Anunt ocupare posturi temporar vacante

Acasă » Anunt ocupare posturi temporar vacante

Operator de date cu carcter personal nr. 9351

Nr. 50154 / 06.10.2016

ANUNT

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi temporar vacante :

 • Asistent medical specialitatea medicina generala
  • Sectia Cl. Medicina Interna I – 1 post
 • Registrator medical
  • Serv. Cl. Anatomie Patologica – 1 post
 • Operator
  • Compartiment Oncologie medicala – 1 post
 • Serv. Financiar
  • referent III1 post
   • Vechime in specialitate 6 luni

 

Concursul va avea loc la sediul spitalului,  dupa cum urmeaza :

1. 31.10.2016 ora 14.00  – proba scrisa la Amfiteatrul Mare etaj 1

2. 04.11.2016 ora 10.00  – proba interviu la Amfiteatrul Mare etaj 1

Candidatii se vor prezenta in sala de concurs cu cartea de identitate in original .

Afisarea rezultatelor probelor de concurs se va face astfel :

 

 1. rezultate proba scrisa 02.11.2016 ora 9.00
 2. rezultate proba interviu 07.11.2016 ora 10.00
 3. rezultate finale 08.11.2016 ora 12.00

 

 

 

Dosarul de concurs se va depune in termen de 5 zile lucratoare de la afisarea anuntului, respectiv in perioada : 11.10.2016 – 17.10.2016 – inclusiv, intre orele 09.00 – 13.00, la Serv. RUNOS, si va contine urmatoarele documente :

 • Dosar plic
 • Cerere de inscriere privind postul
 • Curriculum vitae
 • Copia actului de identitate
 • Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor
  • Pentru asistenti medicali dovada detinerii certificatului de membru si a asigurarii de raspundere civila ( in copie )
 • Copia carnetului de munca, sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca
 • Cazierul judiciar
 • Adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie, sau unitati sanitare abilitate
 • Taxa concurs 100 lei  pentru asistenti medicali, si 50 lei pentru celelalte categorii  achitata la caseria S.U.U.B.  ( etaj 1 )

 

In data de 18.10.2016 se va afisa la sediul SUUB – Serv. RUNOS, si pe site-ul spitalului

( www.suub.ro ) rezultatul selectarii dosarelor de concurs.

Concursul va consta intr-o proba scrisa si o proba practica sau interviu.

Sunt declarati admisi la probele de concurs candidatii care au obtinut minim 50 de puncte.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la probele de concurs, candidatii nemultumiti pot face contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor.

Bibliografie :

Asistent medical generalist

 1. Urgente medico-chirurgicale Florian Chiru
 2. Chiru F, Chiru G, Moraru L – Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos- manual pentru şcolile sanitare postliceale, Ed. Cison, Bucureşti ;

3. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical ;

4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014,  cu modificările și completările ulterioare;

5. Ord. Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare ;

6. Ordinul 961/2016 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare;

7. Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN 1226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.

8. Legea nr. 282/5 octombrie 2005 – Republicată, privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânde şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188/17 martie 2014 (Capitolul II-art. 7, Capitolul III-art. 16, Capitolul V-art. 24, Capitolul VI-art. 30, art. 31 şi anexa 1, lit. i şi j);

9.  Ordinul Ministrului Sănătăţii publice nr. 1224/9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870/24 octombrie 2006 (Anexa 1-art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, art. 12, art. 14, art. 16);

10. Ordinul ministrului sănătății nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenți medicali generaliști, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 669 bis din 31 octombrie 2013;

 

Operator / Registrator medical

 1. Utilizare aplicatie Hospital Manager Suite
 2. Utilizarea Microsoft Office Suite(Word, Excell)
 3. Utilizarea sistem operare Windows
 4. Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character personal si libera circulatie a acestor date
 5. Legea drepturilor pacientului
 6. Regulamentul intern SUUB (poate fi accesat pe websitul SUUB)
 7. Regulamentul de functionarea si organizarea SUUB (poate fi accesat pe websitul SUUB)

Referent  Serv. Financiar

LEGISLAŢIE APLICATĂ

 1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;
 2. Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea;
 3. OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
 4. conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice
 5. şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
 6. OMFP 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilorbugetare în instituţiile publice;
 7. HG nr. 522/2003 privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv;
 8. OMFP 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
 9. HG nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului;

10.  OGU 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitii publice competare OUG 76/2010;

11.  Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

12.  ORDIN 2239/2011 privind aaprobarea sistemului simplificat de Contabilitate

13.  Legea 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii 53/2003, Codul muncii 2011.

 

Relatii suplimentare se pot obtine de la Sediul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti –  Splaiul Independentei nr.169, sector 5, Bucuresti – Serv. R.U.N.O.S. – tel.: 021/310.33.07 sau 021/318.05.22 int.195, 021/318.05.22 int. 304.

PENTRU MANAGER                   DIRECTOR INGRIJIRI              SEF SERV.RUNOS

DIRECTOR MEDICAL                As.med.pr.Claudia Dobre           Ec.Despina Capatina

Asist. Univ. Dr. Dragos Davitoiu