Anunt ocupare post Fizician – Laboratorul Clinic de Radiologie și Imagistica Medicala

Nr.38.054/04.07.2019

 

ANUNŢ

 

 

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (Cod fiscal 4283570) organizează concurs conform H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea unui post contractual vacant cu 0,5 normă:

 

Laboratorul Clinic de Radiologie și Imagistică Medicală:

 • Fizician – 1 post cu 0,5 normă

                        – studii superioare absolvite cu examen de licenţă în specialitate

                        – vechime în specialitate minim 2 ani

                        – permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN

 

 

Calendarul de desfăşurare a concursului este:

 

 

09.07.2019 – 22.07.2019 – inscrierea candidaţilor de luni până joi între orele 0800 – 1600 şi vineri între orele 0800 – 1400 

23.07.2019 ora 1400 – selecţie dosare

24.07.2019 ora 1000 – afişarea rezultatelor de verificare a dosarelor

rezultatul selectării dosarelor de concurs se va afişa la sediul SUUB – Serviciul Resurse Umane şi pe site-ul spitalului ( www.suubucuresti.ro ) .

24.07.2019, ora 1000 – 25.07.2019 ora 1000 – formularea contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare a dosarelor

26.07.2019, ora 1000 – afişarea rezultatelor contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare a dosarelor

31.07.2019, ora 0900 – susţinerea probei scrise la sediul SUUB – Sala de consiliu – etaj 1

01.08.2019, ora 1200afişarea rezultatelor probei scrise

( se va afişa la sediul SUUB – Serviciul Resurse Umane şi pe site-ul spitalului  www.suubucuresti.ro )

01.08.2019, ora 1200 – 02.08.2019, ora 1200formularea contestaţiilor faţă de rezultatele probei scrise

05.08.2019, ora 1200  afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisa

06.08.2019, ora 0900 – susţinerea probei practice/ interviu la sediul SUUB – Sala de consiliu – etaj1

07.08.2019, ora 1000afişarea rezultatelor probei practice/ interviu

( se va afişa la sediul SUUB – Serviciul Resurse Umane şi pe site-ul spitalului  www.suubucuresti.ro )

07.08.2019, ora 1000 – 08.08.2019, ora 1000formularea contestaţiilor faţă de rezultatele probei practice/     interviu

09.08.2019, ora 1000afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba practică/ interviu

09.08.2019, ora 1200 – afişarea rezultatelor finale

( se va afişa la sediul SUUB – Serviciul Resurse Umane şi pe site-ul spitalului  www.suubucuresti.ro ).

 

 

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii se vor prezenta de luni până joi între orele 08.00 – 16.00  şi vineri între orele 08.00 – 14.00  la Serviciul Resurse Umane cu dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
 1. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
 2. curriculum vitae
 3. dosar plic.

Actele prevăzute la lit. b), c), d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

Concursul va consta într-o probă scrisă şi o probă practică sau interviu.

 • proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă, şi testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul
 • proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează, şi are următoarele criterii de evaluare :
 1. a) capacitatea de adaptare;
 2. b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
 3. c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
 4. d) capacitatea de comunicare;
 5. e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.

 

Sunt declaraţi admişi la probele de concurs candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.

            Candidaţii se vor prezenta în sala de concurs cu cartea de identitate în original

 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS

 

Notă: În cazul în care apar modificări ale actelor normative după publicarea anunţului, respectiv începând cu data de 08.07.2019, candidaţii au obligaţia să cunoască forma în vigoare la data susţinerii probei scrise.

 

 1. Legea nr. 111/1996 privind desfașurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006, actualizată la 01.02.2014 (disponibilă la http://www.cncan.ro/assets/Legislatie/Lege-nr.-111r2-din-1996-rev.-februarie-2014.pdf).
 2. Norme privind cerințele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății, al ministrului educației naționale și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 752/3.978/136/ 2018 și publicate în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 517 bis din 25.06.2018.
 3. Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive și gestionarea în siguranță a surselor orfane, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 144/2018 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea 1 nr.550 din 2.07.2018.
 4. Normele privind estimarea dozelor efective și a dozelor echivalente datorate expunerii interne și externe, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 145/2018 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 bis din 3 iulie 2018.
 5. Normele privind procedurile de autorizare, aprobate prin Ordinul CNCAN 155/2018, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr. 576 bis din 9 iulie 2018.
 6. Ordinul CNCAN nr. 102/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică.
 7. Normativul de acordare și de utilizare a echipamentului individual de protecție la radiații ionizante, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 421/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 107 din 02/02/2005.
 8. Normele privind expertul în fizică medicală, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 1272/266/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 7 noiembrie 2006.
 9. Reglementări specifice privind expunerile medicale la radiații ionizante pentru cercetare medicală și/sau biomedicală aprobate prin ordinul comun nr. 66/300/9112 (al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, Autorității Naționale pentru Cercetare știintifică și a Ministerului Sănătății Publice), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 19 aprilie 2006.
 10. Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1542/2006 privind inregistrarea si raportarea dozei pacientilor, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1042 din 28/12/2006.
 11. Directiva 2013/59/EURATOM a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de baza privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom si 2003/122/Euratom.
 12. Diagnostic Radiology Physics – A Handbook for Teachers and Students. International Atomic Energy Agency, Vienna, 2014 – disponibila la http ://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub 1564webNew-74666420.pdf .
 13. Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.
 14. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
 15. Legea 46/2003 – Drepturile pacientului.

 

 

            Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti – Splaiul Independenţei nr.169, sector 5, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane – tel.: 021/318.05.22 int.195 sau 395 şi pe pagina de internet a unităţii, respectiv www.suubucuresti.ro .

 

 

MANAGER

ŞEF LUCR. DR. NICA ADRIANA ELENA

 

 

DIRECTOR RESURSE UMANE INTERIMAR               

CONS. JURIDIC MIHĂILĂ ANDREEA

 

DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL

EC. STAN GEORGETA

 

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE INTERIMAR

REF. SPEC. BRATU LAURA DANIELA

 

Descarca Fisa Post