Post vacant cu norma intreaga, medic primar specialitatea Nefrologie

Tematica pentru examen specialitatea Nefrologie


Nr. inreg.31418/22.06.2018

ANUNŢ OCUPARE POST

 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 869 / 2015 cu completarile şi modificările ulterioare, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, scoate la concurs :

– un post vacant cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea nefrologie, la    Centrul  de Hemodializă.

Dosarul de înscriere la concurs, va cuprinde obligatoriu, următoarele acte:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de medic primar;

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 869 / 2015 cu completarile şi modificările ulterioare;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

h) chitanţa de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematica de concurs şi bibliografia sunt cele pentru examenul de medic specialist specialitatea nefrologie, şi va fi afişata la sediul instituţiei.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ, iar concursul se organizează în perioada cuprinsa între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viata Medicala”.

 

 

MANAGER

ŞEF LUCRĂRI DR. NICA ADRIANA ELENA

 

 

 

 

 

 

Şef interimar Serv. Resurse Umane

Ref.Spec. Bratu Laura Daniela