Anunț promovare 1 post

   Nr.16235/12.03.2024

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Spitalul Universitar de Urgență București anunță examen de promovare pentru:

  • 1 șofer autosanitară II – Direcția Administrativă -Parc autosanitare – șofer autosanitară I

Examenul de promovare va avea loc în data de 28.03.2024 ora 09.00 ,etaj 1,birou – Director Administrativ și va consta într-un test scris.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se comunică în scris salariatului, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

Contestațiile față de rezultatele examenului de promovare se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Rezultatele finale se comunică în scris salariatului în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ȘOFER AUTOSANITARĂ 
  1. O.M.S.  nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
  2. O.M.S. nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, cu modificările și completările ulterioare.
  3. H.G. nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătații publice, cu modificările și completările ulterioare.
  4. Legea nr. 481/2004 republicată, privind protectia civila
  5. Legea nr. 307/2006 republicată, apararea impotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
  6. OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
  7. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 MANAGER

 Prof. Univ. Dr. Cîrstoiu Florin Cătălin

                                                                                        Director Resurse Umane Interimar

                                                                                              Ref.Spec.Iliescu Laura Daniela

 

 

Anunt Promovare 1 Post