Anunț examen de promovare

 

Publicat 06.03.2024

 Nr.14713/05.03.2024

 

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Spitalul Universitar de Urgență București anunță examen de promovare pentru:

 • 1 registrator medical  Secția Clinică Gastroenterologie II – registrator medical principal
 • 1 registrator medical Secția Clinică ATI I – registrator medical principal
 • 1 registrator medical Ambulatoriu Integrat – registrator medical principal
 • 1 operator II Secția Clinică Chirurgie Generală I – operator I
 • 1 operator II Secția Clinică Chirurgie Generală IV- operator I
 • 1 operator II Secția Clinică Neurochirurgie II – operator I
 • 2 operatori II Secția Clinică ATI II – operatori I
 • 1 operator II Secția Clinică Hematologie – operator I
 • 1 operator II Secția Clinică Oftalmologie – operator I
 • 1 operator II Secția Clinică Cardiologie I – operator I
 • 1 operator II Laborator Clinic Analize medicale – operator I
 • 1 operator II Compartimentul Oncologie – operator I
 • 1 operator II Centrul de Hemodializă – operator I
 • 4 muncitori calificați II Bloc Alimentar – muncitori calificați I
 • 4 muncitori calificați III Bloc Alimentar – muncitori calificați II
 • 1 muncitor calificaț IV Bloc Alimentar – muncitori calificați III
 • 1 referent de specialitate III Direcția Resurse Umane – Serviciul Salarizare – referent de specialitate II
 • 1 referent de specialitate III Serviciul de management al calității serviciilor de sănătate  – referent de specialitate II
 • 1 economist II Serviciul contabilitate și gestiune – economist I
 • 1 consilier I Compartiment Juridic – consilier I A
 • 1 psiholog practicant Compartiment Psihiatrie de legătură –  psiholog specialist
 • 1 psiholog specialist Secția Clinică Oftalmologie – psiholog principal
 • 1 șofer autosanitară II – Direcția Administrativă -Parc autosanitare – șofer autosanitară I
 • 3 muncitori calificati IV – liftieră – Direcția Administrativă-Lifturi – muncitori calificati III – liftieră
 • 1 muncitor calificat III – telefonistă – Direcția Administrativă-Centrală Telefonică – muncitor calificat II – telefonistă
 • 1 muncitor calificat III – liftieră  Direcția Administrativă – Lifturi – muncitor calificat II – liftieră
 • 1 muncitor calificat II – zugrav – Direcția Administrativă – Serviciul Tehnic – muncitor calificat I – zugrav
 • 1 muncitor calificat II – zidar – Direcția Administrativă – Serviciul Tehnic – muncitor calificat I – zidar
 • 2 muncitori calificati II – instalator – Direcția Administrativă – Serviciul Tehnic – muncitori calificati I – instalator
 • 1 muncitor calificat IV – instalator – Direcția Administrativă – Serviciul Tehnic – muncitor calificat III – instalator
 • 1 muncitor calificat II – electronist – Direcția Administrativă – Serviciul Tehnic – muncitor calificat I – electronist
 • 1 muncitor calificat IV – electrician – Direcția Administrativă – Serviciul Tehnic – muncitor calificat III – electrician
 • 1 muncitor calificat II – electrician – Direcția Administrativă – Serviciul Tehnic – muncitor calificat I– electrician

Examenul de promovare va avea loc în data de 20.03.2024 ora 14.00 în Amfiteatrul Mic (etaj 1) și va consta într-un test scris.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se comunică în scris salariatului, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

Contestațiile față de rezultatele examenului de promovare se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Rezultatele finale se comunică în scris salariatului în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE REGISTRATORI  MEDICALI  ȘI  OPERATORI
 1. Legea 95/2006 cu modificările și completările ulterioare – titlul VII- Spitale
 2. Utilizare Microsoft Office Suite (Word, Excell) – calcule tabelare
 3. Ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractuluicadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum și prelungirea aplicării prevederilor acestuia- Anexa 1- Condițiile acordării pachetului minimal și de bază de servicii medicale în asistenta medicală spitalicească.
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE MUNCITORI CALIFICAȚI BLOC ALIMENTAR
 1. Hotărârea nr.924/11.08.2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.
 2. Ordin nr.961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile publice și private, tehnici de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice.
 3. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.
 4. ORDIN nr. 976 din 16 decembrie 1998 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor.
 5. Manual de dietetic – Prof. Dr. Docent Iulian Mincu, Editura Medicală – București 1973.
 6. Legea 307/2006 art.21.

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIE PENTRU  EXAMENUL DE PROMOVARE REFERENT  SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE
 1. Ordin nr. 1.312/2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului.
 2. Ordin nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
 3. Ordinul nr. 58/2021 privind aprobarea bibliografiei şi a tematicii minimale pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate din unităţile sanitare publice cu paturi şi din serviciile de ambulanţă publice
 4. LEGE nr. 185 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate.
 5. LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006  Republicată privind reforma în domeniul sănătății.
 6. LEGE nr.46/2003 din 21 ianuarie 2003-Legea drepturilor pacientului
 7. ORDIN Nr. 446/2017 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor.
 8. Ordin nr.298 din 26 august 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului.

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ECONOMIST
 1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Ordonanţa de urgenţă nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 5. ORDIN M.F.P. Nr. 517/2016 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug.
 6. Hotărârea Guvernului nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice;
 7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 8. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.
 11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 12. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
 17. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ultrioare.

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE CONSILIER JURIDIC 
 1. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile  ulterioare.
 2. Legea nr. 53 /2003 – Codul Muncii, republicata.
 3. Legea-cadru  nr. 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
 4. Organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic.
 5. Drept Civil.
 6. Drept Procesual Civil.
 7. Drept Penal.
 8. Drept Procesual Penal.
 9. Legea nr. 46/2003, drepturile pacientului.
 10. Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice.
 11. H.G. nr.395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor   referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
 12. Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare.
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE PSIHOLOG SPECIALIST
 1. DSM V -TM, Manual de diagnostic și tratament a tulburărilor mintale, Ed Callisto, 2016
 2. Psihologie clinică și Psihoterapie. Fundamente, David D, Ed Polirom, Iași, 2006
 3. Elemente de Psihoterapie, Holdevici I, Ed Măr Constanța, 2005
 4. Tratat deb psihopatologie și psihiatri pentru psihologi, Tudose F, Tudose C, Dobranici L, Ed trei, București, 2011
 5. Teorie și practică în psihodiagnoză, Minulescu M, Ed Fundației România de Mâine, 2003

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE PSIHOLOG PRINCIPAL
 1. “Psihologie clinica și psihoterapie (fundamente), Daniel David, editura Polirom
 2. ” Psihologie medical” (vol. 1,2), Ioan Barbu Iamandescu, editura InfoMedica
 3. “Psihopatologie și psihiatrie pentru psihologi”, Florin Tudose, Cătălina Tudose, Letiția Dobranici, editura InfoMedica
 4. “Elemente de psihoterapie”, Irina Holdevici, editura A11
 5. “Manual de diagnostic și statistica a tulburărilor mentale-DSM V”.
 6. Codul deontologic al profesiei de psiholog-www.copsi.ro
 7. Competentele psihologului clinician-www.copsi.ro
 8. Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog.

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ȘOFER AUTOSANITARĂ 
 1. O.M.S.  nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
 2. O.M.S. nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, cu modificările și completările ulterioare.
 3. H.G. nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătații publice, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Legea nr. 481/2004 republicată, privind protectia civila
 5. Legea nr. 307/2006 republicată, apararea impotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 6. OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
 7. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE MUNCITOR CALIFICAT  LIFTIER
 1. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. HG nr.1425/2006 Norme de aplicare a Legii nr.319/2006
 3. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 4.  Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
 5. Prescriptie tehnica PT R2/2010 – ascensoare electrice si hidraulice de persoane si marfuri cu comanda interioara – Monitorul Oficial 634 bis din 09.09.2010

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE MUNCITOR CALIFICAT TELEFONIST

1.Legea 319/2006, a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

2.Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările utlerioare.

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE MUNCITOR CALIFICAT – ZUGRAV,ZIDAR
 1. Tehnologia lucrărilor în construcții civile și industrial, construcții finisaj
 2. Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Legea 319/2006, H.G. nr. 1425/2006, H.G. nr. 955/2006 – legislația securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
 4. OMAI nr. 163/2007- Norme generale de apărare împotriva incendiilor.

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE MUNCITOR CALIFICAT   INSTALATOR
 1. Normativ privind proiectarea,execuția și exploatarea instalațiilor sanitare din clădiri si de alimentare cu apă si canalizare din ansambluri de clădiri I9-1994 și I9/1-1996.
 2. HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
 3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;art.22-obligațiile principale ale salariațiilor 

                  

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE REFERENT DE SPECIALITATE-SERVICIUL  SALARIZARE
 1. Legea nr.53/2003,republicata,privind Codul Muncii,cu modificărie și completările ulterioare;
 2. LEGE Nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006 republicată privind reforma în domeniul sănătăţii TITLUL VII – Spitale.
 3. LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
 4. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015, privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile de rigoare
 5. HOTĂRÂRE nr. 153 din 29 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare “Sănătate și asistență socială”
 6. H.G. nr.917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Administraţie” din administraţia publică centrală.
 7. HOTĂRÎRE nr. 250 din 8 mai 1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare
 8. O.M.S. nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar
 9. ORDIN nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 10. LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
 11. Hotărârea nr. 3/2016 pentru modificarea Hotărârii Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012 privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România.
 12. Ordonanță De Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificărie și completările ulterioare
 13. Ordonanță De Urgență nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare
 14. Regulamentul de ordine interioara al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti-accesibil pe suub.ro
 15. Regulamentul de organizare si functionareal Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti-accesibil pe suub.ro
 16. Legea nr.367/2022 privind dialogul social.
 17. Ordonanţa De Urgenţă nr. 96 /2003 privind protecţia maternitatii la locurile de muncă, , cu modificările și completările ulterioare

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE MUNCITOR CALIFICAT ELECTRICIAN
 1. Electroenergetica – Manual pentru electricieni – editura AREL – Bucuresti 2009 dr.ing.dipl.Fita Nicolae Daniel, dr.ing.dipl.Diodiu Lucian;
 2. „Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor” indicativ I7/2011;
 3. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale – Legea nr. 123 din 10.07.2012 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 485 din 16.07.2012;
 4. Cunoştinţe de electrotehnică, măsurări electrice şi maşini electrice (se pot studia manualele şi cărţile din literatura tehnică de specialitate);
 5. Agenda electricianului, Editura tehnica, Autor ing.E.Pietrareanu;
 6. Standard ocupational electrician  echipamente electrice si energetice;
 7. Profil ocupaţional electrician de întreţinere şi reparaţii, cod COR 741307;
 8. Legea 319/2006 a securitǎţii şi sǎnǎtǎţii în muncǎ;
 9. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
 10. Hotararea nr.11461/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE MUNCITOR CALIFICAT   ELECTRONIST
 1. Cătuneanu, V., Svasta, P. (coordonatori), Moraru, D. ş.a. — Tehnologie electronică. E.D.P., Buc. 1984;
 2. Drăgulănescu, N. — Agenda radioelectronistului. Ed. Tehnică, Buc. 1984; 1989;
 3. Ristea, I. ş.a. — Manualul muncitorului electronist. Ed. Tehnică, Buc. 1980;
 4. Miroiu, C; Olaru, V. — Lucrări practice de componente şi circuite electronice. E.D.P., Buc. 1983;
 5. Svasta. P. (coordonator) — Tehnologia subansamblelor electronice; interconectarea componentelor — îndrumar de laborator. I.P.B., 1989.

 

 MANAGER

Prof. Univ. Dr. Cîrstoiu Florin Cătălin

 

 Director Resurse Umane Interimar

Ref.Spec.Iliescu Laura Daniela