BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCŢIEI DE MANAGER AL SPITALULUI UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI

Acasă » BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCŢIEI DE MANAGER AL SPITALULUI UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI

A. DIN DOMENIUL LEGISLAŢIEI

 

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile si completarile ulterioare;

 2. Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată cu modificările ulterioare

 3. Hotărârea Guvernului nr.144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificarile si completarile ulterioare;

 4. Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014, cu modificarile ulterioare;

 5. Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

 6. Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014;

 7. Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

 8. Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1782/576 /2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificarile si completarile ulterioare;

 9. Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea;

 10. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

 11. Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

 12. Ordinul ministrului sănătății nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificarile ulterioare;

 13. Ordinul ministrului sănătății nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;

 14. Ordinul ministrului sănătății nr. 1209/2006 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice;

 15. Ordinul ministrului sănătății Nr. 1628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii;

 16. Ordinul ministrului sănătății nr. 320/2007 privind aprobarea conţinutului Contractului de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, cu completarile ulterioare;

 17. Ordinul ministrului sănătății nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificarile si completarile ulterioare;

 18. Ordinul ministrului sănătății nr. 972/2010 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a spitalelor.

 19. Ordinul ministrului sănătății 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare.

 20. Ordinul ministrului sănătății 1706/2007 privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primiri urgente, cu modificarile si completarile ulterioare;

 21. Ordinul ministrului sănătății 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare;

 22. Ordin 1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unitatilor de transfuzii sanguina din spitale.

 23. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

 24. Legea nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal, cu modificarile si completarile ulterioare;

 25. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientilor.

 

 

B. LUCRĂRI DE SPECIALITATE

 

– Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Managementul spitalului, editura Public H Press, 2006, Bucureşti.