Anunt ocupare posturi vacante sau temporar vacante

Fisa post 1
Fisa post 2
Fisa post 3


Nr.54.752/ 24.10.2018

 

ANUNŢ

 

 

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (Cod fiscal 4283570) organizează concurs conform H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

 

1. Serviciul Contabilitate şi Gestiune

Şef Serviciu – 1 post vacant

– Studii superioare absolvite cu examen de licenţă în specialitatea serviciului

– Vechime în specialitatea studiilor minim 2 ani

Economist specialist IA – 1 post vacant

– Studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul economic

– Vechime în specialitate minim 6 ani si 6 luni

2. Serviciul Achizitii Publice – Contractare

Referent de specialitate gradul III – 1 post vacant

– Studii superioare absolvite cu examen de licenţă

– Vechime în achiziţii publice minim 6 luni

– Certificat de absolvire curs expert achiziţii publice

3. Serviciul Administrativ

Şef Serviciu – 1 post vacant

– Studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul ştiinţe administrative, economic, tehnic, inginerie

– Vechime în specialitatea studiilor minim 2 ani

Muncitor calificat IV – Liftieră – 3 posturi vacante

– Şcoală generală sau diplomă de studii medii

– Certificat de absolvire curs liftier

– Autorizaţie ISCIR cu viză în termen de valabilitate

– Nu necesită vechime în meserie

Ingrijitoare – 1 post vacant

– Şcoală generală

– Nu necesită vechime în funcţie

4. Secţia A.T.I.

Asistent medical principal cu studii postliceale specialitatea medicină generală – 2 posturi vacante

– Vechime ca asistent medical minim 5 ani

– Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare

– Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate

– Certificat de grad principal

Psiholog specialist specialitatea psihologie clinică – 1 post vacant

– Vechime în specialitate în sectorul sanitar minim 4 ani

– Diplomă de licenţă în specialitate

– Examen de grad specialist

– Dovada deţinerii avizelor profesionale şi a asigurării de raspundere civilă (în copie), în termen de valabilitate

5. Laborator Clinic de Radiologie şi Imagistică Medicală

Asistent medical cu studii postliceale specialitatea radiologie – 1 post vacant

– Vechime ca asistent medical minim 6 luni

– Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare

– Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civilă (în copie), în termen de valabilitate

6. Unitate Primiri Urgente

Asistent medical principal cu studii postliceale specialitatea medico-social – 1 post vacant

– Vechime ca asistent medical minim 5 ani

– Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare

– Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civilă (în copie), în termen de valabilitate

– Certificat de grad principal

7. Laborator Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie

Asistent medical cu studii superioare specialitatea fiziokinetoterapie – 1 post vacant

– Vechime ca asistent medical minim 6 luni

– Diplomă de licenţă în specialitate

– Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civilă (în copie), în termen de valabilitate

8. Secţia Clinică Ortopedie – Traumatologie I

Kinetoterapeut specialitatea kinetoterapie – 1 post vacant

– Vechime în specialitate minim 6 luni

– Diplomă de licenţă în specializarea kinetoterapie

– Dovada deţinerii avizelor profesionale şi a asigurării de raspundere civilă (în copie), în termen de valabilitate

9. Asistent medical principal cu studii superioare sau postliceale specialitatea medicina generală – 10 posturi vacante pe Spital

– Vechime ca asistent medical minim 5 ani

– Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare sau diplomă de licenţă in specialitate

– Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civilă (în copie), în termen de valabilitate

– Certificat de grad principal

10. Operator III – 1 post vacant pe Spital

– Vechime ca operator minim 6 luni

– Diplomă de bacalaureat

11. Registratori medicali – 2 posturi vacante pe Spital

– Vechime ca registrator medical minim 6 luni

– Diplomă de studii medii

12. Infirmiere – 7 posturi vacante pe Spital

– Vechime ca infirmieră minim 6 luni

– Scoală generală

– Curs de infirmiere autorizat

13. Brancardieri – 3 posturi vacante pe Spital

– Şcoală generală

– Nu necesita vechime în funcţie

 

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a)     are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)    are capacitate deplină de exerciţiu;

e)     are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)     îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii se vor prezenta de luni până joi între orele 08.00 – 16.00 şi vineri între orele 08.00 – 14.00 la Serviciul Resurse Umane cu dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  • candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

  • adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

g) curriculum vitae

h) dosar plic.

Actele prevăzute la lit. b), c), d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă şi o probă practică sau interviu.

ü  proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă, şi testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul

ü  proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează, şi are următoarele criterii de evaluare :

a) capacitatea de adaptare;

b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;

c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;

d) capacitatea de comunicare;

e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.

 

 

Calendarul de desfăşurare a concursului este:

 

29.10.2018 – 09.11.2018 – inscrierea candidaţilor de luni până joi între orele 0800 – 1600 şi vineri între orele 0800 – 1400

12.11.2018 ora 1400 – selecţie dosare

13.11.2018 ora 1000 – afişarea rezultatelor de verificare a dosarelor

rezultatul selectării dosarelor de concurs se va afişa la sediul SUUB – Serv. Resurse Umane şi pe

site-ul spitalului ( www.suubucuresti.ro ) .

13.11.2018, ora 1000 – 14.11.2018 ora 1000 – formularea contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare a dosarelor

15.11.2018, ora 1000 – afişarea rezultatelor contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare a dosarelor

19.11.2018, ora 0900 – susţinerea probei scrise la sediul SUUB

20.11.2018, ora 1200afişarea rezultatelor probei scrise

( se va afişa la sediul SUUB – Serv. Resurse Umane şi pe site-ul spitalului  www.suubucuresti.ro )

20.11.2018, ora 1200 – 21.11.2018, ora 1200formularea contestaţiilor faţă de rezultatele probei scrise

22.11.2018, ora 1200 afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisa

23.11.2018, ora 0900 – susţinerea probei practice/ interviu la sediul SUUB

26.11.2018, ora 1000afişarea rezultatelor probei practice/ interviu

( se va afişa la sediul SUUB – Serv. Resurse Umane şi pe site-ul spitalului  www.suubucuresti.ro )

26.11.2018, ora 1000 – 27.11.2018, ora 1000formularea contestaţiilor faţă de rezultatele probei practice/ interviu

28.11.2018, ora 1000afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba practică/ interviu

28.11.2018, ora 1200 – afişarea rezultatelor finale

( se va afişa la sediul SUUB – Serv. Resurse Umane şi pe site-ul spitalului  www.suubucuresti.ro ).

 

NOTĂ: După data de 15.11.2018 se va afişa (la sediul SUUB – Serv. Resurse Umane şi pe site-ul spitalului  www.suubucuresti.ro) repartiţia candidaţilor pe sălile de concurs.

 

Sunt declaraţi admişi la probele de concurs candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte pentru posturile de execuţie şi minim 70 de puncte pentru posturile de conducere.

Candidaţii se vor prezenta în sala de concurs cu cartea de identitate în original .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS

 

 

 

 

Notă: În cazul în care apar modificări ale actelor normative după publicarea anunţului, respectiv începând cu data de 26.10.2018, candidaţii au obligaţia să cunoască forma în vigoare la data susţinerii probei scrise.

 

ŞEF SERVICIU CONTILITATE ŞI GESTIUNE

1. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;

4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;

5. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;

6. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

7. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

8. Hotărârea Guvernului nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice;

9. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare;

10. O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

11. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, cu modificările și completările ulterioare;

12. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

13. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

15. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

16. ORDIN M.F.P. Nr. 517/2016 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug;

17. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ultrioare.

 

ECONOMIST SPECIALIST IA

1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Ordonanţa de urgenţă nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;

5. ORDIN M.F.P. Nr. 517/2016 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug.

6. Hotărârea Guvernului nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice;

7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

8. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;

10. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

12. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare;

13. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

14. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, cu modificările și completările ulterioare;

15. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

16. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

17. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ultrioare.

 

REFERENT DE SPECIALITATE GRADUL III LA SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE

CONTRACTARE

 

1. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare

2. Legea. nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările si completările ulterioare;

3. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

4. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

5. Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie;

6. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor institutiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Ordin nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale.

 

ŞEF  SERVICIU ADMINISTRATIV

 

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul VII – Spitalele;

2. HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea in legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

5. O.M.S. nr. 1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

6. Legea nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 481 / 2004 privind protectia civila, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice;

10. Hotararea nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

 

LIFTIERA

 

1. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

2. HG nr.1425/2006 Norme de aplicare a Legii nr.319/2006

3. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

5. Prescriptie tehnica PT R2/2010 – ascensoare electrice si hidraulice de persoane si marfuri cu comanda interioara – Monitorul Oficial 634 bis din 09.09.2010

 

PSIHOLOG SPECIALIST

 

1. Elemente de psihoterapie, Holdevici I., Ed. MAR, Constanta, 2005

2. Tratat de igiena mintala, Enachescu C., Ed. Polirom, 2004

3. Psihologie clinica si psihoterapie. Fundamente, David D., Ed. Polirom, Iasi, 2006

4. Dimensiunea psihosociala a practicii medicale, Luban-Plozza B., Iamandescu I.B., Ed. InfoMedica, 2002

5. DSM V-TM, Manualul de diagnostic si statistica a tulburarilor mintale, Editura Medicala CALLISTO, 2016

6. Tratat de psihopatologie si psihiatrie pentru psihologi, Tudose F., Tudose C., Dobranici L., Ed. Trei, Bucuresti, 2011

7. Legea psihologului – Legea nr.213/2004; Norme metodologice

8. Teorie si practica in psihodiagnoza, Minulescu M., Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2003.

 

ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI

1. Urgente medico-chirurgicale Florian Chiru;

2. Chiru F, Chiru G, Moraru L – Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos- manual pentru şcolile sanitare postliceale, Ed. Cison, Bucureşti;

3. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical;

4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

5. O.M.S  Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi            limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

6. O.M.S. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările şi completările ulterioare;

7. O.M.S. Nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale;

8. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 669 bis din 31 octombrie 2013;

9. Legea nr.282/ 05.10.2005 republicată, privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice;

10. O.M.S. nr.1224/ 09.10.2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale.

 

ASISTENT MEDICAL SPECIALITATEA RADIOLOGIE

 

1. Norme de tehnica radiologica – Mihai Lungeanu

2. O.U.G. 144 /2008- privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

3. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical

4. O.M.S  Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

5. O.M.S. 961/2016 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare;

6. O.M.S. Nr.1226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale; Definitii/ Clasificari/ Colectare la locul producerii/ Ambalarea deseurilor/ Depozitare temporara.

 

ASISTENT MEDICAL SPECIALITATEA MEDICO – SOCIAL

 

1. Ordonanta nr.68/28.08.2003 privind serviciile sociale, cu modificari si completari ulterioare

2. Legea nr.17/06.03.2000 republicata privind asistenta sociala a persoanelor varstnice

3. Alois Ghergut – Managementul serviciilor de asisitenta psihopedagogica si sociala –ghid practic – Ed. Polirom 2003

4. Doru Buzducea – Aspect contemporane in asistenta sociala – Ed.Polirom 2005

5. Leslie M. Tutty, Michael A. Rothery, Richard M. Grinnell –Cercetarea calitativa in asistenta sociala- faza,etape si sarcini – Ed.Polirom 2005

6. Cosmin Goian –Deprinderi in asistenta sociala –Institutul European 2004

7. Legea nr.466/04.11.2004 privind statutul asistentului social, cu modificarile si completarile ulterioare

8. O.M.S.P. nr.1706/25.10.2007 privind organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor, cu modficarile si completrile ulterioare

9. O.U.G. Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ASISTENT MEDICAL SPECIALITATEA FIZIOKINETOTERAPIE

1. Sbenghe Tudor- Kinetoterapie profilactică, terapeutică şi de recuperare- Ed. Medicală Bucureşti- 1987;

2. Adriana Sarah Nica- Recuperare Medicală- Ed. Universitară “Carol Davila” – 2004;

3. Delia Cinteză – Recuperare Medicală – Termoterapie – Ed. LIBRA VOX – 2003;

4. Rădulescu Andrei – Electroterapie – Editura Medicală Bucureşti 2014;

5. O.U.G. Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

6. O.M.S. Nr.1226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale

7. O.M.S  Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi            limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

8. O.M.S. 961/2016 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare;

9. Legea  drepturilor pacientului – Nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003.

 

 

KINETOTERAPEUT

 

1. Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare. Tudor Sbenghe – Editura Medicala Bucuresti 1987;

2. Recuperarea medicala a sechelelor posttraumatice ale membrelor. Tudor Sbenghe – Editura Medicala Bucuresti 1981;

3. Masajul in kinetoterapie. Elena Luminita Sidenco – Editura Fundatiei „Romania de maine” Bucuresti 2003;

 

 

INGRIJITOARE ADMINISTRATIV

 

1. Ordinul M.S. 961/2016 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare

2. Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN M.S. 1226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.

3. O.M.S  Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire        şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

4. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

OPERATOR SI REGISTRATORI MEDICALI

 

1.Utilizare aplicatie Hospital Manager Suite

2.Utilizarea Microsoft Office Suite(Word, Excell)

3.Utilizarea sistem operare Windows

4.Legea Nr.190/2018 din 18 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie  2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter  personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor

5.Legea  drepturilor pacientului – Nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003

6.Regulamentul intern SUUB (poate fi accesat pe websitul SUUB)

7.Regulamentul de organizare si functionare SUUB (poate fi accesat pe websitul SUUB)

 

 

BRANCARDIERI

 

1. O.M.S. 961/2016 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare

– Norma tehnica privind curatenia si dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare de stat si private.Art 1-art 42.

2. Gestionarea deseurilor medicale Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN M.S. 1226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.

3. O.M.S  Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

 

 

INFIRMIERE

 

1. Ordinul M.S. 961/2016 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare

2. Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN 1226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.

3. O.M.S  Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

4. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti – Splaiul Independenţei nr.169, sector 5, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane – tel.: 021/318.05.22 int.195 sau 395 şi pe pagina de internet a unităţii, respectiv www.suub.ro .

 

 

MANAGER

ŞEF LUCRĂRI DR. NICA ADRIANA ELENA

 

 

 

DIRECTOR INTERIMAR RESURSE UMANE                        DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL INTERIMAR

CONS. JURIDIC MIHĂILĂ ANDREEA                                                     EC. STAN GEORGETA

ŞEF INTERIMAR SERV. RESURSE UMANE

REF. SPEC. BRATU LAURA DANIELA