Ordin nr. 964/2013 privind informatiile de interes public ce pot fi comunicate si informatiile exceptate de la comunicare, la nivelul Ministerului Sanatatii

Acasă » Ordin nr. 964/2013 privind informatiile de interes public ce pot fi comunicate si informatiile exceptate de la comunicare, la nivelul Ministerului Sanatatii

Ordin nr. 964/2013 privind informatiile de interes public ce pot fi comunicate si informatiile exceptate de la comunicare, la nivelul Ministerului Sanatatii

Publicat pe: 24/09/2015

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 622 din 7 octombrie 2013

Vazand Referatul de aprobare al Serviciului presa si relatii publice nr. E.N. 7.952/2013,
in temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, al Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu,
ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Lista informatiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa nr. 1.

Art. 2
Se aproba Lista informtiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulteriore, prevazuta in anexa nr. 2.

Art. 3
Se aproba Lista informatiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidentialitatii, prevazuta in anexa nr. 3.

Art. 4
Structurile competente din cadrul Ministerului Sanatatii pentru verificarea respectarii prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la exceptarea de la accesul liber al cetatenilor la unele informatii, sunt prevazute in anexa nr. 4.

Art. 5
(1) Asigurarea accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul Compartimentului relatii publice sau al persoanei desemnate in acest scop.
(2) Raportul periodic de activitate al Ministerului Sanatatii, ce urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se elaboreaza anual de catre Serviciul de politici publice din cadrul Directiei de asistenta medicala si politici publice.

Art. 6
(1) In scopul aplicarii prevederislor art. 6 si 7 din Legea nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, directiile si serviciile din cadrul Ministerului Sanatatii vor transmite Compartimentului relatii publice din cadrul Serviciului presa si relatii publice, dupa caz, astfel:
a) raspunsul la solicitarea informatiei de interes public, in termen de:
– 5 zile de la data inregistrarii solicitarii, la directiile si serviciile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii;
– cel mult 25 de zile, in cazul unor informatii complexe;
b) in termen de maximum 5 zile de la data inregistrarii solicitarii, o adresa motivata cu privire la imposibilitatea institutiei de a formula un raspuns in 10 zile, raspunsul institutiei urmand a fi transmis in termen de cel mult 30 de zile;
c) refuzul comunicarii informatiilor solicitate, cu motivatia corespunzatoare, in termen de 3 zile de la data inregistrarii solicitarii petentului.
(2) In vederea respectarii termenelor prevazute la alin. (1), Serviciul presa si relatii publice va transmite, daca este cazul, solicitarea de informatie de interes public catre directiile si serviciile din cadrul Ministerului Sanatatii, in termen de doua zile de la data inregistrarii.

Art. 7
Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 9
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

Anexa nr. 1 – LISTA informatiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si a directiilor de sanatate publica
2. Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare
3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea Ministerului Sanatatii si functiile acestora, precum si C.V.-ul si declaratiile de avere
4. Datele de contact ale departamentelor din aparatul central
5. Programul de audiente al persoanelor din conducerea Ministerului Sanatatii
6. Coordonatele de contact ale institutiilor aflate in subordinea si in coordonarea Ministerului Sanatatii (denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet)
7. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
8. Politici publice ale Ministerului Sanatatii (Planul strategic institutional, Planul de actiune pentru implementarea Planului strategic institutional, Programe de sanatate, Plan de imunizari etc.)
9. Memorandumurile de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana (Banca Mondiala)
10. Programele de finantare UE, gestionate de Unitatea de implementre a programelor
11. Lista cuprinzand documentele de interes public
12. Modalitatile de contestare a deciziei Ministerului Sanatatii, in situatia in care persoana se considera vatamanta in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate
13. Situatiile care constituie un risc pentru sanatatea publica si masurile care trebuie adoptate pentru a inlatura sau diminua efectele nefavorabile
14. Proiectele de acte normative aflate in avizare interna/dezbatere publica, conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu completarile ulterioare
15. Raportul de activitate al Ministerului Sanatatii (anual)
16. Acte normative in vigoare
17. Informatii privind libera circulatie a profesionistilor din domeniul sanitar

 

Anexa nr. 2 – LISTA informatiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

1. Comunicate de presa, informari, precizari
2. Materiale informative (brosuri) editate de Ministerul Sanatatii, in limita stocului disponibil
3. Concluziile si masurile actiunilro de control/misiunilor de audit
4. Solutiile adoptate pentru rezolvarea plangerilor/sesizarilor/reclamatiilor
5. Indicatori anuali privind starea de sanatate a populatiei
6. Numarul total al actiunilor de control, misiunilor de audit, numarul sesizarilor si reclamatiilor inregistrate la Ministerul Sanatatii, in conditiile legii
7. Numarul total de controale efectuate, de decizii de suspendare a activitatii, de retrageri sau anulari de autorizatii de functionare, precum si valoarea totala a amenzilor aplicate de catre inspectiile sanitare de stat judetene si a municipiului Bucuresti
8. Contractele de achizitii, in conditiile legii
9. Programe de sanatate
10. Ghiduri
11. Regulamente comunitare
12. Legislatie interna
13. Lista comisiilor consultative ale Ministerului Sanatatii
14. Avize/Autorizatii acordate de Ministerul Sanatatii
15. Proiecte cu finantare nerambursabila (fonduri PHARE, fonduri structurale, fonduri bilaterale etc.), in conditiile legii

 

Anexa nr. 3 – LISTA informatiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidentialitatii

1. Rapoartele de control si audit
2. Ordinele sau circularele cu caracter intern emise de ministrul sanatatii, care nu vizeaza aspecte financiare
3. Notele de serviciu cu caracter intern
4. Sesizarile si documentele comisiei de disciplina
5. Sesizarile, reclamatiile, petitiile
6. Corespondenta scrisa cu institutiile sau autoritatile publice interne si internationale
7. Corespondenta cu organizatiile patronale si sindicale, asociatiile profesionale
8. Corespondenta cu furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale si materiale sanitare, precum si cu pacientii
9. Registrul de intrare-iesire a corespondentei, a actelor emise de ministrul sanatatii
10. Continutul dosarelor privind litigiile in care institutia este implicata si numele consilierilor juridici care sustin interesele Ministerului Sanatatii
11. Documentele a caror comunicare publica poate afecta principiul liberei concurente sau care pot influenta dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata
12. Planul privind controalele tematice
13. Anexa la referatul justificativ de stabilire a domeniilor auditabile, proiectul planului de audit si planul de audit
14. Statele de functii si statele de plata
15. Informatii cu privire la datele personale, potrivit legii
16. Registrul de inregistrare a avizelor si autorizatiilor emise in aplicarea legii
17. Listele de inventariere a bunurilor
18. Procesele-verbale de constatare a contraventiilor
19. Informatiile individuale privind sanatatea cetatenilor, detinute de catre Ministerul Sanatatii
20. Informatii care fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii
21. Documente clasificate
22. Documente ce pot fi considerate secrete de serviciu
23. Documentele de circuit intern, si anume:
Referatele care stau la baza:
– aprobarii/avizarii structurilor organizatorice si modificarii acestora la unitatile sanitare publice si private, indiferent de subordonare;
– aprobarii actelor normative, la nivel de ordin;
– aprobarii exceptiilor de la prevederile unor acte normative, precum si referatele in baza carora se aproba liniile de garda sau modificarile statelor de functii etc.

 

Anexa nr. 4 – STRUCTURILE COMPETENTE din cadrul Ministerului Sanatatii pentru verificarea respectarii prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la exceptarea de la accesul liber al cetatenilor la unele informatii

1. Informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, cele privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii.
Structuri competente:
– ministrul sanatatii;
– secretarul general sau secretarul general adjunct;
– compartimentul documente clasificate.
2. Informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala ori industriala, precum si principiul concurentei loiale, potrivit legii
Structuri competente:
– Directia buget, finantarea investitiilor si relatia cu CNAS;
– Directia contabilitate si patrimoniu;
– Directia juridica si contencios
3. Informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii
Structuri competente:
– Directia generala resurse umane si certificare
4. Informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala si sanatatea unei persoane, in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare, informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces, precum si informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor
Structuri competente:
– Directia generala resurse umane si certificare;
– Directia juridica si contencios