Anunt examen de promovare salariati debutanti

Nr.34778/06.06.2024

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Spitalul Universitar de Urgență București anunță examen de promovare pentru:

 • 1 asistent medical debutant Secția Clinică Gastroenterologie II (PL) – asistent medical
 • 3 asistent medical debutant Secția Clinică Medicină Internă II (PL) – asistent medical
 • 1 asistent medical debutant Secția Clinică Cardiologie I (PL) – asistent medical
 • 1 asistent medical debutant Secția Clinică Cardiologie II (PL) – asistent medical
 • 3 asistent medical debutant Secția Clinică Neurologie (PL) – asistent medical
 • 1 asistent medical debutant Secția Clinică Chirurgie generală IV (PL) – asistent medical
 • 2 asistent medical debutant Secția Clinică Ortopedie și traumatologie (PL)- asistent medical
 • 1 asistent medical debutant Laborator Clinic Analize medicale (PL) – asistent medical
 • 1 asistent medical debutant Ambulatoriu integrat Cabinet Dermatovenerologie (PL)- asistent medical
 • 1 psiholog practicant Secția Clinică A.T.I – psiholog specialist
 • 1 registrator medical debutant Secția Clinică Cardiologie I – registrator medical
 • 1 registrator medical debutant Laborator Explorări Funcționale – registrator medical
 • 1 registrator medical debutant Secția Clinică Neurochirurgie – registrator medical
 • 1 operator debutant Serviciul Tehnic – operator III
 • 1 operator debutant Laborator Clinic Analize medicale – operator III
 • 1 operator debutant Secția Clinică Ortopedie și traumatologie – operator III
 • 1 operator debutant Ambulatoriu Integrat – operator III
 • 1 economist debutant Serviciul Tehnic – economist II
 • 1 referent de specialitate debutant Serviciul Salarizare – referent de specialitate III
 • 2 referent de specialitate debutant Serviciul Resurse Umane – referent de specialitate III
 • 1 magaziner debutant Serviciul Contractare Transport – magaziner

 

Examenul de promovare va avea loc în data de 20.06.2024 și va consta în susținerea unui interviu, față în față, după cum urmează:

 • în data de 20.06.2024, de la ora 09:00, la Sala de curs Secția Clinică Ortopedie și Traumatologie – etaj 3 – asistenți medicali debutanți și psihologul practicant;
 • în data de 20.06.2024, de la ora 09:00, la Serviciul de statistică și evaluare medicală – etaj 1 – registratori medicali debutanți și operatori debutanți;
 • în data de 20.06.2024,de la ora 09:00, la Serviciul Resurse Umane – etaj 3- referent de specialitate debutant;
 • în data de 20.06.2024,de la ora 09:00 – birou Director administrativ – etaj 1-economist debutant și magaziner debutant

 

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se comunică în scris salariatului, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

Contestațiile față de rezultatele examenului de promovare se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Rezultatele finale se comunică în scris salariatului debutant în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE
ASISTENȚI MEDICALI GENERALISTI DEBUTANȚI
 1. Lucretia Titirca – Urgente medico-chirurgicale –Sinteze, Editura Medicala , Bucuresti, 2011 ;
 2. Chiru F, Chiru G, Moraru L – Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos- manual pentru şcolile sanitare postliceale, Editura Cison, Bucureşti;
 3. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. O.M.S. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. O.M.S. Nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale;
 6. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 669 bis din 31 octombrie 2013;
 7. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
 8. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările și completările ulterioare;.
 9. O.M.S. nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.
 10. REGULAMENT U.E. nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE
ASISTENT MEDICAL DEBUTANT SPECIALITATEA LABORATOR
 1. Metode curente pentru analize de laborator clinic – MS – Academia de Științe Medicale 1982 Ed. Medicală;
 2. Popescu Mut Delia – Hematologie Clinică, Ed. Medicală, București 2001;
 3. Biochimie Medicală – Aurora Popescu, Ed. Medicală 1990;
 4. Buiuc Dumitru – Microbiologie Medicală, Ed. Didactică și Pedagocică, București 1995;
 5. Dedeleac Lucia, i. Popescu dranda – Microbiologie, Ed. Medicală Amalteea, București 1994;
 6. O.M.S nr. 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale;
 7. O.M.S. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE
PSIHOLOG PRACTICANT
 1. DSM V -TM, Manual de diagnostic și tratament a tulburărilor mintale, Ed Callisto, 2016
 2. Psihologie clinică și Psihoterapie. Fundamente, David D, Ed Polirom, Iași, 2006
 3. Elemente de Psihoterapie, Holdevici I, Ed Măr Constanța, 2005
 4. Tratat deb psihopatologie și psihiatri pentru psihologi, Tudose F, Tudose C, Dobranici L, Ed trei, București, 2011
 5. Teorie și practică în psihodiagnoză, Minulescu M, Ed Fundației România de Mâine, 2003

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE
REGISTRATORI MEDICALI DEBUTANȚI ȘI OPERATORI DEBUTANȚI
 1. Legea 95/2006 cu modificările și completările ulterioare – titlul VII- Spitale
 2. Utilizare Microsoft Office Suite (Word, Excell) – calcule tabelare
 3. Ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractuluicadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum și prelungirea aplicării prevederilor acestuia- Anexa 1- Condițiile acordării pachetului minimal și de bază de servicii medicale în asistenta medicală spitalicească.
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE
REFERENT DE SPECIALITATE DEBUTANT
SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI SERVICIUL SALARIZARE
 1. Legea nr. 53/2003, republicată, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 95/2006, republicată privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ultrioare, TITLUL VII – SPITALE;
 4. H.G nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Sănătate şi asistenţă socială”, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul Ministrului Sanatatii Nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi;
 7. H.G nr Nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 8. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 11. Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Ordinul nr. 833/4446/2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală;
 13. Ordonanţă de urgenţă nr 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene
 14. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 15. H.G. nr. 250/1992, republicată, privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare;
 17. Regulametul de ordine interioară al Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti – accesibil pe site-ul www.suub.ro;
 18. Ordonanță de urgență nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE
ECONOMIST DEBUTANT SERVICIUL TEHNIC
 1. Legea nr. 95/2006, republicată privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordinul nr. 919/2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare și transmitere a informațiilor legate de activitatea spitalului
 5. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE

MAGAZINER DEBUTANT

 1. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu completările şi modificările ulterioare;
 2. O.M.F.P. nr. 2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile ulterioare
 3. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare..
 4. Legea nr. 307/2006 republicată, apararea impotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

MANAGER

Prof. Univ. Dr. Cîrstoiu Florin Cătălin

Director Resurse Umane Interimar

Ref. Spec. Iliescu Laura Daniela