Comunicat, privind solutionarea contestatiei la proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de Sef Serviciu Administrativ

Acasă » Comunicat, privind solutionarea contestatiei la proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de Sef Serviciu Administrativ

Nr.60810/22.11.2018

 

COMUNICAT

privind solutionarea contestatiei formulată fată de modul de desfasurare si

organizare a probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de Sef Serviciu Administrativ

 

 

 

In conformitate cu prevederile Hotarararii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Avand in vedere contestatia inregistrata sub nr.60510/21.11.2018 formulata de catre doamna Mutiu Ioana-Voichita prin care critica modul de formulare al subiectelor la proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de Sef Serviciu Administrativ, precizam urmatoarele:

 

Bibliografia pentru ocuparea postului vacant de Sef Serviciu Administrativ a fost publicata in cuprinsul Anuntului de concurs in data de 26.10.2018 cu respectarea Hotarararii Guvernului nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare care in  ART.7 stipuleaza:

“(1) Autoritatea sau instituţia publică organizatoare are obligaţia să publice, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant, anunţul privind concursul în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulaţie, precum şi la sediul acesteia. Dacă autoritatea sau instituţia publică are pagină de internet, afişarea se face şi pe această pagină, la secţiunea special creată în acest scop.

(2) Anunţul afişat la sediul şi, după caz, pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

…  f) bibliografia şi, după caz, tematica;…”,

iar conform art. 5 alin.(3) din acelasi act normativ “Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare şi documente expres indicate, cu relevanţă pentru funcţia contractuală vacantă sau temporar vacantă pentru care se organizează concursul.”

Bibliografia publicata in anuntul de concurs cuprinde actele normative pe care Seful Serviciului Administrativ are obligatia sa le cunoasca si sa urmareasca respectarea lor de catre salariatii din subordine.

Astfel, bibliografia pentru postul de Sef Serviciu Administrativ in cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti a cuprins urmatoarele acte normative:

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul VII – Spitalele;

2. HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea in legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

5. O.M.S. nr. 1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

6. Legea nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 481 / 2004 privind protectia civila, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice;

10. Hotararea nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

Aceste acte normative se aplica obligatoriu in activitatea Sefului Serviciului Administrativ, intrucat conform fisei postului, acesta are, printre atributii, urmatoarele:

 

–         Asigura si verifica modul de evidentiere a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar pe locuri de folosinta, in conformitate cu reglementarile in vigoare. Organizeaza, asigura si participa la operatiunile de inventariere a elementelor de patrimoniu activ;

–         Organizeaza si asigura realizarea activitatii de casare a bunurilor (mijloace fixe, obiecte de inventar);

–         Organizeaza, asigura si verifica modul de realizare a operatiunilor de receptie a bunurilor;

–         Asigura si urmareste gestionarea bunurilor (mijloace fixe, obiecte de inventar, etc), cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;

–         Ia masurile care se impun, dupa caz, pentru asigurarea integritatii patrimoniului unitatii;

–         Certifica pentru compartimentul de specialitate legalitatea, regularitatea si realitatea cheltulielilor privind utilitatile: deseu menajer, deseu infectios, deseu intepator, etc;

–         Planifica, organizeaza si controleaza activitatea igienico-sanitara, dezinsectia si deratizarea in spital;

–         Asigura colectarea deseurilor si predarea sacilor, cutiilor etc. prestatorului de servicii in conformitate cu clauzele contractual si dispozitiile legale in vigoare;

–         Organizeaza si coordoneaza activitatea specifica heliportului din incinta Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti

–         Respecta legislatia in vigoare privind  situatiile de urgenta:

–         instruirea salariatilor in domeniul situatilor de urgenta  conform “Tematicii de instruire”

–         transmisa  anual de catre Biroul de protectie civila, in scopul insusirii cunostintelor si formarea deprinderilor necesare in vederea prevenirii si reducerii efectelor negative ale situatiilor de urgenta sau ale dezastrelor la locul de munca;

–         efectueaza si consemneaza in fisa de instruire SU instructajul specific locului  de munca si instruirile periodice ;

–         la efectuarea instructajului specific locului de munca se urmareste sa se asigure salariatilor  cunostinte referitoare la:

  • caracteristicile fizico-chimice ale substantelor, materialelor si produselor utilizate la
  • locul de munca;
  • conditiile care determina ori favorizeaza producerea accidentelor si avariilor tehnologice  si cauzele potentiale de incendiu  si/sau de explozie specifice locului de munca, masurile de prevenire a acestora;
  • descrierea, functionarea, intretinerea  si modul de utilizare  a instalatiilor  si sistemelor
  • de protectie destinate prevenirii avariilor tehnologice si incendiilor;
  • cunoasterea de catre salariati a normele de prevenire şi stingere a incendiilor (aduse la cunostinta de seful locului de munca) si regulile de protectie civila, să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa lor si a bolnavilor, bunurile şi mediul;
  • sa ia masuri corespunzatoare pentru prevenirea,  limitarea si inlaturarea efectelor in cazul producerii unor dezastre;

Subiectele de la proba scrisa au fost formulate pentru testarea cunostintelor teoretice ale candidatilor, pe baza bibliografiei publicate in anuntul de concurs, subiecte formulate cu respectarea art.21 din Hotarararea Guvernului nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Criticile aduse subiectelor de la proba scrisa conform carora “nu a testat cunostintele mai largi si mai complexe specifice fisei postului si activitatii operationale de zi cu zi a unui sef serviciu administrativ… nu a acoperit bibliografia prezentata si studiata” nu sunt justificate, atat pentru motivele aratate anterior, cat si pentru faptul ca, la stabilirea subiectelor, comisia de concurs nu este obligata sa acopere toata bibliografia, ci doar sa stabileasca aceste subiecte din actele normative publicate in bibliografia din anuntul de concurs.

Astfel, subiectele pentru proba scrisa au fost stabilite pe baza bibliografiei pubicate in anuntul de concurs, din urmatoarele acte normative:

– HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

– O.M.S. nr. 1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

– Legea nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Afirmatiile din contestatia formulata, potrivit carora “Testarea cunostintelor de management si leadership, a cunostintelor generale economice si administrative, de resures umane, a abilitatilor de planificare si organizare, a gandirii strategice, a abilitatilor personale (inteligenta, viziune, pragmatism, capacitatea de a lua decizii, analiza si sinteza, operationalitatea, etc.) s.a., absolut necesare pentru un post de conducere intr-un spital, a lipsit cu desavarsire…” nu sunt de natura a justifica o contestatie la proba scrisa, intrucat, acestea se testeaza in cadrul probei practice sau a interviului in conformitate cu dispozitiile art.23 si art.24 din H.G. nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, in urma verificariilor realizate, concluzia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor este că proba de concurs s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările in ceea ce priveste modul de stabilire a subiectelor la proba scrisa, motiv pentru care declara contestatia respinsa.

 

 

COMISIA DE CONTESTAŢII