Anunt recrutare si selectie proiect REVERSE

Publicat pe: 09/02/2024

Nr.8757/09.02.2024

                                                          ANUNȚ

Spitalul Universitar de Urgență București (Cod fiscal 4283570)  organizează Procedura de Recrutare și Selecție a personalului angajat în afara organigramei după cum urmează:

DENUMIREA PROIECTULUI,TIPUL ȘI DENUMIREA POSTULUI

1.Denumire proiect:„Studiu de cercetare REVERSE  pREVenția și  instrumentele de management pentru rEducerea Rezistenței la antibiotice în medii(SEttings) cu prevalență crescută”- din cadrul programului HORIZON 2020,contract nr 965265;

2.Numărul de posturi: 1 post;

3.Denumirea postului: Expert Medical,de profesie medic,cu rol de investigator;

4.Perioada determinată:24luni,conform cerințelor și necesitaților Contractului de finanțare;

Durata timpului de lucru 4 ore/zi,conform cerințelor și necesitaților Contractului de finanțare

5.Locul desfășurării Etapei III a procedurii de recrutare și selecție: Sala de consiliu,etaj 1,

Spitalul Universitar de Urgență București,Spl.Independenței,Nr.169,sector 5,București

I.Documente solicitate candidatilor in vederea participarii la procesul de recrutare și selecție:

a) formular de înscriere la concurs (Anexa nr.1);

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate ;

c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz ;

d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

e) documente justificative care atestă vechimea în specialitatea studiilor și/sau în muncă,respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului(ex.adeverințe privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor,contracte de muncă însoțite de fișe de post,carnet de  muncă valabil până la 01.01.2011,acte administrative de numire în echipele de implementare/management în cadrul unor proiecte,certificate de competență lingvistică,etc…)

f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar; Documentul poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere privind antecedentele penale (Anexa nr. 6). In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de sustinere a probei scrise si/sau probei practice;

g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii procedurii de recrutare și selecție;

h)declarație pe proprie răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia,în condițiile prevăzute de legislația specifică;

i) declaratie de disponibilitate privind timpul alocat (Anexa nr. 2) .

j)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

k) curriculum vitae, model european,datat și semnat pe fiecare pagină,în care să se menționeze proiectul și postul vizat de candidat ,cu indicarea link-urilor la care pot fi accesate eventualele studii,rapoarte,articole publicate de către candidat,editura,anul publicării și numerele cărților/broșurilor publicate de candidat(CV-ul conține obligatoriu date de contact valide:adresa de e-mail și număr de telefon mobil)

   Documentele vor fi prezentate într-un dosar,în ordinea mai sus menționată(conform Anexei 5-opis al documentelor care constituie dosarul de recrutare și selecție,cu indicarea numerelor de pagini ale fiecărui document)

Certificarea tuturor copiilor se va efectua prin confruntare cu originalul a documentelor de către secretarul comisiei,prin aplicarea ștampilei conform cu originalul pe documentele depuse în copie.

Lipsa documentelor, neconcordanta între informațiile din dosar și documentele solicitate candidatilor, depunerea acestora la alta adresa decat cea indicata in anunt sau dupa termenul limita precizat atrag automat excluderea/ respingerea dosarului candidatului.

Modele de formulare solicitate (cerere de înscriere, declarația de disponibilitate, etc.) pot fi descarcate de pe site-ul Spitalului Universitar de Urgență București www.suub.ro sau solicitate Direcției Resurse Umane a Spitalului Universitar de Urgență București.

II.Condiții specifice prevăzute în fișa postului:

Descriere activitati, responsabilitati corespunzatoare postului si specifice obligatorii impuse prin fisa postului/ Atributii:

 • Participă la întâlnirile de lucru(online,on-site)inițiate de echipa de studiu reprezentativă a National Focal Point Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila(UMFCD) și colaborează(la nevoie)cu diversele pachete de lucru(WP-WORK Packages)REVERSE pentru implementarea activităților din Protocol;
 • Participă la colectarea datelor din proiect,referitoare la infecțiile asociate asistenței medicale(IAAM)în secțiile incluse în REVERSE(Hai data),datele raportate agregat la nivelul spitalului(Hospital Data) și în studiul de cohortă referitor la calitatea vieți pacienților cu IAAM(QALY),precum și la introducerea corectă acestora în platforma REDCap(acolo unde este cazul);
 • Se implică în realizarea activităților conform protocolului de studiu REVERSE în programele de bază,cele avansate sau în cazul identificării focarelor de infecții asociate asistenței medicale(IAAM);
 • Participă la Audit-rile IPC(Infection Prevention and Control)=Prevenirea și controlul infecțiilor;
 • Contribuie la aplicarea unor instrumente operaționale și la implementarea eficientă a intervențiilor(IPC)din cadrul studiului REVERSE:instituirea unei comisii multidisciplinare de gestionare a terapiei antimicrobiene,vizite de gestionare a antibioterapiei de doua ori pe săptămână în secții cu risc crescut(terapie intensivă,hematologie-oncologie,unități de transplant)și vizite săptămânale(medicină internă și chirurgie);
 • Asigură controlul(audit și feedback) privind complianța secțiilor implicate în studiul REVERSE față de instrumentele operaționale și intervențiile IPC;
 • Aplică orice alte dispoziții date de Investigatorul Principal în realizarea activităților de cercetare-dezvoltare corespunzătoare,în limitele competențelor profesionale;
 • Răspunde de executarea corectă a sarcinilor conform fișei postului,de calitatea și eficiența activității proprii,precum și de veridicitatea și corectitudinea datelor colectate și a documentelor întocmite.

III.Condiții generale:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;

h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).

IV.Informații privind modalitatea de depunere a documentelor necesare:

Dosarul de concurs se depune la Direcția Resurse Umane,etaj 3 din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Bucuresti, Spl.Independenței nr. 169, Sector 5, de luni pana vineri, între orele 08.00-13.00 (cu exceptia zilelor legale libere) pâna la data limita menționata in Calendarul procedurii de mai jos.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului Universitar de Urgență București din Spl.Independenței nr. 169, sector 5, București sau la tel. 021.318.05.22 ( interior 304).

V.Criterii și probe pentru selecția experților în proiect

Criteriile și probele pentru selecția experților se derulează în 3 etape după cum urmează:

Etapa I va consta în verificarea eligibilităţii dosarelor depuse de către candidaţi. Pentru a fi admis în etapa următoare, dosarul trebuie să conţină toate documentele solicitate şi să îndeplinească condiţiile obligatorii din anunţul de recrutare şi selecţie.

Verificarea dosarelor candidaţilor din punct de vedere al existenţei tuturor documentelor solicitate, se va realiza de către Comisia de recrutare şi selecţie. Pentru această etapă, comisia de recrutare şi selecţie va stabili o grilă de verificare care se va întocmi pentru evaluarea fiecărui dosar evaluat, la final candidatul fiind declarat admis sau respins.

Etapa II va consta în evaluarea dosarelor candidaţilor, în baza criteriilor stabilite pentru fiecare post în parte, de către Comisia de recrutare şi selecţie.

Vor fi analizate toate CV-urile primite şi celelalte documentele depuse.Punctajul minim pentru a fi admis în această etapă este de 60 de puncte, punctajul maxim care poate fi obţinut fiind de 100 puncte.

Punctajul final obţinut în această etapă va fi media aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de recrutare şi selecţie, iar candidaţii vor fi declaraţi admişi sau respinşi, indicându-se punctajul final obţinut.

Rezultatul evaluării dosarelor candidaţilor, ulterior parcurgerii etapei 1 şi 2 se publică prin afişarea la avizier şi pe pagina web a instituţiei beneficiare în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea etapei a doua.

Etapa III constă în verificarea cunoştinţelor şi/ sau a aptitudinilor candidaţilor admişi în etapa a doua şi se va realiza prin interviuri individuale.Această probă se va desfășura prin prezența fizică la Spitalul Universitar de Urgență București,str.Spl.Independenței,nr.169,sector 5 ,Sala de consiliu,etaj 1,conform calendarului de recrutare și selecție. Rezultatele fiecărui interviu vor fi consemnate în cadrul Grilei de recrutare şi selecţie-interviu. Fiecare membru al comisiei de selecţie poate formula întrebări candidatului ,întrebările adresate candidatului trebuie să fie în concordanţă cu principiile de egalitate de șanse și nediscriminare,confidențialitate; nu se pot formula întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă.

Întrebările şi răspunsurile la interviu se înregistrează, cu acordul candidatului, sau se consemnează în scris, consemnarea se semnează de membrii comisiei de recrutare şi selecţie şi de candidat, devenind anexă la grila de recrutare şi selecţie – interviu.

În situaţia în care interviul se realizează prin transmisii live-video, se solicită acordul candidatului pentru înregistrarea transmisiei, iar secretarul va consemna în scris întrebările şi răspunsurile, anexa la grila de recrutare şi selecţie-interviu fiind semnată doar de către membrii comisiei.

Punctajul maxim posibil acordat unui candidat va fi de 100 puncte, iar minimul admisibil va fi de 60 puncte.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la etapa a doua și etapa a treia.

Se considera admis candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia sa fi obtinut punctajul minim necesar.

Comunicarea rezultatelor:

Comunicarea rezultatelor se va realiza pe pagina de internet a institutiei www.suub.ro și la avizier în termenele prevazute conform Calendarului de desfasurare a procedurii.

VI.Tematica si Bibliografia:

   Tematica:

 • Procesul epidemiologic, semne clinice de recunoaştere, măsuri profilactice faţă de bolnav,

suspect, contact şi mediul ambiant.

A. Boli cauzate de virusuri

1. Adenoviroza.

2. Febra hemoragică (africană) Marburg.

3. Febra hemoragică (africană) Ebola.

4. Arboviroze:

4.1. Denga

4.2. Febra galbenă

4.3. Febra papatacci

4.4. Encefalita de căpuşă

4.5. Encefalita transmisă prin ţânţar

5. Arenaviroze: Coriomeningita limfocitară

5.1. Febra Lhassa

5.2. Febra hemoragică argentiniană

5.3. Febra hemoragică boliviană

6. Coronaviroze.

7. Enteroviroze – Poliomielita.

8. Enteroviroze nepoliomielitice.

9. Infecţiile cu virusul Herpes 1 si 2

9.1. Varicella – herpes zoster

9.2. Infecţia cu virusul citomegalic

9.3. Infecţia cu virusul Epstein-Barr

10. Gastroenterita virală (grupul virusurilor Norwalk). Rotavirusuri.

11. Hantavirozele: Febra hemoragică cu sindrom renal. Nefropatia endemică.

12. Hepatite virale cu transmitere enterală (A şi E).

13. Hepatite virale cu transmitere parenterală (B,C,D,G)

14. Viroze respiratorii – Gripa

14.1. Infecţii cu virusurile paragripale

14.2. Infecţii cu virusul respirator sinciţial

14.3. Rhinoviroze

15. Retroviroze HIV-1; HIV-2/SIDA

16. Rubeola

17. Rujeola

18. Parotidita epidemică

19. Variola

20. Boli neurologice cronice asociate/cauzate de virusuri, prioni (panencefalita sclerozantă

subacută, leucoencefalopatia multifocală progresivă, Kuru, Creutzfeld-Iacob).

B. Boli cauzate de Chlamidii

1. Trahomul

2. Conjunctivitele cu incluzii

3. Limfogranulomatoza veneriană

4. Uretritele

5. Psittacoza/ornitoza

C. Boli cauzate de Mycoplasme

1. Pneumonia cu Mycoplasma pneumoniae

2. Infecţii cu Mycoplasma hominis

D. Rickettsioze

1. Febra Q

2. Tifosul exantematic

3. Tifosul murin

4. Febra Tsutsugamushi

5. Febrele pătate (munţii Stâncoşi, febra butunoasă)

E. Boli cu etiologie bacteriană

1. Infecţiile cu stafilococ

2. Infecţiile cu streptococ

3. Difteria

4. Listerioza

5. Antraxul

6. Erizipeloidul

7. Gonoreea

8. Holera şi alte infecţii cu vibrioni

9. Campylobacterioze

10. Infecţii cu Pseudomonas aeruginosa şi alte specii (Morva, Melioidoza)

11. Febra tifoidă şi alte salmoneloze

12. Dizenteria bacilară

13. BDA cu E.coli spp.

14. Infecţiile cauzate de Haemophilus influenzae

15. Bruceloza

16. Tularemia

17. Yersinioza

18. Tusea convulsivă şi alte bordeteloze

19. Legionelozele

20. Pesta

21. Toxiinfecţiile alimentare

F. Spirochetoze

1. Sifilisul

2. Treponematozele

3. Leptospirozele

4. Febra recurentă

5. Boala Lyme

6. Febra muşcăturii de şobolan (streptobacilus moniliformis; spirillum minor)

G. Boli cauzate de agenţi patogeni anaerobi

1. Tetenosul

2. Botulismul

3. Infecţii cauzate de Bacteroides fragillis şi alte specii

4. Infecţii cauzate de coci anaerobi

5. Actinomicoze

H. Alte infecţii bacteriene

1. Bartoneloze (Bartonella baciliformis-boala Carrion/Onya B. henselae-boala ghearelor de

pisică; Bartonella quintana-febra wolhinia)

2. Granulomatoza inguinală (Donovanoza)

I. Micobacterioze

1. Tuberculoza

2. Lepra

J. Micoze cu largă răspândire

1. Candidoza

2. Aspergiloza

3. Sporotrichoza

4. Criptococcoza

5. Histoplasmoza

6. Blastomicoza

7. Coccidioza

K. Protozoonoze

1. Amoebiaza

2. Malaria

3. Babesioze

4. Leishmanioze

5. Tripanosomiaza

6. Toxoplasmoza

7. Pneumocistoza (Pneumonia cu Pneumocystis carini)

8. Giardiaza (lambliaza)

9. Trichomoniaza

L. Helmintiaze

1. Trichiuroza

2. Oxiuroza

3. Ascaridioza

4. Strongiloidoza

5. Trichineloza

6. Dracunculoza

7. Filarioza

8. Ancylostomiaza

M. Afecţiuni cauzate de ectoparaziţi

1. Pediculoza

2. Scabia

N. Infecţii nosocomiale

O. Infecţii oportuniste ale gazdei compromise

P. Meningitele (lichid clar; purulente)

R. HIV/SIDA

 • Principalele clase de antibiotice.
 • Principii de utilizare a antibioticelor.
 • Rezistența bacteriana la antibiotice:mecanisme,semnificație,modalități de evidențiere,impactul asupra tratamentului.
 • Utilizarea judicioasă a antibioticelor:concept,implementare
 • Antibioticoprofilaxia.

Bibliografia:

 • Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor associate asistenței medicale în unitățile sanitare. Monitorul Oficial, Partea I nr. 791 din 07 octombrie 2016, accesat la: https://www.snpc.ro/Legi/ordin%201101.pdf
 • Ghidul pentru prevenirea și limitarea fenomenului de rezistență la antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor associate asistenței medicale (IAAM) – Boli infecțioase, Epidemiologie, Microbiologie, accesate la adresele:
 • Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).Metodologii de supraveghere. Available online:http://www.cnscbt.ro/index.php/metodologii [Accessed on: 25.05.2017].
 • Cepoi V, Azoicăi D (sub red). Ghid de management al infecțiilor asociate asistenței medicale, editia a II-a. Ed. Global Management Arte, București, 2017.
 • European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC). Core competencies for EU public health epidemiologists in communicable disease surveillance and response.Second revised edition Stockholm, 2009. ISBN 978-92-9193-201-6. Available online: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/training-core-competencies-EUpublichealth-epidemiologists.pdf
 • Heymann DL. Control of communicable diseases – manual. 20th Edition, APHA Press, UK, 2014. ISBN: 978-0-87553-018-5
 • Heymann DL. Manual de management al bolilor transmisibile. Editia a 19-a, Ed.Medicala Amaltea, Bucuresti, 2012.
 • Dennis L. Kasper, Anthony S. Fauci. Harrison Boli Infecțioase. Ed2. Editura All. 2020. ISBN 978-606-587-431-2.
 • Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Principles and practice of infectious diseases.Churchill Livingstone Elsevier, 8th Edition, 2014.
 • Adrian Streinu – Cercel, Victoria Aramă, Petre Iacob Calistru. Boli infecțioase – curs pentru studenți și medici rezidenți, Volumul 1, Editura Universitară ”Carol Davila” 2019. ISBN 978-606-011-063-7; 978-606-011-081-1.
 • Adrian Streinu – Cercel, Victoria Aramă, Petre Iacob Calistru. Boli infecțioase – curs pentru studenți și medici rezidenți, Volumul 2, Editura Universitară ”Carol Davila” 2021. ISBN 978-606-011-063-7; 978-606-011-082-8.

VII.Calendarul procedurii de recrutare și selecție:

Concursul se va desfășura  la sediul Spitalului Universitar de Urgență București din Spl.Independenței nr. 169, sect.5, Bucuresti si va consta din:

Publicare/afișare anunț 9 02.2024
Depunere dosare concurs 12.02.2024 -23.02.2024 Luni-Vineri orele 9.00- 13.00
Etapa I-verificarea eligibilități dosarelor depuse 26.02.2024 ora 09.00
Etapa II-analiza CV-urilor și a documentelor suport ale candidaților 26 02 2024 ora.12.00
Afișarea rezultatelor Etapei I și II 26.02.2024 ora 13.00
Depunerea contestațiilor privind rezultatele Etapei I și Etapei II 27.02.2024 orele 09.00-13.00
Afișarea rezultatelor contestațiilor 28.02.2024 ora 13.00
Etapa III 29.02.2024 ora 09.00
Afisarea rezultatelor Etapei III 29.02.2024 ora 13.00
Depunerea contestațiilor Etapei III 29.02.2024-01.03.2014 ora 13.00
Afișarea rezultatelor contestațiilor/Afișarea rezultatelor finale 01.03.2024 ora 15.00

                                                           MANAGER

PROF. UNIV. DR. CÎRSTOIU FLORIN CĂTĂLIN

                                          Comisia de recrutare și selecție,