Anunt promovare in grade sau trepte profesionale

Acasă » Anunt promovare in grade sau trepte profesionale

Nr.61.014/21.10.2019

                                            

A N U N T

In conformitate cu HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti anunta examen de promovare pentru:

– 1 Profesor CFM Sectia Clinica Neurologie – Profesor CFM principal

– 1 Registrator medical Sectia Clinica ATI II Registrator medical principal

– 1 Registrator medical Sectia Clinica Hematologie Registrator medical principal

– 1 Registrator medical Bloc Operator Registrator medical principal

– 1 Registrator medical Unitate Primiri Urgente Registrator medical principal

– 1 Registrator medical Sectia Clinica Chirurgie Generala IV Registrator medical principal

– 1 Registrator medical debutant Ambulatoriul Integrat – Registrator medical

– 1 Statistician medical Serviciul de Statistica, Informatica si Evaluare Medicala – Statistician medical   principal

– 1 Operator III Sectia Clinica Cardiologie II – Operator II

– 2 Operatori III Sectia Clinica ATI IIOperatori II

– 1 Operator II Unitate Primiri UrgenteOperator I

– 1 Operator III Unitate Primiri UrgenteOperator II

– 2 Operatori III Laborator analize medicaleOperator II

– 1 Operator II Laborator analize medicaleOperator I

– 1 Operator III Sectia Clinica NefrologieOperator II

– 1 Operator III Sectia Clinica Neurochirurgie IIOperator II

– 2 Operatori III Unitate de TransfuziiOperator II

– 1 Operator II Ambulatoriul Integrat – Operator I

– 1 Operator III Ambulatoriul Integrat – Operator II

– 1 Operator III Sectia Clinica Chirurgie Generala IOperator II

– 1 Operator III Sectia Clinica Chirurgie Generala IVOperator II

– 1 Operator III  Sectia Clinica Chirurgie Generala IIIOperator II

– 1 Inginer I Centrul de Hemodializa – Inginer IA

– 1 Consilier juridic II Compartiment Juridic – Consilier juridic I

– 1 Economist debutant Serviciul Achizitii Publice – ContractareEconomist II

– 1 Referent de specialitate II Serviciul de Management a Calitatii Serviciilor Medicale – Referent de    specialitate I

– Referent de specialitate II Birou SSM, Protectie Civila si Situatii de Urgenta – Referent de   specialitate I

– 4 Muncitori calificati III – bucatari Bloc Alimentar – Muncitori calificati II – bucatari

– 3 Muncitori calificati IV – bucatari Bloc Alimentar – Muncitori calificati III – bucatari

– 1 Muncitor calificat III – instalator Serviciul Tehnic – Muncitor calificat II – instalator

– 1 Muncitor calificat III – lacatus Serviciul Tehnic – Muncitor calificat II – lacatus

– 1 Muncitor calificat II – fochist Serviciul Tehnic – Muncitor calificat I – fochist

Examenul se va desfasura in data de 15.11.2019, de la ora 09:00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti si va consta intr-o proba practica sau test scris.

Rezultatele examenului de promovare se afiseaza pe data de 19.11.2019, ora 09:00 la Serviciul Resurse Umane si pe pagina de internet a SUUB.

Contestatiile fata de rezultatele examenului de promovare se pot depune incepand cu data de 19.11.2019, ora 09:00 pana pe data de 20.11.2019, ora 09:00 la Serviciul Resurse Umane.

Rezultatele contestatiilor se afiseaza pe data de 22.11.2019, ora 09:00 la Serviciul Resurse Umane si pe pagina de internet a SUUB.

Rezultatele finale ale examenului de promovare se vor afisa pe data de 22.11.2019, ora 09:00 la Serviciul Resurse Umane si pe pagina de internet a SUUB.

BIBLIOGRAFIE EXAMEN:

Bibliografie pentru promovare profesor CFM:

 1. Adriana Nica: Recuperare medicala,Ed. Universala Carol DAVILA
 2. E. POPESCU: Compendiu si reumatologie, Ed. Tehnica,1997
 3. KISS J: Fizio-kinetoterapia si recuperarea in afectiunile aparatului locomotor, Ed.Medicala Bucuresti 1999
 4. T. Sbenghe: Recuperarea medicala a sechelelor post-traumatice ale membrelor , Ed. Medicala, Bucuresti 1987
 5. Legea nr.46/2003 – Legea drepturilor pacientului

Bibliografie pentru promovare registratori/ operatori /statistician:

 

 1. Utilizarea Microsoft Office Suite (Word, Excell)
 2. Utilizarea sistem operare Windows
 3. Legea 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
 4. Legea nr.46/2003 – Legea drepturilor pacientului
 5. Regulamentul intern SUUB (poate fi accesat pe website-ul SUUB)
 6. Regulamentul de functionarea si organizarea SUUB (poate fi accesat pe website-ul SUUB)

Bibliografie pentru promovare inginer Centul de Hemodializa:

 1. Manualul pentru statia de osmoza inversa Aquq B – Fresenius
 2. Instructiuni de operare aparat de hemodializa 4008S
 3. Manualul de operare cu aparatul Granumix 100S – Fresenius

Bibliografie pentru promovare consilier juridic:

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările si completările ulterioare;
 2. Legea nr. 46/2003 – Legea drepturilor pacientului;
 3. Ordinul Ministrului Sanatatii nr.386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
 4. Noul Cod Civil;
 5. Noul Cod de procedura civila;
 6. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;
 7. Codul penal;
 8. Codul de procedura penala;
 9. Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;
 10. Statutul profesiei de consilier juridic;
 11. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
 12. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
 13. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
 14. Legea nr. 53 /2003 – Codul Muncii, republicata;
 15. Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare;
 16. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

Bibliografie pentru promovare economist Serviciul Achiziții Publice – Contractare:

 1. Legea nr. 95/2006, republicata, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul VII Spitale
 2. Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările si completările ulterioare;
 3. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 4. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 5. Ordin ANAP nr. 1581/2018 rivind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;
 6. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor institutiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Ordin ANAP nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale, cu modificările si completările ulterioare;

Bibliografie pentru promovare referent Serviciul de management a calitatii serviciilor medicale:

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare- Titlul VII- “Spitale”.
 2. Ordinul S.G.G. nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Ordinul M.S. nr. 446/2017, privind aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a spitalelor;
 4. Regulamentul (UE) 679/2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date;
 5. Ordinul M.S. nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calitatii serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii si autoritatilor administratiei locale;
 6. Ordin A.N.M.C.S. nr. 322/2019 din 9 septembrie 2019 privind afişarea de către unităţile sanitare a informaţiilor referitoare la acreditare, precum şi pentru aprobarea modelului certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi în cadrul celui de-al II-lea ciclu de acreditare;
 7. Ordin A.N.M.C.S. nr. 639/2016 din 18 octombrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a unităţilor sanitare acreditate;

Bibliografie pentru promovare referent Biroul SSM, Protectie civila si Situatii de Urgenta:

 1. Legea nr.481/2004 republicata privind protectia civila cu modificarile si completarile ulterioare
 2. O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul National de Management de Situatii de Urgenta, aprobat cu modificari si completari prin Legea nr.15/2005
 3. O.M.A.I. nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta.

Bibliografie pentru promovare muncitori calificati – bucatari:

 1. H.G. nr. 924/11.08.2005 privnd aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.
 2. O.M.S. nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare
 3. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.
 4. O.M.S. nr. 976 din 16 decembrie 1998 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de igiena privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor.
 5. Manual de dietetica – Prof. dr. docent Iulian Mincu, Editura Medicala – Bucuresti 1973.

Bibliografie pentru promovare muncitor calificat – instalator:

 1. Instalatii tehnico-sanitare si de gaze – Stefan Vintila; Gheorghe Constantinescu reeditare imbunatatita a editiei din anul 1987;
 2. Instalatii de incalzire sanitare si gaz ( Exploatare: Intretinere; Reparatii ) – Mihai Ilina; Constantin Luta Editura Tehnica Bucuresti 1974;
 3. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 4. O.M.A.I. nr.163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor
 5. Legea nr.319/2006, H.G. nr.1425/2006, H.G. nr.955/2006-legislatia de securitate si sanatate in munca

        

Bibliografie pentru promovare muncitor calificat – lacatus:

 1. 1. Rezistenta materialelor si organe masini, Autori: V.Drobota, M.Atanasiu, N.Stere
 2. NORME de protectia muncii specifice industriei const.de masini, Autor: Min.ind.const.de masini
 3. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 4. O.M.A.I. nr.163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor
 5. Legea nr.319/2006, H.G. nr.1425/2006, H.G. nr.955/2006-legislatia de securitate si   sanatate in munca

Bibliografie pentru promovare muncitor calificat – fochist:

 1. Prescriptii Tehnice pt A1 – 2010:
  • – Clasificarea si autorizarea fochistilor;
  • – Partile principale ale unui cazan;
  • – Exploatarea cazanelor;
  • – Cazane si instalatii de incalzire centrala – cazane de apa calda;
  • – Deservirea cazanelor de incalzire centrala;
  • – Revizia interioara, incercarea la presiune hidraulica, incercarea la cald si revizia exterioara a cazanelor;
  • – Supravegherea cazanelor si organizarea salii cazanelor;

  • – Evidentaexploatarii cazanelor;
  • – Pregatirea cazanului pentru aprinderea focului, aprinderea focului, pornirea cazanului, functionarea cazanului, oprirea, racirea si golirea cazanului;
 2. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 3. OMAI nr.163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor
 4. Legea nr.319/2006, H.G. nr.1425/2006, H.G. nr.955/2006-legislatia de securitate si sanatate in munca

MANAGER

Sef Lucr. Nica Adriana Elena

Director Resurse Umane Interima

Cons. Juridic Mihaila Andreea

Sef Serv. Resurse Umane Interimar

Ref. Spec. Bratu Laura Daniela