standardul ISO 22000:2006 – Sistem de management  al sigurantei alimentare;
 7. SR EN 15224:2013 – Sistem de management al calitatii in domeniul sanitar;

 

Relatii suplimentare se pot obtine de la Sediul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti –  Splaiul Independentei nr.169, sector 5, Bucuresti – Serv. R.U.N.O.S. – tel.: 021/310.33.07 sau 021/318.05.22 int.195, 021/318.05.22 int. 304.

PENTRU MANAGER                   DIRECTOR INGRIJIRI              SEF SERV.RUNOS

DIRECTOR MEDICAL                As.med.pr.Claudia Dobre           Ec.Despina Capatina

Sef Lucr. Dr. Dragos Davitoiu