Anunt ocupare posturi personal TESA + bibliografie

Nr.37.331/02.07.2019

ANUNŢ

 

 

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (Cod fiscal 4283570) organizează concurs conform H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

 

 1. Serviciul Financiar:
 • Economist specialist IA – 1 post

                        – studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul economic

                        – vechime în specialitate minim 6 ani și 6 luni

 • Economist II – 1 post

                        – studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul economic

                        – vechime în specialitate minim 6 luni

 • Economist debutant – 1 post

                        – studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul economic

                        – nu necesită vechime în specialitate

 1. Serviciul Contabilitate și Gestiune:
 • Economist specialist IA – 1 post

                        – studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul economic

                        – vechime în specialitate minim 6 ani și 6 luni

 1. Serviciul Achiziții Publice – Contractare:
 • Economist specialist IA – 1 post

                        – studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul economic

                        – vechime în specialitate minim 6 ani și 6 luni

 • Economist II – 1 post

                        – studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul economic

                        – vechime în specialitate minim 6 luni

 1. Serviciul Comunicare, Relații cu Publicul și Secretariat:
 • Referent de specialitate gradul I – 1 post

                        – studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul științe ale comunicării,

                          specializarea jurnalism

                        – vechime în specialitate minim 6 ani și 6 luni

 

 1. Serviciul Administrativ:
 • Ingrijitoare – 5 posturi

                        – școală generală;

                        – nu necesită vechime în funcţie

 • Muncitor calificat III – Liftier – 1 post

                        – școală generală sau diplomă de studii medii

                        – certificat de absolvire curs liftier

                        – autorizaţie ISCIR cu viză în termen de valabilitate

                        – vechime în meserie minim 3 ani

 • Muncitor calificat IV – Liftier – 1 post

                        – școală generală sau diplomă de studii medii

                        – certificat de absolvire curs liftier

                        – autorizaţie ISCIR cu viză în termen de valabilitate

                        – nu necesită vechime în meserie

 • Șofer autosanitară II – 1 post

                        – diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului

                        – minim 3 ani vechime ca şofer (conducător auto profesionist)

                        – permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile  

                           B şi C

                        – certificat ambulanțier

 • Șofer autosanitară III – 1 post

      – școală generală sau diplomă de studii medii

                        – permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile

                          B şi C

                        – certificat ambulanțier

                        – nu necesită vechime în funcţie

 • Șofer II – 1 post

                        – școală generală sau diplomă de studii medii

                        – permis de conducere pentru şofer profesionist sau diplomă de absolvire a învăţământului

                         mediu ori profesional de specialitate

                        – nu necesita vechime în funcţie

 • Portar – 2 posturi

                        – dilplomă de absolvire a școlii generale

                        – nu necesita vechime în funcţie

 • Muncitor necalificat – 3 posturi

                        – școală generală       

                        – nu necesită vechime în meserie

 

 1. Bloc Alimentar:
 • Muncitor calificat IV – Bucatar – 1 post

                        – diplomă de absolvire școală profesională sau certificat de calificare

                        – nu necesită vechime în meserie

 • Muncitor necalificat – 2 posturi

                        – școală generală       

                        – nu necesită vechime în meserie

 1. Serviciul de Statistică, Informatică și Evaluare Medicală:
 • Registrator medical – 2 posturi

                        – diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii

– vechime ca registrator medical minim 6 luni

 • Registrator medical debutant – 2 posturi

                        – diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii

                        – nu necesita vechime în funcţie

 • Operator III – 4 posturi

                        – diplomă de absolvire a învățământului postliceal sau diplomă de bacalaureat

                        – vechime ca operator minim 6 luni

 • Operator debutant – 1 post

                        – diplomă de absolvire a învățământului postliceal sau diplomă de bacalaureat

                        – nu necesită vechime în funcţie

 1. Serviciul Tehnic:
 • Muncitor calificat III – instalator – 1 post

                        – diplomă de absolvire școală profesională sau certificat de calificare

                        – minim 3 ani vechime în meserie

 • Muncitor calificat II – zidar – 1 post

            – diplomă de absolvire școală profesională sau certificat de calificare

            – minim 6 ani vechime în meserie

 • Muncitor calificat II – sudor – 1 post

            – diplomă de absolvire școală profesională sau certificat de calificare

            – minim 6 ani vechime în meserie

 1. Unitate Primiri Urgențe:
 • Asistent social principal cu studii superioare, specialitatea asistență socială – 1 post

                        – diplomă de licență în domeniul asistență socială

                        – minim 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar

Calendarul de desfăşurare a concursului este:

 

 

05.07.2019 – 18.07.2019 – inscrierea candidaţilor de luni până joi între orele 0800 – 1600 şi vineri între orele 0800 – 1400 

19.07.2019 ora 1400 – selecţie dosare

23.07.2019 ora 1000 – afişarea rezultatelor de verificare a dosarelor

rezultatul selectării dosarelor de concurs se va afişa la sediul SUUB – Serviciul Resurse Umane şi pe site-ul spitalului ( www.suubucuresti.ro ) .

23.07.2019, ora 1000 – 24.07.2019 ora 1000 – formularea contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare a dosarelor

25.07.2019, ora 1000 – afişarea rezultatelor contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare a dosarelor

05.08.2019, ora 0900 – susţinerea probei scrise la sediul SUUB – Amfiteatrul mare – etaj 1

06.08.2019, ora 1200afişarea rezultatelor probei scrise

( se va afişa la sediul SUUB – Serviciul Resurse Umane şi pe site-ul spitalului  www.suubucuresti.ro )

06.08.2019, ora 1200 – 07.08.2019, ora 1200formularea contestaţiilor faţă de rezultatele probei scrise

08.08.2019, ora 1200  afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisa

09.08.2019, ora 0900 – susţinerea probei practice/ interviu la sediul SUUB – Amfiteatrul mare – etaj1

12.08.2019, ora 1000afişarea rezultatelor probei practice/ interviu

( se va afişa la sediul SUUB – Serviciul Resurse Umane şi pe site-ul spitalului  www.suubucuresti.ro )

12.08.2019, ora 1000 – 13.08.2019, ora 1000formularea contestaţiilor faţă de rezultatele probei practice/     interviu

14.08.2019, ora 1000afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba practică/ interviu

14.08.2019, ora 1200 – afişarea rezultatelor finale

( se va afişa la sediul SUUB – Serviciul Resurse Umane şi pe site-ul spitalului  www.suubucuresti.ro ).

 

 

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii se vor prezenta de luni până joi între orele 08.00 – 16.00  şi vineri între orele 08.00 – 14.00  la Serviciul Resurse Umane cu dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
 1. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
 2. curriculum vitae
 3. dosar plic.

Actele prevăzute la lit. b), c), d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

Concursul va consta într-o probă scrisă şi o probă practică sau interviu.

 • proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă, şi testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul
 • proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează, şi are următoarele criterii de evaluare :
 1. a) capacitatea de adaptare;
 2. b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
 3. c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
 4. d) capacitatea de comunicare;
 5. e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.

 

Sunt declaraţi admişi la probele de concurs candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.

            Candidaţii se vor prezenta în sala de concurs cu cartea de identitate în original

 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS

 

 

Notă: În cazul în care apar modificări ale actelor normative după publicarea anunţului, respectiv începând cu data de 04.07.2019, candidaţii au obligaţia să cunoască forma în vigoare la data susţinerii probei scrise.

 

ECONOMIST SERVICIUL FINANCIAR/SERVICIUL CONTABILITATE SI GESTIUNE

 1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Ordonanţa de urgenţă nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 1. ORDIN M.F.P. Nr. 517/2016 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug.
 1. Hotărârea Guvernului nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice;
 2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 3. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.
 6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
 1. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ultrioare.

 

 

ECONOMIST SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE – CONTRACTARE

 1. Legea nr. 95/2006, republicata, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul VII Spitale
 2. Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările si completările ulterioare;
 3. G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 4. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 5. Ordin ANAP nr. 1581/2018 rivind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;
 6. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor institutiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Ordin ANAP 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale, cu modificările si completările ulterioare;

 

 

REFERENT DE SPECIALITATE SERVICIUL COMUNICARE, RELAȚII CU PUBLICUL ȘI SECRETARIAT:

 1. Lege 95/din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul VII- Spitale
 2. Lege 46/ 2003- Drepturile si obligatiile pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare
 3. Ordin Nr. 1410/2016 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
 4. Regulamentul UE 679/ 2016
 5. LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 6. Hotarare nr 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 la informatiile de interes public
 7. Ordin 1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului etic care functioneaza in cadrul spitalelor publice
 8. Ordin 975/2012 privind organizarea structurii de management al calitatii serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii si a autoritatilor administratiei publice locale
 9. Legea 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice
 10. Ordin nr. 1573/2016 privind modelul declaratiei de avere si al declaratiei de interese
 11. Hotarare nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania
 12. Hotarare nr.3 din 4 noiembrie 2016pentru modificarea Hotararii Adunarii generale nationale a Colegiului Medicilor din Romania nr. 2/2012 privind adoptarea Statutului si a Codului de deontologie medicala ale Colegiului Medicilor din Romania
 13. Codul Deontologic al Jurnalistului
 14. Coman Cristina, 2006, Relaţiile Publice. Principii şi strategii, Editura Polirom, Iasi
 15. Coman, Cristina, 2009, Comunicarea de Criza- Tehnici si strategii, Editura Polirom, Iasi
 16. CutlipScott M.,Center,BroomGlen M.,2010, Relatii Publice Eficiente, Comunicare.ro, Bucuresti
 17. Badau, Horea Mihai, 2011, Tehnici de comunicare in Social Media, Editura Polirom, Iasi
 18. Gregory, Anne,2009, Planificarea si managementul campaniilor de relatii publice, Editura Polirom, Iasi
 19. BalabanDelia Cristina, IancuIoana, MezaRadu, 2009, PR, Publicitate si New-Media, Editura Tritonic, Bucuresti
 20. Green, Andy, 2009, Comunicarea eficienta in Relatiile Publice, Editura Polirom, Iasi
 21. Tanasescu, Dorina, 2008, Relatii publice si de protocol in organizatii, Editura Bibliotheca, Targoviste

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV:

Ingrijitoare

 1. Ordinul M.S. 961/2016 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare
 2. Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN M.S. 1226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicaleDefinitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.
 3. M.S  Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire   şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 4. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

            Muncitor calificat – Liftier

 1. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. HG nr.1425/2006 Norme de aplicare a Legii nr.319/2006
 3. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
 5. Prescriptie tehnica PT R2/2010 – ascensoare electrice si hidraulice de persoane si marfuri cu comanda interioara – Monitorul Oficial 634 bis din 09.09.2010

 

Șofer autosanitară

 1. Ordinul MS nr. 1101/2016.
 2. Ordinul MS nr. 961/2016 privind normele tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare.
 3. HG nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătații publice.
 4. Ordinul MS nr.388/1992;
 1. Legea nr. 481/2004, privind protectia civila
 2. Legea nr. 307/2006, apararea impotriva incendiilor
 3. OMAI nr. 163/2007.
 4. Legea 319/2006, privind SSM.

 

Șofer II

 1. Legea nr. 481/2004, privind protectia civila
 2. Legea nr. 307/2006, apararea impotriva incendiilor
 3. OMAI nr. 163/2007.
 4. Legea 319/2006, privind SSM.

 

Portar

 1. Legea nr. 481/2004, privind protectia civila
 2. Legea nr. 307/2006, apararea impotriva incendiilor
 3. Legea 319/2006, privind SSM.
 1. Legea 333/2003, privind paza obiectivelor
 2. HG 301/2012, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a legii 333/2003.

 

    Muncitor necalificat

 1. Ordinul 1101/2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor în unitățile sanitare, Anexa 4 – Precauțiile standard,
 2. 1226/2012, pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale, cap. 2, definiții.
 3. Legea 319/2006,
 4. 261/2007, pentru aprobarea normelor tehnice privind curățirea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare, Cap. 1, definiții, Cap. 2- curățarea, Cap. 3-dezinfecția
 5. Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor,
 1. Legea 95/ 2006,  Titlul VII Spitalele, Cap.2, Organizarea și funcționarea spitalelor

 

 Bloc Alimentar:

Muncitor calificat – Bucatar

 1. Hotararea nr. 924/11.08.2005 privnd aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.
 2. ORDIN nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în
  1. funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare
 3. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.
 4. ORDIN nr. 976 din 16 decembrie 1998 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de igiena privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor.
 5. Manual de dietetica – Prof. dr. docent Iulian Mincu, Editura Medicala – Bucuresti 1973.

 

Muncitor necalificat 

 1. HG 924/2005 – Reguli generale pentru igiena produselor alimentare Anexa 2 – cap. Vlll – alin. 1 si alin. 2 – Igiena personalului
 2. Ordin M.S. nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, CapitolulI-Art. 1CapitolulII-Art.2-7CapitolulIII-Art. 8-27
 3. ORDIN nr. 1101 / 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.-definitia infectiilor nosocomiale-anexa 4: 1.Utilizarea echipamentului deprotectie adecvat, complet, corect2.Spalarea mainilor si a altor parti ale tegumentelor.
 4. ORDIN nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor.Art.:14, 15, 24, 32, 33, 34, 35, 37.
 5. Legea 319 din 2006 privind Sanatatea si securitatea in munca.Capitolele II, III, IV.

 

OPERATOR SI REGISTRATORI MEDICALI

 

 1. Utilizare aplicatie Hospital Manager Suite
 2. Utilizarea Microsoft Office Suite(Word, Excell)
 3. Utilizarea sistem operare Windows
 1. Legea Nr.190/2018 din 18 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie  2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter  personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE  (Regulamentul general privind protecţia datelor
 1. Legea drepturilor pacientului – Nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003
 2. Regulamentul intern SUUB (poate fi accesat pe websitul SUUB)
 3. Regulamentul de organizare si functionare SUUB (poate fi accesat pe websitul SUUB)

 

SERVICIUL TEHNIC

Muncitor calificat – instalator

 1. Instalatii tehnico-sanitare si de gaze – Stefan Vintila; Gheorghe Constantinescu
 2. Instalatii de incalzire sanitare si gaz ( Exploatare: Intretinere; Reparatii ) – Mihai Ilina; Constantin Luta Editura Tehnica Bucuresti 1974
 3. CAZANE SI TURBINE CU ABUR
 4. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 5. OMAI nr.163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor
 6. Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 955/2006-legislatia de securitate si sanatate in munca

 

Muncitor calificat – zidar

 1. Tehnologia lucrarilor in constructii civile si industriale constructii finisaj
 2. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 3. OMAI nr.163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor
 4. Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 955/2006-legislatia de securitate si sanatate in munca

 

Muncitor calificat – sudor

 1. REZISTENTA MATERIALELOR SI ORGANE MASINI Autori: V.Drobota, M.Atanasiu, N.Stere
 2. NORME de protectia muncii specifice industriei const.de masini Autor: Min.ind.const.de masini
 3. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 4. OMAI nr.163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor
 5. Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 955/2006-legislatia de securitate si sanatate in munca

 

 ASISTENT SOCIAL UNITATE PRIMIRI URGENȚE:

 1. Ordonanta nr.68/28.08.2003 privind serviciile sociale, cu modificari si completari ulterioare
 2. Legea nr.17/06.03.2000 republicata privind asistenta sociala a persoanelor varstnice
 3. Alois Ghergut – Managementul serviciilor de asisitenta psihopedagogica si sociala –ghid practic – Ed. Polirom 2003
 4. Doru Buzducea – Aspect contemporane in asistenta sociala – Ed.Polirom 2005
 5. Leslie M. Tutty, Michael A. Rothery, Richard M. Grinnell –Cercetarea calitativa in asistenta sociala- faza, etape si sarcini – Ed.Polirom 2005
 6. Cosmin Goian –Deprinderi in asistenta sociala –Institutul European 2004
 7. Legea nr.466/04.11.2004 privind statutul asistentului social, cu modificarile si completarile ulterioare
 8. M.S.P. nr. 1706/25.10.2007 privind organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor, cu modficarile si completrile ulterioare

 

            Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti – Splaiul Independenţei nr.169, sector 5, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane – tel.: 021/318.05.22 int.195 sau 395 şi pe pagina de internet a unităţii, respectiv www.suubucuresti.ro .

 

MANAGER

ŞEF LUCR. DR. NICA ADRIANA ELENA

 

 

 

 

DIRECTOR RESURSE UMANE INTERIMAR               

CONS. JURIDIC MIHĂILĂ ANDREEA

DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL

EC. STAN GEORGETA

 

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE INTERIMAR

REF. SPEC. BRATU LAURA DANIELA

 

FISE DE POST TESA