ORGANIZARE RECRUTARE SI SELECTIE PERSONAL PE POSTURI INFIINTATE IN AFARA ORGANIGRAMEI SPITALULUI UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI

Nr. 35704/10.06.2024

ANUNȚ
10 iunie 2024

 

ORGANIZARE RECRUTARE SI SELECTIE PERSONAL PE POSTURI INFIINTATE IN AFARA  ORGANIGRAMEI SPITALULUI UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI 
pentru desfasurarea de activitati in cadrul proiectului cod MySMIS2021 318523  ”Formare pentru Obtinerea de Competente Unitare in Structurile implicate in ingrijirea pacientului  cu Accident Vascular Cerebral – FOCUS AVC”, finanțat din Fondul Social European Plus (FSE+)

 

I.  Denumirea Proiectului – Proiect cod MySMIS2021 318523 Formare pentru Obtinerea de  Competente Unitare in Structurile implicate in ingrijirea pacientului cu Accident Vascular Cerebral  – FOCUS AVC” finantat din Fondul Social European Plus (FSE+), implementat de catre Spitalul  Universitar de Urgenta Bucuresti

II. Numarul, tipul si denumirea posturilor pentru care se organizeaza procedura de recrutare si  selectie – 48 de posturi expert national, de executie:

Nr. Crt.Poziția în cadrul
proiectului/denumire post

Experiența minimă
solicitata
Volum maxim de
activitate prevazut in proiect (luni, număr de ore)

Număr
posturi
1.Expert științific A1

>10 ani

42h/luna; 16 luni

3

2.Expert științific A1

5-10 ani

42h/luna; 16 luni

2

3.Expert științific A1

<5 ani

42h/luna; 16 luni

5

4.Expert științific A1

<5 ani

42h/luna; 6 luni

2

5.Responsabil curs A2.4

>10 ani

21h/luna; 54 luni

1

6.Responsabil curs A2.4

<5 ani

21h/luna; 54 luni

1

7.Responsabil curs A2.5

5-10 ani

21h/luna; 54 luni

1

8.Expert curriculă A2.2

<5 ani

42h/luna; 3 luni

1

9.Asistent dezvoltare curriculă A2.3

<5 ani

42h/luna; 6 luni

1

10.Asistent dezvoltare curriculă A2.3

<5 ani

42h/luna; 6 luni

1

11.Asistent dezvoltare curriculă A2.4

<5 ani

42h/luna; 6 luni

1

12.Asistent dezvoltare curriculă A2.4

<5 ani

42h/luna; 6 luni

1

13.Asistent dezvoltare curriculă A2.6 <5 ani

42h/luna; 6 luni

1

14.Formator A2.1

>10 ani

109h; 2 luni

2

15.Formator A2.1

>10 ani

106h; 2 luni

2

16.Formator A2.1

5-10 ani

109h; 2 luni

1

17.Formator A2.1

5-10 ani

115h; 2 luni

1
18.Formator A2.1

<5 ani

115h; 2 luni

2

19.Responsabil formare

>10 ani

42h/luna; 52 luni

1

20.Expert grup țintă A2.1, A2.2

<5 ani

42h/luna; 53 luni

1

21.Expert grup țintă

>10 ani

84h/luna; 53 luni

2

22.Expert implementare

>10 ani

168h/luna; 54 luni

2

23.Expert implementare

>10 ani

84h/luna; 54 luni

4

24.Responsabil comunicare

5-10 ani

42h/luna; 54 luni

1

25.Expert registru monitorizare date serviciul de ambulanță

>10 ani

21h/luna; 54 luni

1
26.Expert registru

<5 ani

42h/luna; 54 luni

1

27.Responsabil financiar

>10 ani

84h/luna; 54 luni

1

28.Responsabil achiziții

<5 ani

84h/luna; 54 luni

1

29.Asistent manager

<5 ani

84h/luna; 54 luni

1

30.Expert resurse umane

>10 ani

84h/luna; 54 luni

1

31.Expert IT

>10 ani

84h/luna; 54 luni

1

32.Contabil

>3 ani

84h/luna; 54 luni

1

CERINTE POSTURI

Condiţii generale obligatorii:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele  conditii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând  Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor  postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului  ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals  ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu  exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Descrierea activităților și a responsabilităților, precum și a condiţiilor specifice obligatorii corespunzătoare posturilor scoase la concurs se regăsesc în Anexa 1 la prezentul anunț.

 

III. Criterii de evaluare si probe pentru selectie:

Prima etapă a procesului de evaluare și selecție constă în verificarea dosarelor depuse de candidați din punct de vedere al eligibilitatii. Pentru a fi admis în etapa ulterioară, dosarul candidatului trebuie să conțină toate documentele solicitate la cap.IV Documente necesare pentru inscrierea in procesul de recrutare si selectie și să îndeplinească condițiile obligatorii din prezentul anunț, respectiv condiţiile generale şi specifice obligatorii impuse prin fişa postului din Anexa 1 la prezentul anunț.

Etapa a doua a procesului de evaluare și selecție constă în analiza calitativă a CV-urilor și a celorlalte documente justificative depuse. Punctajul minim pentru a fi admis în această etapă este de 60 de puncte, punctajul maxim care poate fi obținut fiind de 100 de puncte. Grilele de recrutare și selecție prezintă criteriile pe baza cărora se vor acorda punctajele si se regăsesc în Anexa 1 la prezentul anunț.
Punctajul final obţinut în această etapă va fi media aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de recrutare şi selecţie, iar candidaţii vor fi declaraţi admişi sau respinşi, indicându-se punctajul final obţinut.

Rezultatul evaluării dosarelor candidaţilor, ulterior parcurgerii etapei 1 şi 2 se publică prin afişarea la avizier şi pe pagina web a Spitalului Universitar de Urgență București în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea etapei a doua.
Comisia de recrutare şi selecţie poate solicita pe durata selecţiei dosarelor completarea cu documente relevante aferente dosarului candidatului.

Etapa a treia a procesului de evaluare și selecție constă în verificarea cunoștințelor și/ sau a aptitudinilor candidaților admişi în etapa a doua, prin interviu. Această probă se va desfăşura la sediul Spitalului Universitar de Urgență București prin prezenţa fizică a candidatului în faţa comisiei de recrutare şi selecţie sau utilizând tehnologia disponibilă pentru realizarea de transmisii live-video.
Interviul se realizează conform planului de interviu, iar criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt: abilitățile si cunoștințe impuse de funcție, capacitatea de analiză și sinteză, motivația candidatului, comportamentul în situațiile de criză, abilități de comunicare și inițiativă și creativitate. Punctajul maxim posibil acordat unui candidat va fi de 100 puncte, iar minimul admisibil va fi de 60 puncte.

CriteriuPunctaj acordat
Abilitati si cunostinte impuse de functie

Maxim 20

Capacitatea de analiza si sinteza

Maxim 20

Motivatia candidatului

Maxim 20

Comportamentul in situatiile de criza

Maxim 20

Abilitati de comunicare

Maxim 10

Initiativa si creativitate

Maxim 10

Total100 puncte

Punctajul obținut de către candidat la interviu va fi media aritmetică a punctajelor acordate de membrii  comisiei de recrutare și selecție.

Rezultatul final al procesului de recrutare şi selecţie reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute  de candidaţi ulterior parcurgerii etapelor 2 şi 3.

În situaţia în care sunt mai multe posturi pentru care se organizează procesul de recrutare si selecţie,  candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. În situaţia în care pentru un singur post s-au prezentat mai mulți candidați va fi declarat admis  candidatul cu cel mai mare punctaj (minim 60 de puncte).

 

IV. Documente necesare pentru înscrierea în procesul de recrutare și selecție: 

Conținutul minimal al dosarului candidatului este:

a) cerere de inscriere in procesul de evaluare si selectie (cerere tip – va cuprinde denumirea  postului pentru care se candideaza, Anexa nr.2 la prezentul Anunț);

b) copia conforma cu originalul a actului de identitate sau a oricarui alt document care atesta  identitatea, potrivit legii, dupa caz (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul  documentelor de catre secretarul comisiei);

c) copie a certificatului de casatorie sau a altor acte, in cazul in care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate (certificarea se va efectua prin confruntare cu  originalul documentelor de catre secretarul comisiei);

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate conform Anexei 1 la prezentul anunt (certificarea se va efectua prin  confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei);

e) documente justificative care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor,  respectiv care sa ateste experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea postului  (ex. adeverinte privind vechimea in munca si in specialitatea studiilor, contracte de munca, fise  de post, recomandari, carnet de muncă valabil până la 01.01.2011, acte administrative de  numire în echipele de implementare/management în cadrul unor proiecte etc.) (certificarea se  va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei);

f) certificat de cazier judiciar;

g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6  luni anterior derularii procedurii de recrutare si selectie, de catre medicul de familie al  candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

h) declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia,  în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică (Anexa nr. 3);

i) declaratie de disponibilitate privind timpul alocat pentru desfăşurarea activităţii în cadrul  proiectului (Anexa nr. 4);

j) declaraţie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 5); k) CV, datat si semnat pe fiecare pagina, in format Europass, in care sa se mentioneze proiectul si  postul vizat de candidat, cu indicarea link-urilor la care pot fi accesate eventualele studii,  rapoarte, articole publicate de către candidat, editura, anul publicării şi numele cărţilor/broşurilor publicate de candidat (CV -ul conţine obligatoriu date de contact valide:  adresa de e-mail şi număr de telefon mobil);

l) împuternicire pentru depunerea documentelor în numele candidatului şi declaraţie pe proprie  răspundere a împuternicitului (Anexa nr. 6);

m) Opis al documentelor care constituie dosarul de recrutare şi selecţie, cu indicarea numerelor  de pagini ale fiecărui document conform Anexei nr.7

 

Certificarea tuturor copiilor se va efectua prin confruntare cu originalul a documentelor de către  secretarul comisiei, prin aplicarea ştampilei conform cu originalul pe documentele depuse în copie, în  cazul depunerii în format hârtie.

Lipsa documentelor, neconcordanta intre informatiile din dosar si documentele solicitate candidatilor,  depunerea unor documente care nu pot fi certificate conform prezentului anunt, depunerea acestora  la alta adresa decat cea indicata in anunt sau dupa termenul limita precizat atrag automat excluderea/  respingerea dosarului candidatului.

Modelele de formulare solicitate (cerere de inscriere, declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost  lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, declaratie de disponibilitate privind timpul alocat in  proiect, imputernicire etc.) se regasesc și pe site-ul SUUB https://www.suub.ro la sectiunea  Informații/Noutăți sau pot fi solicitate Serviciului Resurse Umane din cadrul spitalului, la adresa de  email runos@suub.ro

 

V. Informatii privind modalitatea de depunere a documentelor necesare: 

Documentele de inscriere vor fi depuse/transmise la sediul Spitalului Universitar de Urgență  București, Splaiul Independenței nr 169, Sector 5, București, astfel:

  • prin depunere personală/persoană împuternicită la Serviciul Resurse Umane etaj 3 de luni pana  vineri, între orele 08.00-13.00 (cu exceptia zilelor legale libere) pâna la data limita menționata  in anunț;
  • prin poștă/ curier pâna la data limita menționata in anunț;
  • electronic la adresa de e-mail runos@suub.ro pâna la data limita menționata in anunț, ora  00:00.

În toate cazurile de transmitere a dosarului de înscriere se va menționa pe plic si respectiv la subiectul  mesajului electronic: ”Proiectul Formare pentru Obtinerea de Competente Unitare in Structurile  implicate in ingrijirea pacientului cu Accident Vascular Cerebral – FOCUS AVC – selecție personal în afara  organigramei”.

De asemenea, candidaţii care transmit dosarul de înscriere prin poștă/curier/e-mail vor primi codul  unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei cu documentele prevăzute la pct V, lit a – m, în original, pentru certificarea acestora,  pe tot parcursul desfăşurării procedurii de recrutare şi selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora  organizării probei interviu, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Opisul documentelor ce constituie dosarul de recrutare şi selecţie se va transmite în varianta  electronică, în format editabil Excel, de către candidat secretarului comisiei, la adresa de e-mail  prevăzută în anunţ, indiferent de modalitatea de depunere a dosarului. Candidatul va transmite opisul  documentelor la momentul confirmării programării datei de depunere a dosarului comunicată de către  secretarul comisiei sau concomitent cu transmiterea dosarului prin poștă/curier/e-mail.

 

VI. Calendarul efectuarii procedurii de recrutare si selectie:

Afisare anunt de recrutare si selectie personal la avizierul de la sediul Spitalului Universitar de Urgență București și pe pagina web https:// www.suub.ro/Informatii/noutati/

10 iunie 2024

Termen limită depunere dosare candidați

25 iunie 2024

Etapa 1

26 iunie 2024

Etapa 2

27-28 iunie 2024

Afișare anunț evaluare dosare etapele 1 și 2 la avizierul de la sediul Spitalului Universitar de Urgență București și pe pagina web https://www.suub.ro/Informatii/noutati/

28 iunie 2024

Depunere contestații privind rezultatele etapelor 1 și 2

01 iulie 2024

Soluționare și afișare rezultat contestații

02 iulie 2024

Interviu

03 – 05 iulie 2024

Afișare anunț cu rezultate partiale la avizierul de la sediul Spitalului Universitar de Urgență București și pe pagina web https:// www.suub.ro/Informatii/noutati/

08 iulie 2024

Depunere contestații privind rezultatul etapei 3 (interviu)

09 iulie 2024

Soluționare contestații

10 iulie 2024

Afișarea anunțului cu rezultatele finale ale Procedurii, la avizierul de la sediul Spitalului Universitar de Urgență București și pe pagina web https:// www.suub.ro/Informatii/noutati/

10 iulie 2024

VII. Termenul si modalitatea de contestare a deciziei comisiei de recrutare si selectie: 

Eventualele contestatii vor fi depuse în termen de 24 ore de la publicarea rezultatelor procesului de  recrutare si selectie – etapele 1 si 2, respectiv etapa 3 (cu exceptia zilelor nelucratoare – sambata, duminica, alte zile legale libere – cand termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare ulterioara  publicarii). Contestatiile se depun la Serviciul Resurse Umane, etaj 3 din cadrul Spitalului Universitar de  Urgență București, Splaiul Independenței nr 169, Sector 5, Bucuresti sau pot fi transmise prin e-mail, la  runos@suub.ro

 

MANAGER SPITAL 

Comisie de recrutare și selecție