Anunt ocupare posturi temporar vacante medici sectia Cardiologie

Acasă » Anunt ocupare posturi temporar vacante medici sectia Cardiologie

 

ANUNT OCUPARE POST

 

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii, nr.869/2015 cu completarile si modificarile ulterioare, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, scoate la concurs, urmatoarele posturi temporar vacante pe o perioada de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire:

 

 • un post cu jumatate de norma de medic specialist confirmat in specialitatea Cardiologie la Sectia clinica Cardiologie I;
 • un post cu jumatate de norma de medic specialist confirmat in specialitatea Cardiologie la Sectia clinica Cardiologie II;
 • un post cu jumatate de norma de medic primar confirmat in specialitatea Cardiologie la Sectia clinica Cardiologie II;

 

Dosarul de inscriere la concurs, va cuprinde obligatoriu, urmatoarele acte:

 • cerere in care se mentioneaza postul pentru care se doreste sa concureze;
 • copie xerox de pe diploma de medic si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional;
 • copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 • dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art.628 alin (1) lit. d) sau e) din Legea nr.95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr.3 la ordin;
 • cazier judiciar;
 • certificatul medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • chitanta de plata a taxei de concurs.
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.

Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 10 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in maximum 30 de zile lucratoare, de la publicarea in „Viata medicala”, dar nu mai devreme de 6 zile lucratoare de la incheierea inscrierilor.

 

10.02.2017

 

 

 

 

 

Manager Interimar, Sef Serviciu RUNOS
Sef Lucrari Dr. Nica Adriana-Elena Ec. Capatana Despina