Anunt posturi contractuale

Descarca fisa post


Nr.7810/10.02.2020

 

ANUNŢ

 

 

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (Cod fiscal 4283570) organizează concurs conform H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

 

 1. PE SPITAL:
 • Asistent medical, specialitatea medicina generală, 13 posturi vacante după cum urmează:
  1. Asistent medical cu studii postliceale10 posturi vacante;
   1. Vechime ca asistent medical minim 6 luni;
   2. Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
 • Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate;

 

 1. Asistent medical debutant cu studii postliceale3 posturi vacante;
  1. Vechime ca asistent medical – nu e cazul;
  2. Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
 • Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate;

 

 • Infirmieră 10 posturi vacante
  1. Vechime ca infirmieră minim 6 luni;
  2. Scoală generală;
 • Curs de infirmiere autorizat;

 

 • Infirmieră debutantă 4 posturi vacante
  1. Nu necesita vechime în funcţie;
  2. Scoală generală;
 • Curs de infirmiere autorizat;

 

 • Brancardier 7 posturi vacante:
  1. Şcoală generală;
  2. Nu necesita vechime în funcţie
 • Curs de brancardieri autorizat;

 

 • Îngrijitoare 6 posturi vacante:
  1. Şcoală generală;
  2. Nu necesita vechime în funcţie
 1. BLOC OPERATOR CENTRAL:
 • Asistent medical, specialitatea medicina generală, 5 posturi vacante după cum urmează:
  1. Asistent medical principal specialitatea medicina generală cu studii postliceale4 posturi vacante;
 1. Vechime ca asistent medical minim 5 ani;
 2. Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
 • Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate;
 1. Certificat de grad principal specialitatea medicină generală;

 

 1. Asistent medical cu studii postliceale1 post vacant;
 1. Vechime ca asistent medical minim 6 luni;
 2. Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
 • Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate;

 

 • Infirmieră 4 posturi vacante
  1. Vechime ca infirmieră minim 6 luni;
  2. Scoală generală;
 • Curs de infirmiere autorizat;

 

 • Îngrijitoare 4 posturi vacante:
  1. Şcoală generală;
  2. Nu necesita vechime în funcţie

 

 • SECȚIA CLINICĂ A.T.I. II – 5 posturi vacante:

                        Asistent medical principal specialitatea medicina generală cu studii postliceale

 • Vechime ca asistent medical minim 5 ani;
 1. Experienta profesionala intr-o sectie/compartiment cu paturi de ATI/TI minim 2 ani;
 2. Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
 3. Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate;
 • Certificat de grad principal specialitatea medicină generală;

 

 1. SECȚIA CLINICĂ A.T.I. II – ANESTEZIE – 6 posturi vacante:

Asistent medical specialitatea medicina generală cu studii postliceale

 1. Vechime ca asistent medical minim 6 luni;
 2. Experienta profesionala intr-o sectie/compartiment cu paturi de ATI/TI minim 6 luni;
 • Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
 1. Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate;

 

 1. CENTRUL DE HEMODIALIZĂ – 2 posturi vacante:

Asistent medical principal specialitatea medicina generală cu studii postliceale

 1. Vechime ca asistent medical minim 5 ani;
 2. Experienta profesionala intr-o structura similara minim 2 ani;
 • Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
 1. Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate;
 2. Certificat de grad principal specialitatea medicină generală;

 

 1. STAȚIA CENTRALĂ DE STERILIZARE – 1 post vacant

             Asistent medical specialitatea medicina generală cu studii postliceale

 1. Vechime ca asistent medical minim 6 luni;
 2. Experienta profesionala intr-o structura similara minim 6 luni;
 • Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
 1. Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate;

 

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii se vor prezenta de luni până joi între orele 08.00 – 16.00  şi vineri între orele 08.00 – 13.00  la Serviciul Resurse Umane cu dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
 1. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
 2. curriculum vitae
 3. dosar plic.

 

Actele prevăzute la lit. b), c), d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă şi o probă practică sau interviu.

 • proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă, şi testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul
 • proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează, şi are următoarele criterii de evaluare :
 1. a) capacitatea de adaptare;
 2. b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
 3. c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
 4. d) capacitatea de comunicare;
 5. e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.

 

Sunt declaraţi admişi la probele de concurs candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.

       Candidaţii se vor prezenta în sala de concurs cu cartea de identitate în original

 

 

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI:

 

17.02.2020 – 28.02.2020 – inscrierea candidaţilor de luni până joi între orele 0800 – 1600 şi vineri între orele

                                            0800 – 1400 

02.03.2020 ora 1400 – selecţie dosare

03.03.2020 ora 1000 – afişarea rezultatelor de verificare a dosarelor

                        rezultatul selectării dosarelor de concurs se va afişa la sediul SUUB – Serviciul Resurse

                        Umane şi pe site-ul spitalului ( www.suubucuresti.ro )

03.03.2020, ora 1000 – 04.03.2020 ora 1000 – formularea contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare a

                                     dosarelor

05.03.2020, ora 1000 – afişarea rezultatelor contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare a dosarelor

11.03.2020, ora 0900 – susţinerea probei scrise la sediul SUUB – Amfiteatrul mare – etaj 1

12.03.2020, ora 1200afişarea rezultatelor probei scrise (se va afişa la sediul SUUB – Serviciul Resurse

                                     Umane şi pe site-ul spitalului  www.suubucuresti.ro)

12.03.2020, ora 1200 – 13.03.2020, ora 1200formularea contestaţiilor faţă de rezultatele probei scrise

16.03.2020, ora 1200  afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisa

17.03.2020, ora 0900 – susţinerea probei practice/ interviu la sediul SUUB – Amfiteatrul mare – etaj1

18.03.2020, ora 1000afişarea rezultatelor probei practice/ interviu (se va afişa la sediul SUUB – Serviciul

                                      Resurse Umane şi pe site-ul spitalului www.suubucuresti.ro)

18.03.2020, ora 1000 – 19.03.2020, ora 1000formularea contestaţiilor faţă de rezultatele probei practice/

                                                                            interviu

20.03.2020, ora 1000afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba practică/interviu

20.03.2020, ora 1200 – afişarea rezultatelor finale (se va afişa la sediul SUUB – Serviciul Resurse Umane şi

                                     pe site-ul spitalului  www.suubucuresti.ro ).

 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS

 

 

ASISTENTI MEDICALI SPECIALITATEA MEDICINĂ GENERALĂ

PE SPITAL

 1. Lucretia Titirca – Urgente medico-chirurgicale –Sinteze, Editura Medicala , Bucuresti, 2011 ;
 2. Chiru F, Chiru G, Moraru L – Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos- manual pentru şcolile sanitare postliceale, Editura Cison, Bucureşti;

3 . Codul de etică şi deontologie al asistentului medical;

 1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. O.M.S Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 3. O.M.S. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. O.M.S. Nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale;
 5. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 669 bis din 31 octombrie 2013;
 6. Legea nr.282/ 05.10.2005 republicată, privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice;
 7. O.M.S. nr.1224/ 09.10.2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale.
 8. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
 9. Legea drepturilor pacientului – Nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003.
 10. O.M.S. nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.
 11. REGULAMENT U.E. nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
 12. DIRECTIVA (UE) 2016/680 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.

 

INFIRMIERE / ÎNGRIJITOARE

 

 1. Ordinul M.S. 961/2016 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare
 2. Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN 1226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.

 1. O.M.S Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 2. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

BRANCARDIERI

 

 1. O.M.S. 961/2016 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare – Norma tehnica privind curatenia si dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare de stat si private.Art 1-art 42.
 2. Gestionarea deseurilor medicale Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN M.S. 1226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.

 1. O.M.S Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 2. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ASISTENTI MEDICALI SPECIALITATEA MEDICINĂ GENERALĂ

SECTIA ATI

 1. Lucretia Titirca – Urgente medico-chirurgicale –Sinteze, Editura Medicala , Bucuresti, 2011 ;
 2. Chiru F, Chiru G, Moraru L – Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos- manual pentru şcolile sanitare postliceale, Editura Cison, Bucureşti;

3 . Codul de etică şi deontologie al asistentului medical;

 1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. O.M.S Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 3. O.M.S. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. O.M.S. Nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale;
 5. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 669 bis din 31 octombrie 2013;
 6. Legea nr.282/ 05.10.2005 republicată, privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice;
 7. O.M.S. nr.1224/ 09.10.2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale.
 8. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
 9. Legea drepturilor pacientului – Nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003.
 10. O.M.S. nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.
 11. REGULAMENT U.E. nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
 12. DIRECTIVA (UE) 2016/680 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.
 13. O.M.S. nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare.

 

 

 

ASISTENTI MEDICALI SPECIALITATEA MEDICINĂ GENERALĂ LA

CENTRUL DE HEMODIALIZA

 1. Lucretia Titirca – Urgente medico-chirurgicale –Sinteze, Editura Medicala , Bucuresti, 2011 ;
 2. Chiru F, Chiru G, Moraru L – Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos- manual pentru şcolile sanitare postliceale, Editura Cison, Bucureşti;

3 . Codul de etică şi deontologie al asistentului medical;

 1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. O.M.S Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 3. O.M.S. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. O.M.S. Nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale;
 5. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 669 bis din 31 octombrie 2013;
 6. Legea nr.282/ 05.10.2005 republicată, privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice;
 7. O.M.S. nr.1224/ 09.10.2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale.
 8. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
 9. Legea drepturilor pacientului – Nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003.
 10. O.M.S. nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.
 11. REGULAMENT U.E. nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
 12. DIRECTIVA (UE) 2016/680 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.
 13. ORDIN nr. 1718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private.

 

 

 

ASISTENTI MEDICALI SPECIALITATEA MEDICINĂ GENERALĂ LA

STATIA CENTRALA DE STERILIZARE

 1. Lucretia Titirca – Urgente medico-chirurgicale –Sinteze, Editura Medicala , Bucuresti, 2011 ;
 2. Chiru F, Chiru G, Moraru L – Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos- manual pentru şcolile sanitare postliceale, Editura Cison, Bucureşti;

3 . Codul de etică şi deontologie al asistentului medical;

 1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. O.M.S Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 3. O.M.S. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. O.M.S. Nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale;
 5. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 669 bis din 31 octombrie 2013;
 6. Legea nr.282/ 05.10.2005 republicată, privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice;
 7. O.M.S. nr.1224/ 09.10.2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale.
 8. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
 9. Legea drepturilor pacientului – Nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003.
 10. O.M.S. nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.
 11. REGULAMENT U.E. nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
 12. DIRECTIVA (UE) 2016/680 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.

 

Notă: În cazul în care apar modificări ale actelor normative după publicarea anunţului, candidaţii au obligaţia să cunoască forma în vigoare la data susţinerii probei scrise.

 

 

            Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti – Splaiul Independenţei nr.169, sector 5, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane – tel.: 021/318.05.22 int.195 sau 395 şi pe pagina de internet a unităţii, respectiv www.suubucuresti.ro .

 

MANAGER

ŞEF LUCR. DR. NICA ADRIANA ELENA

 

 

 

DIRECTOR RESURSE UMANE INTERIMAR        

CONS. JURIDIC MIHĂILĂ ANDREEA              

DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL

EC. STAN GEORGETA

 

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE INTERIMAR

REF. SPEC. BRATU LAURA DANIELA