Anunt selectie recrutare si selectie experti si fise post, proiect SPER

Acasă » Anunt selectie recrutare si selectie experti si fise post, proiect SPER

Nr.31711/25.06.2018


ANUNT RECRUTARE SI SELECTIE EXPERTI PENTRU PROIECT

“SPER – Formare specifică pentru prevenirea, eliminarea și reducerea cancerului colo-rectal

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti anunta organizarea unei proceduri de recrutare si selectie in vederea angajarii expertilor pentru proiectul “SPER – Formare specifică pentru prevenirea, eliminarea și reducerea cancerului colo-rectal” (Cod SMIS 2014+: 111207), proiect cofinantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

1. Descrierea proiectului

Sursa de finantare: Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Prioritatea de investitii 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general, Obiectiv specific 4.8.: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical.

Durata proiectului este de 36 luni, de la data semnarii contractului de finantare

Regiunea/regiunile de implementare ale proiectului: NIVEL NATIONAL (toate regiunile Romaniei)

Obiectivul general al proiectului:

Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical in domeniul prioritar de sanatate, prin derularea unui program de formare specifica in domeniul CANCERULUI COLO-RECTAL, pentru 800 de profesionisti din domeniul medical, asigurarea unui nivel inalt de calitate al formarii prin actualizarea programelor existente si participarea la schimburi de experienta schimburi de bune practici in domeniile prioritare de sanatate, pentru promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, avand ca prioritate cresterea accesului la servicii durabile si de inalta calitate in domeniul asistentei medicale.

Activitatile proiectului:

 1. 1. Activitatea 1 – Recrutarea grupului tinta
 2. 2. Activitatea 2 – Administrarea Grupului Tinta al proiectului
 3. 3. Activitatea 3 – Dezvoltarea si acreditarea programei de formare
 4. 4. Activitatea 4 – Derularea programelor de formare profesionala specifica
 5. 5. Activitatea 5 – Dezvoltarea de ghiduri nationale de protocoale / proceduri terapeutice
 6. 6. Activitatea 6 – Workshopuri pentru aplicarea ghidurilor medicale in activitatea profesionistilor din categoriile de grup tinta in cele 8 regiuni
 7. 7. Activitatea 7 – Vizite de bune practici transnationale europene
 8. 8. Activitatea 8 – Transferul de bune practici europene

2. Selectia expertilor

Pentru implementarea proiectului se scot la concurs urmatoarele posturi:

Nr crt Posturi vacante Experienta specifica solicitata Nr posturi vacante
1 EXPERT IMPLEMENTARE TEHNICĂ SOLICITANT 5-10 ani 1
2 EXPERT JUNIOR IMPLEMENTARE TEHNICA SOLICITANT 5-10 ani 1
3 COORDONATOR LECTORI 5-10 ani 1
4 LECTOR PRACTICĂ 2 SOLICITANT 5-10 ani 1
5 LECTOR PRACTICĂ 3 SOLICITANT 5-10 ani 1
6 EXPERT DEZVOLTARE GHID MEDICI SPECIALIȘTI ȘI REZIDENȚI 5-10 ani 1
7 EXPERT DEZVOLTARE GHID MEDICI DE FAMILIE 5-10 ani 1
8 EXPERT DEZVOLTARE GHID ASISTENȚI MEDICALI 5-10 ani 1

 

Descrierea atributiilor pentru toate pozitiile mai sus mentionate, precum si cerintele specifice de ocupare a acestor pozitii se regasesc in fisele de post, anexa la prezentul anunt.

3. Criteriile de evaluare pe baza carora vor fi selectati expertii din echipa de implementare:

3.1 Competenta si perfomanta necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor proiectului; Respectarea acestui criteriu implica: experienta profesionala, competente si abilitati sociale, experienta in implementarea unor proiecte cu finantare nerambursabila, experienta specifica in domeniul medical.

3.2 Valoarea adaugata a fiecarui candidat

Respectarea acestui criteriu implica: capacitatea de a lua decizii, capacitatea de analiza si sinteza, abilitati impuse de functie, motivatia candidatului, capacitatea de ascultare activa, capacitatea de a indeplini mai multe sarcini in acelasi timp (multitasking).

 

Continutul Dosarului de selectie

 1. cerere de inscriere la procesul de recrutare si selectie (cerere tip – va cuprinde denumirea postului pentru care se candideaza);
 2. CV, datat si semnat pe fiecare pagina, in format Europass, in care sa se mentioneze postul vizat de candidat;
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 4. copii acte studii;
 5. adeverinte/diplome/ certificate care atesta efectuarea unor specializari;
 6. documente justificative care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor, respectiv care sa ateste experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea postului (ex. contracte de munca, fise de post, recomandari etc…), copii conforme cu originalele;
 7. Cazier judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de catre candidatul desemnat castigator intr-un termen de 10 zile lucratoare de la publicarea rezultatului final al procesului de recrutare si selectie;
 8. Adeverință medical care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii procedurii de recrutare si selectie, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 9. Declarație de disponibilitate privind timpul alocat

Grila de verificare a eligibilitatii dosarelor

Criteriu Da Nu
Cerere de inscriere tip
CV datat si semnat pe fiecare pagina in format Europass
Act de identitate
Acte studii-copii
Adeverinte/diplome/ certificate care atesta efectuarea unor specializari
Documente justificative care atesta vechimea in munca
Cazier judiciar sau o declarative pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale
Adeverință medical care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
Declarație de disponibilitate privind timpul alocat
Nota: Candidatul se considera admis numai in cazul in care la toate criteriile de ELIGIBILITATE a fost bifata rubrica “DA”

 

Grila de evaluare si selectie –partea I

Criteriu Punctaj acordat
Evaluarea calitativa a experientei din CV experienta sub 1 an: 10 puncte

experienta intre 1-5 ani: 15 puncte

experienta mai mare de 5 ani: 20 puncte

Competențe și abilități sociale (capacitate de planificare și organizare, capacitate de comunicare și socializare) Se acordă punctaj pe o scală de la 1(nesatisfăcător) – 10(foarte bine)
Experienta in implementarea unor proiecte cu finantare nerambursabila 1 proiect – 5 puncte

2-3 proiecte – 10 puncte

peste 3 proiecte – 15 puncte

Experienta specifica in domeniul medical 0-2 ani – 5 puncte

3-5 ani – 10 puncte

Peste 5 ani – 15 puncte

Total 60 puncte

 

Grila de evaluare si selectie –partea II-interviu

Criteriu Punctaj acordat
Capacitatea de a lua decizii Maxim 5
Capacitatea de analiza si sinteza Maxim 5
Abilitati impuse de functie Maxim 10
Motivatia candidatului Maxim 5
Capacitatea de ascultare activa Maxim 5
Capacitatea de a indeplini mai multe sarcini in acelasi timp (multitasking) Maxim 10
Total 40 puncte

 

4. Calendar selectie

Concursul de ocupare a posturilor pentru personalul contractual in cadrul proiectului se desfasoara dupa urmatorul calendar:

 

25.06.2018 Anunț pentru recrutare și selecție candidați
25.06.2018, ora 08:00 – 06.07.2018, ora 16:00 Depunere dosare candidati
09.07.2018 – incepand cu ora 10:00 Evaluare dosare si sustinere interviuri cu candidatii selectati la sediul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti
10.07.2018 ora 10:00 Afisare anunt cu rezultate evaluare dosare si sustinere interviuri cu candidatii selectati la sediul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti
10.07.2018 ora 10:00 – 11.07.2018 ora 10:00 Depunere contestatii la sediul

Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti

12.07.2018 Solutionare contestatii
13.07.2018 ora 10:00 Afisare rezultatele finale dupa contestatii

 

MANAGER

ŞEF LUCRĂRI DR. NICA ADRIANA ELENA

Director Medical Director Interimar Financiar Contabil

Conf. Dr. Ionescu Dorin Ec. Saulea Liana

 

Aviz Juridic Şef interimar Serv. Resurse Umane

Cons. Juridic I Mihăilă Andreea Ref. Spec. I Bratu Laura Daniela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISE DE POST

 1. 1. Expert Implementare Tehnica Solicitant 112029

Asigura coordonarea si implementarea activitatilor tehnice care cad in responsbilitatea solicitantului, expertilor partenerului din punct de vedere tehnic si financiar pentru buna organizare si derulare a activitaţilor asumate, in vederea atingerii indicatorilor propusi si asumati. Mentine relaţia cu reprezentantii partenerilor proiectului.

Asigura planificarea si implementarea activitatilor proiectului in care este implicat partenerul si obtinerea indicatorilor in conformitate cu termenii contractului;

• Urmareste derularea activitatilor tehnice ale Partenerului si asigura incadrarea acestora in cerintele de durata si calitate;

• Coordoneaza relatia cu autoritatile publice in ceea ce priveste activitatea implementata de partener;

• Participa la realizarea procedurii de monitorizare a principiului egalitatii de sanse si nedisciminarii in cadrul proiectului.

• Asigura medierea fluxului comunicational intre membrii echipei de management si membrii echipei de implementare din partea Partenerului, colaboratorii aferenti proiectului si grup tinta;

• Realizeaza la standarde de calitate si la termen obiectivele partenerului stabilite in cadrul cererii de finantare;

Trebuie sa cunoasca si sa respecte prevederile legislatiei nationale si europene pentru implementarea activitatilor proiectelor finantate din FSE prin POCU 2014-2020;

• Realizeaza rapoarte de activitate conform metodologiei de lucru stabilite si participa la realizarea rapoartelor intermediare si finale vizand proiectul;

• Informeaza echipa de management despre eventualele probleme aparute in relatia cu beneficiarii/colaboratorii;

• Participa la reuniunile de lucru ale echipei de management/implementare, precum si la evaluarea intermediara si finala a proiectului;

• Verifica tehnic rapoartele de activitate individuale ale membrilor echipei de implementare a proiectului din partea Partenerului;

Pastreaza confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea datelor si informatiilor in activitatea de zi cu zi, prin aplicarea masurilor privind protejarea documentelor si lucrarilor;

• Respecta planul de lucru al proiectului;

• Intocmeste lunar Raportul de activitate si Fisa individuala de pontaj;

• Utilizeaza corect si eficient bunurile aflate in gestiunea proiectului;

• Respecta principiul dezvoltarii durabile, principiul utilizarii eficente a resurselor si principiul egalitatii de sanse si tratament;

• Raspunde pentru indeplinirea calitativa si cantitativa a sarcinilor ce ii revin conform fisei postului.

 

 1. 2. Expert Junior Implementare Tehnica Solicitant 112029

Asista Expertul implementare tehnica Solicitant in coordonarea si implementarea activitatilor tehnice care cad in responsbilitatea solicitantului, expertilor partenerului din punct de vedere tehnic si financiar pentru buna organizare si derulare a activitaţilor asumate, in vederea atingerii indicatorilor propusi si asumati.

Asista Expertul implementare tehnica in planificarea si implementarea activitatilor proiectului in care este implicat partenerul si obtinerea indicatorilor in conformitate cu termenii contractului;

• Urmareste derularea activitatilor tehnice ale Partenerului si asigura incadrarea acestora in cerintele de durata si calitate;

• Participa la realizarea procedurii de monitorizare a principiului egalitatii de sanse si nedisciminarii in cadrul proiectului.

• Asista la asigurarea medierea fluxului comunicational intre membrii echipei de management si membrii echipei de implementare din partea Partenerului, colaboratorii aferenti proiectului si grup tinta;

• Participa in procesul de realizare la standarde de calitate si la termen obiectivele partenerului stabilite in cadrul cererii de finantare;

Trebuie sa cunoasca si sa respecte prevederile legislatiei nationale si europene pentru implementarea activitatilor proiectelor finantate din FSE prin POCU 2014-2020;

• Realizeaza rapoarte de activitate conform metodologiei de lucru stabilite si participa la realizarea rapoartelor intermediare si finale vizand proiectul;

• Informeaza echipa de management despre eventualele probleme aparute in relatia cu beneficiarii/colaboratorii;

• Participa la reuniunile de lucru ale echipei de management/implementare, precum si la evaluarea intermediara si finala a proiectului;

• Pastreaza confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea datelor si informatiilor in activitatea de zi cu zi, prin aplicarea masurilor privind protejarea documentelor si lucrarilor;

• Respecta planul de lucru al proiectului;

• Intocmeste lunar Raportul de activitate si Fisa individuala de pontaj;

• Utilizeaza corect si eficient bunurile aflate in gestiunea proiectului;

• Respecta principiul dezvoltarii durabile, principiul utilizarii eficente a resurselor si principiul egalitatii de sanse si tratament;

• Raspunde pentru indeplinirea calitativa si cantitativa a sarcinilor ce ii revin conform fisei postului.

 

 1. 3. COORDONATOR LECTORI. 242406

Este responsabil cu coordonarea și supervizarea activității de formare profesională

 • Stabilește și planifică programul de desfășurare al modulelor de curs.
 • Se implică în activitățile de organizare a cursurilor, de mediere a fluxului comunicațional dintre membrii echipei de management, formatori și grup țintă,
 • Coordonează formatorii,
 • Elaborează metodologia de formare profesională și verifică modul de implementare a acesteia,
 • Verifică materialele și instrumentele de formare,
 • Verifică realizarea documentelor tehnice necesare pentru derularea cursurilor de formare (liste de prezență la curs, material didactice, etc)
 • Verifică realizarea integral a orelor prevăzute în planurile de formare pentru fiecare curs
 • Centralizează instrumentele de lucru ale formatorilor (corelare draft – documente curs)
 • Răspunde oricărei solicitări/ nevoi care are legătură cu derularea programului de formare profesională
 • Păstrează confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor și informațiilor în activitatea de zi cu zi, prin aplicarea măsurilor privind protejarea documentelor și lucrărilor,
 • Își însușește și respectă toate reglementările legale și interne în domeniul securității și sănătății în muncă ( proceduri, regulamente), și aduce la cunoștința managerului de proiect evenimentele/ accidentele suferite de propria persoană,
 • Respectă planul de lucru al proiectului,
 • Întocmește lunar Raportul de activitate și Fișa individuală de pontaj,
 • Utilizează corect și eficientbunurile aflate în gestiunea proiectului,
 • Respectă principiul dezvoltării durabile, principiul utilizării eficiente a resurselor și principiul egalității de șanse și tratament,
 • Răspunde de îndeplinirea calitativă și cantitativă a sarcinilor ce îi revin conform fișei postului,

 

 1. 4. Lector Practica 2 Solicitant. 242401

Este responsabil de desfasurarea cu succes a activitatii de formare profesională pentru specializarea care ii revine conform graficului de activitati al proiectului.

Elaboreaza tematicile/notele de curs;

• Elaboreaza manualul teoretic/ghidul de practica;

• Efectueaza activitatea de formare (ore de teorie si practica; sesiuni de intrebari si raspunsuri) conform programului stabilit si specializării sale;

• Raspunde de calitatea formarii, de metodele şi mijloacele de formare utilizate;

• Aplica cursantilor chestionarele de feedback ;

• Efectueaza evaluarea finala a participantilor la curs;

• Completeaza documentele specifice de curs (liste prezenta; documente specifice evaluarii);

• Transmite toate documentele completate la sfarsitul cursului catre Coordonatorul de lectori;

• Pastreaza confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea datelor si informatiilor in activitatea de zi cu zi, prin aplicarea masurilor privind protejarea documentelor si lucrarilor;

Isi insuseste si respecta toate reglementarile legale si interne in domeniul securitatii si sanatatii in munca (proceduri, regulamente) si aduce la cunostinta managerului de proiect evenimentele/accidentele suferite de propria persoana;

• Respecta planul de lucru al proiectului;

• Utilizeaza corect si eficient bunurile aflate in gestiunea proiectului;

• Respecta principiul dezvoltarii durabile, principiul utilizarii eficente a resurselor si principiul egalitatii de sanse si tratament;

• Raspunde pentru indeplinirea calitativa si cantitativa a sarcinilor ce ii revin conform fisei postului.

 

 

 

 1. 5. Lector Practica 3 Solicitant 242401

Este responsabil de desfasurarea cu succes a activitatii de formare profesională pentru specializarea care ii revine conform graficului de activitati al proiectului.

Elaboreaza tematicile/notele de curs;

• Elaboreaza manualul teoretic/ghidul de practica;

• Efectueaza activitatea de formare (ore de teorie si practica; sesiuni de intrebari si raspunsuri) conform programului stabilit si specializării sale;

• Raspunde de calitatea formarii, de metodele şi mijloacele de formare utilizate;

• Aplica cursantilor chestionarele de feedback ;

• Efectueaza evaluarea finala a participantilor la curs;

• Completeaza documentele specifice de curs (liste prezenta; documente specifice evaluarii);

• Transmite toate documentele completate la sfarsitul cursului catre Coordonatorul de lectori;

• Pastreaza confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea datelor si informatiilor in activitatea de zi cu zi, prin aplicarea masurilor privind protejarea documentelor si lucrarilor;

Isi insuseste si respecta toate reglementarile legale si interne in domeniul securitatii si sanatatii in munca (proceduri, regulamente) si aduce la cunostinta managerului de proiect evenimentele/accidentele suferite de propria persoana;

• Respecta planul de lucru al proiectului;

• Utilizeaza corect si eficient bunurile aflate in gestiunea proiectului;

• Respecta principiul dezvoltarii durabile, principiul utilizarii eficente a resurselor si principiul egalitatii de sanse si tratament;

• Raspunde pentru indeplinirea calitativa si cantitativa a sarcinilor ce ii revin conform fisei postului.

 

 

 1. 6. EXPERT DEZVOLTARE GHID MEDICI SPECIALIȘTI CHIRURGIE GENERALĂ – 242403

 • Are rolul de a participa la activitatea de cercetare și dezvoltare pentru elaborarea și aprobarea Ghidurilor Națonale pentru medici specialiști chirurgie generală, conform graficului de activități unde sunt detaliate ghidurile și curiculele,
 • Participă la conceperea și editarea ghidurilor realizate în cadrul proiectului conform graficului de activități,
 • Colaborează cu experții partenerilor în cadrul proiectului în elaborarea și aprobarea Ghidurilor de către Ministerul Sănătății,
 • Elaborează ghidurile ținand cont de implementarea politicilor de sănătate și acțiunilor Uniunii Europene pentru promovarea dezvoltării durabile , a cerințelor de protecție a mediului , a aspectelor legate de inovarea social și nediscriminare,

• Respecta planul de lucru al proiectului;

• Utilizeaza corect si eficient bunurile aflate in gestiunea proiectului;

• Respecta principiul dezvoltarii durabile, principiul utilizarii eficente a resurselor si principiul egalitatii de sanse si tratament;

• Raspunde pentru indeplinirea calitativa si cantitativa a sarcinilor ce ii revin conform fisei postului.

7. EXPERT DEZVOLTARE GHID MEDICI DE FAMILIE – 242403

• Are rolul de a participa la activitatea de cercetare și dezvoltare pentru elaborarea și aprobarea Ghidurilor Națonale pentru medici de familie, conform graficului de activități unde sunt detaliate ghidurile și curiculele,

• Participă la conceperea și editarea ghidurilor realizate în cadrul proiectului conform graficului de activități,

• Colaborează cu experții partenerilor în cadrul proiectului în elaborarea și aprobarea Ghidurilor de către Ministerul Sănătății,

• Elaborează ghidurile ținand cont de implementarea politicilor de sănătate și acțiunilor Uniunii Europene pentru promovarea dezvoltării durabile , a cerințelor de protecție a mediului , a aspectelor legate de inovarea social și nediscriminare,

• Respecta planul de lucru al proiectului;

• Utilizeaza corect si eficient bunurile aflate in gestiunea proiectului;

• Respecta principiul dezvoltarii durabile, principiul utilizarii eficente a resurselor si principiul egalitatii de sanse si tratament;

• Raspunde pentru indeplinirea calitativa si cantitativa a sarcinilor ce ii revin conform fisei postului.

8. EXPERT DEZVOLTARE GHID ASISTENTE MEDICALE – 242403

• Are rolul de a participa la activitatea de cercetare și dezvoltare pentru elaborarea și aprobarea Ghidurilor Națonale pentru Asistente medicale, conform graficului de activități unde sunt detaliate ghidurile și curiculele,

• Participă la conceperea și editarea ghidurilor realizate în cadrul proiectului conform graficului de activități,

• Colaborează cu experții partenerilor în cadrul proiectului în elaborarea și aprobarea Ghidurilor de către Ministerul Sănătății,

• Elaborează ghidurile ținand cont de implementarea politicilor de sănătate și acțiunilor Uniunii Europene pentru promovarea dezvoltării durabile , a cerințelor de protecție a mediului , a aspectelor legate de inovarea social și nediscriminare,

• Respecta planul de lucru al proiectului;

• Utilizeaza corect si eficient bunurile aflate in gestiunea proiectului;

• Respecta principiul dezvoltarii durabile, principiul utilizarii eficente a resurselor si principiul egalitatii de sanse si tratament;

• Raspunde pentru indeplinirea calitativa si cantitativa a sarcinilor ce ii revin conform fisei postului.